Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm học 2017 - 2018 trường THPT chuyên Thái Bình (Lần 5)

Trang 1/7 - Mã đề thi 132
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THPT CHUYÊN THÁI BÌNH
ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN 5
MÔN TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút;
(50 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi
132
Họ, tên thí sinh:.Lớp. SBD:.
Câu 1: Cho số phức
z
thỏa mãn:
(1 2 ) . 15z i z i i
. Tìm môđun của số phức
z
A.
5
z
. B.
4
z
. C.
2 5
z
. D.
2 3
z
.
Câu 2: Cho hàm số
( )y f x
đồ thị nhình vẽ. Hàm số
( )y f x
đồng biến trên khoảng nào dưới
đây?
A.
2;2
. B.
;0
. C.
0;2
. D.
2;
.
Câu 3: Tìm tập xác định D của hàm số
(2 1)
y x
A.
1
;
2
D
B.
1
\
2
D
C.
1
;
2
D

D.
D
Câu 4: Giá trị lớn nhất của
4 2
4y x x
trên đoạn
1;2
bằng
A. 1. B. 4. C. 5. D. 3.
Câu 5:
G
ọi
1
z
nghiệm phức phần ảo âm của phương trình
2
2 5 0
z z
. Tìm tọa độ điểm biểu
diễn số phức
1
7 4i
z
trong mặt phẳng phức?
A.
P
3;2
B.
N
1;-2
C.
Q
3;-2
D.
M
1;2
Câu 6: Cho một cấp số cộng
( )
n
u
1
5
u
tổng 50 số hạng đầu bằng 5150. Tìm công thức của số
hạng tổng quát
n
u
.
A.
1 4
n
u n
. B.
5
n
u n
. C.
3 2
n
u n
. D.
2 3
n
u n
Câu 7: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai mặt phẳng (Q
1
): 3x – y + 4z + 2 = 0 và (Q
2
):
3x y + 4z + 8 = 0. Phương trình mặt phẳng (P) song song và cách đều hai mặt phẳng (Q
1
)
(Q
2
) là
A. (P): 3x – y + 4z + 10 = 0 B. (P): 3x – y + 4z + 5 = 0
C. (P): 3x – y + 4z – 10 = 0 D. (P): 3x – y + 4z – 5 = 0
Câu 8: Trong không gian cho tam giác
OIM
vuông tại
I
, góc
0
45
IOM
và cạnh
IM a
. Khi quay
tam giác
OIM
quanh cạnh góc vuông
OI
thì đường gấp khúc
OMI
tạo thành một hình nón
tròn xoay. Khi đó, diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay đó bằng
O
x
y
1
2
1
2
2
Trang 2/7 - Mã đề thi 132
A.
2
3
a
B.
2
a
C.
2
2
a
D.
2
2
2
a
Câu 9: Tập nghiệm của bất phương trình
1
3
3
5 5
x
x
là:
A.
; 5 
B.
;0

C.
5;

D.
0;

Câu 10: Gọi m là giá trị nhỏ nhất của hàm số
4
1
1
y x
x
trên khoảng
1;

. Tìm m?
A.
2
m
B.
5
m
C.
3
m
D.
4
m
Câu 11: Tìm tham số thực m để hàm số
2
12
khi 4
4
1 khi 4
x x
x
y f x
x
mx x
liên tục tại điểm
0
4
x
.
A.
4
m
. B.
3
m
. C.
2
m
. D.
5
m
.
Câu 12: Thể tích của khối tứ diện đều cạnh a là
A.
3
6
12
a
B.
3
3
12
a
C.
3
2
12
a
D.
3
2
24
a
Câu 13: Hệ số của số hạng chứa
3
x
trong khai triển thành đa thức của biểu thức
10
1
A x
A.
30
B.
120
C.
120
D.
30
Câu 14: Cho các vectơ
(1;2;3); ( 2;4;1); ( 1;3;4)
a b c
. Vectơ
2 3 5v a b c
có toạ độ là:
A.
7;3;23
v
B.
23;7;3
v
C.
7;23;3
v
D.
3;7;23
v
Câu 15: Hàm số
2
y x ln x
đạt cực trị tại điểm
A.
x e
B.
1
x 0;x
e
C.
x 0
D.
1
x
e
Câu 16: Cho bảng biến thiên như hình vẽ bên. Hỏi đây là bảng biến thiên của hàm số nào trong các hàm
số sau?
A.
2
1
x
y
x
. B.
2
1
x
y
x
. C.
2
1
x
y
x
. D.
3
1
x
y
x
.
Câu 17: Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
1
3 2
x
y
x
là?
A.
2
3
x
. B.
2
3
y
. C.
1
3
x
. D.
1
3
y
.
Câu 18: Điểm A trong hình vẽ bên dưới biểu diễn cho số phức z. Mệnh đề nào sau đây đúng?
Trang 3/7 - Mã đề thi 132
x
y
A
30
2
A. Phần thực là 3, phần ảo là 2. B. Phần thực là 3, phần ảo là
2i
.
C. Phần thực là -3, phần ảo là
2i
. D. Phần thực là -3, phần ảo là
2
.
Câu 19: Tìm họ nguyên hàm của hàm số
( ) cos . f x x x
A.
2
( ) sin .
2
x
f x dx x C
B.
( ) 1 sin .
f x dx x C
C.
( ) sin cos .
f x dx x x x C
D.
2
( ) sin .
2
x
f x dx x C
Câu 20: Phương trình
2 2
log log 3 2
x x
có bao nhiêu nghiệm?
A. 2 B. 0 C. 3 D. 1
Câu 21: Cho hàm số
y f x
liên tục trên
;a b
, có đồ thị hàm số
y f x
như hình vẽ sau :
Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.
d
b
a
f x x
là diện tích hình thang cong ABMN.
B.
d
b
a
f x x
là độ dài đoạn BP.
C.
d
b
a
f x x
là độ dài đoạn NM.
D.
d
b
a
f x x
là độ dài đoạn cong AB.
Câu 22: Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số
1
y
x
các đường thẳng
0, 1, 4
y x x
.
Tính thể tích V của khối tròn xoay sinh ra khi cho hình phẳng (H) quay xung quanh trục Ox.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán

Để giúp các bạn học sinh có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm học 2017 - 2018 trường THPT chuyên Thái Bình (Lần 5), với 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 90 phút, kỳ thi được tổ chức vào ngày 15/04/2018.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm học 2017 - 2018 trường THPT chuyên Thái Bình (Lần 5). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Toán lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 244
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Toán

    Xem thêm