Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm học 2017 - 2018 trường THPT Đồng Lộc - Hà Tĩnh (Lần 2)


Trang 1/6
 GD & 
TRƯỜNG THPT ĐỒNG LỘC
ĐỀ THI THỬ LẦN 2 THPT QUỐC GIA 2018
Bài thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
(Đề thi gồm có 06 trang)
Họ và tên thí sinh:.............................................................. Số báo danh...........................
Câu 1 :  th  là ca hàm s nào?
A.
3
3y x x
B.
3
33y x x
C.
3
31y x x
D.
3
31y x x
Câu 2: 
A.
3
logyx
B.
5
2
1
logy
x



C.
1
2
x
y



D.
2018
x
y
Câu 3:      Oxyz, cho 
(3;0;6), ( 2; 1;0)uv  
. Tính tích

.uv
.
A.
.0uv
.
B.
.6uv
. C.
.8uv
. D.
.6uv
.
Câu 4: 
( )
sin 3 .f x x=
A.
( )
3cos3f x dx x C=+
ò
. B.
( )
3cos3f x dx x C= - +
ò
.
C.
( )
1
cos3
3
f x dx x C= - +
ò
. D.
( )
1
cos3
3
f x dx x C=+
ò
.
Câu 5: Tìm  
2017 2018
2
x
y
x
+
=
+
A.
2017.x=
B.
2.x=-
C.
2017.y =
D.
2.y =-
Câu 6:       
Oxyz
        :
2 5 0x y z
A..
(1;7;5)
B.
( 2;1;0)
. C.
( 2;0;0)
. D.
( 2;2; 5)
.
Câu 7: 
log .yx
sai?
A. 
;.
B. 
0; .
C. 
(1;0)M
. D. 
0; .
Câu 8:  g tr   u
.ABC A BC
  dài c ng
a
, cnh bên bng
43a
. Tính th tích
V
c.
A.
3
.2 3Va
B.
3
3.Va
C.
3
.2Va
D.
3
.3Va
Câu 9: sai?
2
-2
1
MÃ ĐỀ 001

Trang 2/6
A.
0
2
lim
x
x

B.
0
2
lim
x
x

C.
2
0
1
lim
x
x

D.
3
0
1
lim
x
x

Câu 10: 
()y f x

2
-3
x
y'
y
-1
2
4
0
-
+
-
1
Câu 11: 
f
 
a


A..
( ) ( )
a
a
f x dx f a
B.
( ) 1
a
a
f x dx
. C.
( ) 1
a
a
f x dx 
.D.
( ) 0
a
a
f x dx
.
Câu 12: Tích phân
1
0
dx

A.
1
. B.
0
. C.
1
. D.
2
.
Câu 13: Tính th tích
V
ca khi nón 
R
, chiu cao là
h
.
A.
2
1
3
V R h
. B.
2
1
3
V Rh
. C.
2
V Rh
. D.
V Rh
.
Câu 14: , 6 

A. N = 30 B. N = 60 C. N = 120 D. N = 24
Câu 15: m
(1; 2;0)I
và bán kính
2
?
A.
2 2 2
( 1) ( 2) 2.x y z
B.
2 2 2
( 1) ( 2) 4.x y z
C.
2 2 2
( 1) ( 2) 4.x y z
D.
2 2 2
( 1) ( 2) 2.x y z
Câu 16: 
= - +
42
2 2.y x x
A.
1x
. B.
1x =-
. C.
1x =
. D.
0x =
.
Câu 17: 
12
1 2 ; 2 3z i z i

12
2zz
.
A. -6. B. 4-1.
C. -4. D. 
Câu 18: 
3
34y x x

1;3
là:
A.
6
. B.
32
. C.
4
. D.
14
.
Câu 19: sai
A.
ln
dx
xC
x

B.
1
,1
1
x
x dx C
C.
, 0 1
ln
x
x
a
a dx C
a
D.
2
1
tan
cos
dx x C
x

sai?
A. 
B. H
C. 
D. 4).

Trang 3/6
Câu 20: 
y f x

X

2

Y
+ 0 +
Y

-2



y f x

;2
.

y f x
 .

đúng
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
Câu 21: 
2
4
x
y
x
sai?
A. B. 
4x 
.
C. 
1y 
D. 
1x 
.
Câu 22:  khác 0đúng
A.
2 2 2
22
log logaa
B.
2 2 2
22
log 4logaa
C.
2 2 2
22
log 4logaa
D.
2 2 2
22
1
log log
4
aa
Câu 23: 
2
0z bz c

1zi

A.
2, 2bc
B.
2, 2bc
C.
2, 2bc
D.
2, 2bc
Câu 24: 
4
A.
4V
B.
6V
C.
8V
D.
4V
Câu 25: 
1;3; 2I

( ):2 2 3 0P x y x
A.
2 2 2
2 6 4 10 0x y z x y z
B.
2 2 2
2 6 4 14 0x y z x y z
C.
2 2 2
2 6 4 10 0x y z x y z
D.
2 2 2
2 6 4 12 0x y z x y z
Câu 26: Trong không gian Oxyz 
1; 3;2A
3;1;4B


A.
2 7 0x y z
B.
2 3 4 0x y z
C.
2 4 2 3 0x y x
D.
2 3 0x y z
Câu 27: 

trong 

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán

VnDoc xin giới thiệu tới thầy cô và các bạn Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm học 2017 - 2018 trường THPT Đồng Lộc - Hà Tĩnh (Lần 2), tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề, đề thi thử Toán có đáp án (đáp án được tô đỏ).

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm học 2017 - 2018 trường THPT Đồng Lộc - Hà Tĩnh (Lần 2). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Toán lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 169
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Toán

    Xem thêm