Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Phú Bình - Thái Nguyên

Trang 1/4 - 134

TRƯỜNG THPT PHÚ BÌNH
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN THI: VẬT LÍ.
Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian giao đề)
........................
Mã đề thi 134
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Câu 1: 
A. n tím.
B. 
C. 
D.  
Câu 2: 
A.  B. 
C.  D. 
Câu 3: 
2
LH
=
C=
4
4.10
F

               
2 os t(A)
R
ic
=
,
 t


A.
2 os(100 t- )(A)
6
C
ic
=
B.
2
2 2 os(100 t- )(A)
3
C
ic
=
C.
2
2 os(50 t- )(A)
3
C
ic
=
D.
2 2 os(50 t- )(A)
6
C
ic
=
Câu 4: 


= 1,643, n
t

A. 42,42
0
i 90
0
B. 0 i 15,52
0
C. 0 i 32,96
0
D. 32,96
0
i 41,27
0
Câu 5:                  

A. d = 0,4 cm. B. d = 40 cm. C. d = 40 m. D. d = 80 cm.
Câu 6: 
3

A. 4,3.10
3
(C) và - 4,3.10
3
(C). B. 8,6.10
3
(C) và - 8,6.10
3
(C).
C. 4,3 (C) và - 4,3 (C). D. 8,6 (C) và - 8,6 (C).
Câu 7: -

A.  B. 
C.  D. 
Câu 8:     i hai dao


t
1
gần giá trị nào nhất 
A. -1,59 m/s. B. 30,74 cm/s
C. 1,59 m/s. D. -30,74 cm/s.
Câu 9:       ánh sáng
- 

A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 10: 
A. 
B. 
Trang 2/4 - 134
C. 
D. 
Câu 11:   
A.  
B. 
C. 
D. 
Câu 12: 

4

A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 13: 
1
O
2


1

2


2

2
PO QÐ

 

A. 3,4 cm. B. 2,0 cm. C. 2,5 cm. D. 1,1 cm.
Câu 14: 
0
cos

A.  B. 
C.  D. 
Câu 15: 
A.  B.  C.  D. 
Câu 16:                 
).
2
cos(
0
= tqq

A.   nhau
B. 
C. nhau.
D. 
Câu 17: 
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 18: 
nh b 

2

 A. 0,95. B. 1,05. C. 1,01. D. 1,08.
Câu 19: 
 
1
= 0,5m và
2
= 0,4m.

2
trùng

1
: A. 15 B. 12 C. 14 D. 13
Câu 20:   
u 200 2cos(100 t 0,132)= +
  

       
 

A. 50, 400, 400 B. 400, 400, 50
C. 500, 40, 50 D. 400, 500, 40
Trang 3/4 - 134
Câu 21: 


1


1

A.
50V
. B.
50
V
3
. C.
150
V
13
. D.
100
V
11
.
Câu 22: 

2

1
=


2

1


A.  B.  C.  D. 
Câu 23: 

A
= u
B

 


A.
10( ).cm
B.
2 10( ).cm
C.
2( ).cm
D.
2 2( ).cm
Câu 24: T
i m

 t, con l 
chiu d
i l
u h
a v
i chu k
T. Nu chiu
d
 n l n th
chu k
l
A. T. B. 4T. C.
.2T
D. 2T.
Câu 25: M
t ch 

nu h

nh
)
3
10(cos
+= tsAx
(A>0). T ns g
cc
a

ng l
A.
)./( srad
B.
)./(10 srad
C.
)./(10 srad
D.
)./(
3
srad
Câu 26: M
t v

u h
a trên tr
c ox. V
n t c c
av
t
A. biu h
a theo th
i gian. B. luôn c
gi
tr

i.
C. l
h
m b
c hai c
a th
i gian. D. luôn c
gi
tr

Câu 27: 
1,2V thì 


A. 20nF và 5.10
-10
J. B. 20nF và 2,25.10
-8
J.
C. 10nF và 3.10
-10
J. D. 10nF và 25.10
-10
J.
Câu 28: Khi m
t v

u h
a th
A. v

n t c
v
, v
 c
a
c
ng chiu chuy

ng c
a v
t.
B. v

n t c
v
, v
 c
a

i chiu khi v
t qua v
tr
cân b ng.
C. v

n t c
v

ng c
ng chiu chuy

ng, v
 c
a

ng v v
tr
cân b ng.
D. v

n t c
v
, v
 c
a
c
a v
t l
c
c v

i.
Câu 29: LCQ
0

I
0

A. T = 2q
0
I
0
B. T = 2q
0
/I
0
C. T = 2I
0
/q
0
D. T = 2LC
Câu 30: 

A.
LC
1
=
B.
LC
1
=
C.
LC
2
1
=
D.
LC
2
=
Câu 31: 
ng c
a m
t v
t c
kh 
ng 200 g l
t
ng h
p c

u h
a c

c
ng t n s c

nh l 
t l

Đề thi thử năm 2019 môn Vật lý

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Phú Bình - Thái Nguyên. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Phú Bình - Thái Nguyên. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 268
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm