Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm học 2017 - 2018 trường THPT Quỳ Hợp 2 - Nghệ An

Trang 1/3- Mã Đề 002
SỞ GD&ĐT NGHỆ AN KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2017-2018
TRƯỜNG THPT QUỲ HỢP 2 BÀI THI: TOÁN
Thi gian làm bài : 90 phút, không k thi gian phát đề
( Đề thi gm 07 trang )
Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SBD: . . . . . . . . .
Mã đề: 002
Câu 1:
Cho số phức
z
thỏa mãn
2.
1
zi
i
z

Tìm số phức
2
w1zz
.
A.
w52i
.
B.
w52i
.
C.
9
w2
2
i
.
D.
9
w2
2
i
.
Câu 2:
Cho tam giác đều
A
BC có cạnh bằng
a
. Trên cạnh BC , ta lấy điểm
1
A
sao cho
1
CA x
. Gọi
1
B
là hình chiếu của
1
A
lên
CA
,
1
C
là hình chiếu của
1
B
lên
A
B
,
2
A
là hình chiếu của
1
C
lên
BC
,
2
B
hình chiếu của
2
A
lên CA ,... và cứ tiếp tục như thế. Hãy tìm giá trị của
x
theo
a
sao cho
2018 1
A
A
.
A.
3
a
x
.
B.
3
4
a
x
.
C.
2
a
x
.
D.
2
3
a
x
.
Câu 3:
Cho đồ thị
hàm số
()yfx
có bảng biến thiên sau
Khi đó đồ thị hàm số

2
1
()
() 1
ygx
fx
có bao nhiêu tiệm cận đứng?
A.
1
B.
2
C.
3
D.
0
Câu 4:
Cho hình nón có góc ở đỉnh bằng
60, diện tích xung quanh bằng
2
6 a
. Tính thể tích V của khối
nón đã cho
A.
3
2
4
a
V
.
B.
3
Va
.
C.
3
32
4
a
V
.
D.
3
3Va
.
Câu 5:
Có bao nhiêu giá trị nguyên thuộc đoạn
2018;2018
của tham số
m
để hàm số

1ln 2
f
xx x mx
đồng biến trên khoảng
2
0;e
.
A.
2022 .
B.
2014
.
C.
2023.
D.
2016 .
Câu 6:
Một vật chuyển động theo quy luật
32
1
6
3
Stt

với
t
(giây) là khoảng thời gian tính từ khi vật
bắt đầu chuyển động và
mS
là quảng đường vật duy chuyển được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong
khoảng 9 giây, kể từ khi bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu?
A.
243 m / s
.
B.
144 m / s
.
C.
27 m / s
.
D.

36 m / s
.
Câu 7:
Cho hàm số
yfx
liên tục trên đoạn
;ab
. Gọi
D
là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số
yfx
, trục hoành và hai đường thẳng

,
x
ax ba b
. Thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi
quay
D
quanh trục hoành được tính theo công thức
A.

2
2d
b
a
Vfxx
.
B.

2
d
b
a
Vfxx
.
C.

22
d
b
a
Vfxx
.
D.

2
d
b
a
Vfxx
.
Câu 8:
Cho hàm số
()yfx
liên tục trên
01\{ ; }R
thỏa mãn
2
1()'()()xx f x fx x x
01{; }x
122() lnf 
, biết
23( ) ln (a,b Q)fab
. Tính
22
ab
.
Trang 1/4- Mã Đề 002
A.
1
2
.
B.
9
2
.
C.
3
4
.
D.
13
4
.
Câu 9:
Nếu
()yFx
()yGx
là những hàm số có đồ thị cho trong hình bên dưới, đặt
P( ) ( ).G( )xFx x
. Tính
2P'( )
.
A.
3
2
.
B.
4
.
C.
6
.
D.
5
2
.
Câu 10:
Trong không gian
Oxyz
,
cho mặt cầu
222
12325():( )( )( )Sx y z
463(; ;)M
.
Qua
M
kẻ các tia
,,Mx My Mz
đôi một vuông góc với nhau và cắt mặt cầu tại điểm thứ hai tương ứng là
,,ABC
. Biết mặt phẳng
()ABC
luôn đi qua một điểm cố định
(;;)Habc
. Tính 3abc.
A.
21
.
B.
14
.
C.
20
.
D.
15
.
Câu 11:
Hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng xác định của chính :
A.
32
1yx x x
.
B.
32
y=x 2 1
x
x
.
C.
42
23yx x
.
D.
1
1
x
y
x
.
Câu 12:
Cho hàm số
()yfx
có bảng xét dấu đạo hàm như sau
Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A.
Hàm số nghịch biến trên khoảng
(;2)
B.
Hàm số đồng biến trên khoảng
(;0)
C.
Hàm số nghịch biến trên khoảng
(0;2)
D.
Hàm số đồng biến trên khoảng
(2;0)
Câu 13:
Cho hình chóp đều
SABCD có cạnh tất cả các cạnh bằng
a
. Gọi M là trung điểm của cạnh BC,
là góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng
()SAM
. Giá trị sin
là:
M
O
D
A
B
C
S
A.
21
11
.
B.
22
11
.
C.
12
11
.
D.
222
11
.
Câu 14:
Cho hai đường thẳng
1
d
2
d
song song với nhau. Trên
1
d
lấy 5 điểm phân biệt, trên
2
d
lấy 7
điểm phân biệt. Hỏi có bao nhiêu tam giác mà các đỉnh của nó được lấy từ các điểm trên hai đường thẳng
1
d
2
d
.
A.
220 .
B.
175.
C.
1320.
D.
7350
x
'
y

2
0
2

0
0
Trang 1/5- Mã Đề 002
Câu 15:
Cho hàm số
f
x
liên tục trên
R
thỏa mãn:

4
0
8fxdx
. Tính

2
0
2.Ifxdx
A.
4I
B.
3
2
I
.
C.
8I
D.
12I
Câu 16:
Số các giá trị nguyên của
m
để phương trình

2
cos 1 4cos 2 cos sin
x
xm x m x
có đúng
hai nghiệm
2
0;
3



là:
A.
1
.
B.
2
.
C.
3
.
D.
0
.
Câu 17:
Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho đường thẳng

1
:23
5
x
dy tt
zt


. Vectơ nào dưới
đây là vectơ chỉ phương của
d ?
A.

4
1; 2; 5u
.
B.
3
1; 3; 1u 
C.

1
0;3; 1u 
.
D.
2
1; 3; 1u 
Câu 18:
Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào ?
A.
42
52yx x .
B.
42
52yx x .
C.
32
32yx x .
D.
42
52yx x .
Câu 19:
Tính thể tích của khối lăng trụ tam giác đều có cạnh đáy bằng
a
và cạnh bên bằng a2 ?
A.
3
3
2
a
.
B.
3
3
6
a
C.
3
2
3
a
.
D.
3
3
4
a
.
Câu 20:
Cho hàm số

yfx
xác định trên
và có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm tất cả các giá trị thực
của tham số
m
để phương trình

2018 0fx m
có duy nhất một nghiệm.
A.
2015, 2019.mm
B.
2015, 2019.mm
C.
2015 2019.m
D.
2015, 2019.mm
Câu 21:
Tính đạo hàm của hàm số
2.ln
x
yx
với 0x .
A.
1
2ln2.ln
x
yx
x




.
B.
1
2. ln2
x
y
x
.
C.
1
2ln
x
yx
x




.
D.
1
2ln2
x
y
x




.
Câu 22:
Lập phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số
()yfx
thỏa mãn
23
12 1() ()fxxfx
tại điểm có hoành độ
1x
.
A.
760xy
.
B.
760xy
.
C.
.
760xy
.
D.
760xy
.
Câu 23:
Cho hình chóp tứ giác đều .SABCD có cạnh đáy bằng
a
, cạnh bên hợp với đáy góc
o
60
. Gọi
M là điểm đối xứng của C qua
D
, N là trung điểm của SC . Mặt phẳng

BMN
chia khối chóp
.SABCD thành hai phần có thể tích là
1
V
,
2
V
trong đó
1
V
là phần thể tích chứa đỉnh
A
. Tính tỉ số
2
1
V
V
.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán

VnDoc mời bạn đọc tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm học 2017 - 2018 trường THPT Quỳ Hợp 2 - Nghệ An, với 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm bài trong khoảng thời gian 90 phút, đề thi thử Toán có đáp án. Mời thầy cô và các bạn học sinh tham khảo.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm học 2017 - 2018 trường THPT Quỳ Hợp 2 - Nghệ An. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 422
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm