Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm học 2017 - 2018 trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu - Đồng Tháp (Lần 2)

Trang 1/6 - Mã đề thi 132
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐỒNG THÁP
THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU
(Đề thi gồm có 06 trang)
ĐỀ THI THỬ LẦN 2 THPT QUỐC GIA 2018
Bài thi : TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút,không kể thời gian phát đề
Họ, tên học sinh:.....................................................................................
Số báo danh: ..........................................................................................
Mã đề thi
132
Câu 1: Có bao nhiêu giá trị thực của
a
để có
0
(2 5) 4.
a
x dx a
A.
1.
B.
C.
2.
D. số
Câu 2: Đường cong như hình bên dưới dạng đồ thị của hàm số nào dưới đây?
A.
42
2 1.y x x
B.
2
( 1)( 2) .y x x
C.

32
3 4.yxx
D.

3
( 2) .yx
Câu 3: Giá trị lớn nhất của hàm số
32
2 3 12 2y x x x
trên đoạn
[ 1; 2]
có giá trị là một số thuộc
khoảng nào dưới đây?
A.
(2; 14).
B.
(3; 8).
C.
(12; 20).
D.
( 7; 8).
Câu 4: Đth của m số nào i đây tim cận đứng?
A.
2.
x
y
B.
2
log .yx
C.

2
2
1
x
y
x
D.


2
43
1
xx
y
x
Câu 5: Cho hình nón thiết diện qua trục tam giác vuông cạnh huyền bằng
2.a
Tính diện
tích xung quanh
xq
S
của hình nón đó.
A.

2
3
3
xq
a
S
B.

2
2
2
xq
a
S
C.

2
2
6
xq
a
S
D.

2
2
3
xq
a
S
Câu 6: Từ một khối đất sét hình trụ tròn chiều cao 20cm, đường tròn đáy bán kính 8cm. Bạn
Na muốn chế tạo khối đất đó thành nhiều khối cầu chúng cùng bán kính 4cm. Hỏi bạn Na
thể làm ra được tối đa bao nhiêu khối cầu?
A.
45
Khối. B.
30
Khối. C.
20
Khối. D.
15
Khối.
Câu 7: Cho hàm số
()y f x
có đồ thị như đường
cong trong hình vẽ bên. Tìm tất cả các giá trị thực
của tham số
m
để phương trình
( ) 1f x m
có 6
nghiệm phân biệt.
A.
4 3.m
B.
4 5.m
C.
5.m
D.
0 4.m
Câu 8: Số phức liên hợp của số phức
(1 2 )z i i
có điểm biểu diễn là điểm nào dưới đây?
A.
(2; 1).E
B.
( 1; 2).B
C.
(1; 2).A
D.
( 2; 1).F
4
3
1
1
x
y
O
Trang 2/6 - Mã đề thi 132
Câu 9: Trong không gian với hệ trục tọa độ
,Oxyz
cho hai điểm
(0; 1; 2)A 
(2;2;2).B
Vectơ
a
nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng
?AB
A.
(2; 1; 0).a
B.
(2; 3; 4).a
C.
( 2; 1; 0).a
D.
(2; 3; 0).a
Câu 10: Tính giới hạn

2
41
lim
1x
x
K
x
A.
0.K
B.
1.K
C.
2.K
D.
4.K
Câu 11: Cho hàm số
()y f x
xác định, liên tục trên
\{ 1}
và có bảng biến thiên sau:
x


y
0
0
y




Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?
A. Đồ thị hàm số không có điểm chung với trục hoành.
B. Hàm số có hai cực trị.
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng
( 2; 0).
D. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng
Câu 12: Gọi
,,R S V
lần lượt là bán kính, diện tích thể tích của khối cầu. Công thức nào sau đây là
sai ?
A.
3
4
.
3
VR
B.
2
.SR
C.
3 . .V S R
D.
2
4.SR
u 13: Cho hai số thực dương
, ab
và
1.a
Trong các khẳng định dưới đây, khẳng định nào đúng?
A.

1
log log .
2
a
a
ab b
B.

2018
2018log 1 log .
aa
ab b
C.

2018
log 2018 log .
aa
a b b
D.

2018
log 2018(1 log ).
aa
a b b
Câu 14: Giả sử các hàm số
f
liên tục trên khoảng
K
, , a b c
là ba số bất kì thuộc
.K
Khẳng định nào
sau đây sai?
A.
( ) 1
a
a
f x dx
.
B.


( ) ( ) .
ba
ab
f x dx f x dx
C.
( ) ( ) ( ) , ( ; ).
c b b
a c a
f x dx f x dx f x dx c a b
D.
( ) ( ) .
bb
aa
f x dx f t dt

Câu 15: Cho hàm số
()y f x
xác định, liên tục trên và có bảng biến thiên như sau:
x


y
y
Mệnh đề nào dưới đây là đúng?
A. Hàm số có giá trị cực đại bằng 3.
B. Hàm số có hai điểm cực trị.
C. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng
1
, giá trị nhỏ nhất bằng
1
3
D. Đồ thị hàm số không cắt trục hoành.
2
2
0
2
1
2
1
3
1
1
1
0
0
3
Trang 3/6 - Mã đề thi 132
Câu 16: Biết trên đồ thị
1
( ) :
2
x
Cy
x
có hai điểm mà tiếp tuyến tại các điểm đó đều song song với
đường thẳng
( ) : 3 15 0.d x y
Tìm tổng
S
các tung độ của các tiếp điểm.
A.
3.S
B.
6.S
C.
4.S
D.
2.S
Câu 17: Cho hàm số
()y f x
xác định, liên tục trên và có bảng biến thiên như sau:
Số nghiệm của phương trình
( ) 1 0.fx
A.
3.
B.
C.
1.
D.
2.
Câu 18: Trong không gian với hệ trục tọa độ
,Oxyz
cho hai điểm
( 2;3;4), (8; 5;6).AB
Hình chiếu
vuông góc của trung điểm
I
của đoạn
AB
trên mặt phẳng
()Oyz
là điểm nào dưới đây?
A.
(0; 1; 5).M
B.
(0; 0; 5).Q
C.
(3; 0; 0).P
D.
(3; 1; 5).N
u 19: Tìm nguyên hàm của hàm số
( ) (1 ).
xx
f x e e
A.
( ) 1 .
x
f x dx e C
B.
( ) .
x
f x dx e x C
C.
( ) .
x
f x dx e x C
D.

( ) .
x
f x dx e C
Câu 20: Tìm tập nghiệm
D
của bất phương trình
4
9 3 .
xx
A.
(0;6).D
B.
( ; 4).D
C.
(0; 4).D
D.
(4; ).D
Câu 21: Cho phương trình
2
2
2
log log ( 8) 3 0.xx
Khi đặt
2
log ,tx
phương trình đã cho trở
thành phương trình nàoới đây?
A.
2
8 2 6 0.tt
B.

2
4 0.tt
C.
2
4 3 0.tt
D.
2
8 2 3 0.tt
Câu 22: Trong không gian với hệ tọa độ
,Oxyz
cho điểm
( 3;1;4)M
gọi
, , A B C
lần lượt hình
chiếu của
M
trên các trục
, , .Ox Oy Oz
Phương trình nào dưới đây phương trình của mặt phẳng
song song với mặt phẳng
( )?ABC
A.
4 12 3 12 0.x y z
B.
3 12 4 12 0.x y z
C.
3 12 4 12 0.x y z
D.
4 12 3 12 0.x y z
Câu 23: Trong không gian với hệ trục tọa độ
,Oxyz
cho điểm
( 2; 1; 3)I
và mặt phẳng
( ) : 2 2 10 0.P x y z
Tính n kính
r
của mặt cu
( ),S
biết rằng
()S
tâm
I
và nó cắt
()P
theo
mộtđường tròn
()T
có chu vi bằng
10 ?
A.
5.r
B.
34.r
C.
5.r
D.
34.r
Câu 24: Kết quả
( , )bc
của việc gieo một con súc sắc cân đối hai lần liên tiếp, trong đó
b
là số chấm
xuất hiện lần gieo thứ nhất,
c
là số chấm xuất hiện lần gieo thứ hai được thay vào phương trình bậc
hai
2
0.x bx c
Tính xác suất để phương trình bậc hai đó vô nghiệm?
A.
5
36
B.
7
12
C.
23
36
D.
17
36
Câu 25: Cho hình lập phương
.ABCD A B C D
cạnh
.a
Gọi
, IJ
lần t trung điểm của
BC
.AD
Tính khoảng cách
d
giữa hai mặt phẳng
()AIA
( ).CJC

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán

VnDoc mời bạn đọc tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm học 2017 - 2018 trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu - Đồng Tháp (Lần 2), nội dung tài liệu chắc chắn sẽ là nguồn thông tin hay để phục vụ công việc học tập của các bạn học sinh được tốt hơn.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm học 2017 - 2018 trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu - Đồng Tháp (Lần 2). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Toán lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 641
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm