Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Hóa lần 1 trường chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa

Trang 1/5 - Mã đề thi 132
SỞ GD & ĐT THANH HÓA
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
( Đề thi có 04 trang)
KỲ THI KSCL CÁC MÔN THI TN THPT NĂM 2023
LẦN 1
Môn thi: Hoá học
Ngày thi: 11/01/2023
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Họ và tên thí sinh:..........................................Số báo danh:.......................
Cho biết nguyên tkhối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al =
27; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137.
Các thểch khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn; giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước.
Câu 1: Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit?
A. Saccarozơ. B. Fructozơ. C. Amilozơ. D. Glucozơ.
Câu 2: Kim loại nào sau đây không phảnng vi dung dịch H
2
SO
4
loãng?
A. Mg B. Fe. C. Al. D. Cu.
Câu 3: Kim loi nào sau đây được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyn?
A. Na. B. Cu. C. Al. D. Mg.
Câu 4: Xenlulozơ (là thành phần chính của sợi ng, sợi đay…) thuộc loại polisaccarit được cấu tạo
t các gốc
-glucozơ. Trong mi gốc
-glucozơ chứa bao nhiêu nhóm chức ancol (-OH)?
A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.
Câu 5: Hợp chất nào sau đây là chất béo?
A. (CH
3
COO)
2
C
2
H
4
. B. C
3
H
5
(OH)
3
. C. C
17
H
33
COOH. D. (C
17
H
35
COO)
3
C
3
H
5
.
Câu 6: Chất ứng với công thức cấu tạo nào sau đây là amin bậc hai?
A. (CH
3
)
2
CH-NH
2
. B. (CH
3
)
3
N. C. CH
3
-NH-CH
3
. D. CH
3
-CH
2
-NH
2
.
Câu 7: Số oxi hóa của cacbon trong phân tử Na
2
CO
3
A. +2. B. + 6. C. +4. D. -4.
Câu 8: Cặp ion nào sau đây không ng tồn tại trong một dung dịch?
A. Fe
3+
và OH
-
. B. Na
+
và SO
4
2-
. C. Cu
2+
và NO
3
-
. D. Ba
2+
và OH
-
.
Câu 9: Trùng hợp buta-1,3-đien với xúc tác Na, sản phẩm của phản ứng được sử dụng để sản xuất
A. cao su. B. chất dẻo. C. tơ tổng hợp. D. keo dán.
Câu 10: Hợp chất nào sau đây chứa vòng benzen trong phân tử?
A. Glucozơ. B. Alanin. C. Anilin. D. Glyxin.
Câu 11: Công thức hóa học của axit panmitic là
A. CH
3
[CH
2
]
10
COOH. B. CH
3
[CH
2
]
16
COOH.
C. CH
3
[CH
2
]
14
COOH. D. CH
3
[CH
2
]
12
COOH.
Câu 12: S nhóm cacboxyl (-COOH) trong phân t axit glutamic bằng
A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.
Câu 13: Hợp chất nào sau đây thuộc loi hợp chất hữu cơ đơn chức?
A. H
2
NC
2
H
4
COOH. B. CH
3
COOH. C. CH
2
(CHO)
2
. D. C
2
H
4
(OH)
2
.
Câu 14: Số liên kết peptit có trong phân tử Gly-Ala-Val-Gly-Val
A. 2. B. 3. C. 1. D. 4.
Câu 15: Chất nào sau đây thuộc loại chất lưỡng tính?
A. NaOH. B. NaCl. C. Al(OH)
3
. D. Ca(OH)
2
.
Câu 16: Chất nào sau đây không bị thủy phân trong môi trường axit?
Mã đề thi:132
Trang 2/5 - Mã đề thi 132
A. Saccarozơ. B. Triolein. C. Xenlulozơ. D. Glucozơ.
Câu 17: Phát biểu nào sau đây sai?
A. Amilopectin cấu trúc mch không phân nhánh.
B. Tinh bột và saccarozơ đều thuộc loi cacbohiđrat.
C. Nhỏ dung dịch I
2
vào mặt cắt quả chuối xanh thấy xuất hin u xanh tím.
D. Khử glucozơ bng k H
2
(có mặt Ni nung nóng) thu được sobitol.
Câu 18: Tính chất nào sau đây là tính chất vật riêng của kim loại?
A. Tính dẫn điện. B. Tính cứng. C. Tính khử. D. Tính dẻo.
Câu 19: Phản ứng trùng hợp ng điều chế polime nào sau đây?
A. Poli(etilen terephtalat). B. Poli(hexametylen ađipamit).
C. Poli(phenol-fomanđehit). D. Poli(metyl metacrylat).
Câu 20: Quá trình đốt các nhiên liệu hoá thạch đã sinh ra các khí như SO
2
, CO, CO
2
, HCHO… p
phần gây ra hiện tượng mưa axit, đặc biệt tại các vùng nhiều máy công nghiệp sản xuất hoá cht.
Khí nào trong các khí trên chyếu gây ra hiện tương mưa axit?
A. HCHO. B. SO
2
. C. CO. D. CO
2
.
Câu 21: Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn hỗn hợp X gồm 8,1 gam Al 16 gam Fe
2
O
3
thu
được m gam Al
2
O
3
. Giá trị của m bằng
A. 10,20. B. 15,30. C. 30,60. D. 20,40.
Câu 22: Trong hoá học hữu cơ, phản ứng nào sau đây là phản ứng este hoá?
A. CH
3
COOC
2
H
5
+ H
2
O
0
H ,t
CH
3
COOH + C
2
H
5
OH.
B. CH
3
COOH + C
2
H
5
OH
¾ ¾ ¾ ¾¾®
¬ ¾ ¾ ¾ ¾¾
o
24
H SO ñaëc,t
CH
3
COOC
2
H
5
+ H
2
O.
C. CH
3
COOC
2
H
5
+ NaOH
CH
3
COONa + C
2
H
5
OH.
D. CH
3
COOC
2
H
5
+ 5O
2
0
t

4CO
2
+ 4H
2
O.
Câu 23: Cho 200 ml dung dch Ca(OH)
2
0,6M vào 100 ml dung dch cha KHCO
3
2M và CaCl
2
1M,
sau các phn ứng hoàn toàn thu được a gam kết ta. Giá tr ca a là
A. 12,00. B. 10,00. C. 22,00. D. 20,00.
Câu 24: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Kim loi Fe chủ yếu bị ăn mòn đin hoá học trong dung dịch CuSO
4
.
B. Kim loại có nhiệt độ nóng chy thấp nhất là Hg.
C. Các kim loi Na, K và Ba đều phản ứng mạnh với nước.
D. Độ dẫn đin của kim loi Cu lớn hơn Ag.
Câu 25: Thể tích dung dịch HCl 1M vừa đủ để tác dụng hết với 18,25 gam lysin là bao nhiêu?
A. 250 ml. B. 200 ml. C. 300 ml. D. 150 ml.
Câu 26: Thuỷ phân CH
3
COOC
6
H
5
(phenyl axetat) trong dung dch NaOH sau phản ng hoàn toàn
thu được sản phẩm hữu cơ cuốing gồm
A. C
6
H
5
COONa và CH
3
OH. B. CH
3
COOH và C
6
H
5
OH.
C. CH
3
COONa và C
6
H
5
OH. D. CH
3
COONa và C
6
H
5
ONa.
Câu 27: Cho hỗn hợp gồm Fe và Cu vào dung dịch chứa AgNO
3
Fe(NO
3
)
3
. Sau phản ứng thu
được chất rắn X gồm 2 kim loại và dung dịch Y chỉ chứa một muối. Phát biểu nào đúng?
A. X chứa Cu, Ag; Y chứa Fe(NO
3
)
2
. B. X chứa Cu, Ag; Y chứa Fe(NO
3
)
3
.
C. X chứa Ag, Fe; Y chứa AgNO
3
. D. X chứa Fe, Cu; Y chứa Fe(NO
3
)
2
.
Câu 28:
Hỗn hợp X gồm axit panmitic, axit stearic và triglixerit Y. Đốt cháy hoàn toàn m gam X
thu được a mol CO
2
3,04 mol H
2
O. Mặt khác, m gam X tác dụng tối đa với 180 ml dung dịch
NaOH 1M khi đun nóng nhẹ thu được glixerol 51,52 gam hỗn hợp gồm 2 muối. Giá trị của a
bằng
A.
3,02.
B.
3,06.
C.
3,18.
D.
3,12.
Trang 3/5 - Mã đề thi 132
Câu 29: Vanilin hợp chất thiên nhiên, được sử dụng rộng rãi với chức năng là chất phgia bổ sung
hương thơm trong các loi đồ ăn, đồ ung, bánh kẹo, nước hoa… Vanillin ng thức cấu tạo n
sau:
Nhận định nào sai về vanilin?
A. Vanilin thuộc loi hợp chất hữu cơ tạp chức.
B. Phân tử vanilin chứa nhóm chức ancol.
C. Vanilin có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.
D. Vanilin có công thức phân tử là C
8
H
8
O
3
.
Câu 30:
Tiến hành t nghiệm theo các bước sau
Bước 1: Cho mt ít lòng trắng trứng o cốc thủy tinh. Sau đó cho thêm dần nước cất rồi dùng
đũa thủy tinh khuấy đều cho đến khi tan hết.
Bước 2: Cho vào ống nghiệm 1-2 ml dung dịch CuSO
4
5% rồi thêm từ t4-5 ml dung dịch NaOH
10%.
Bước 3: Lấy khoảng 2 ml phần dung dch thu được sau bước 1 nh vào ống nghiệm bước 2,
lắc nhẹ rồi để yên ống nghiệm trong vài phút.
Cho các nhận định sau:
(a) Sau bước 2, thu được kết tủa màu xanh.
(b) Sau bước 3, dung dịch trong ống nghim u tím.
(c) Sau bước 1, nếu đun nóng cốc thủy tinh t sẽ xảy ra sự đông tụ protein.
(d) Nếu thay lòng trắng trứng bằng Ala-Gly mạch hở t hiện tượng ở bước 3 cũng xảy ra tương tự.
Số nhn định đúng
A. 1. B. 4. C. 3. D. 2.
Câu 31: hai dung dịch X Y chứa c ion khác nhau. Mi dung dịch chứa đúng hai loi
cation hai loi anion trong số các ion sau:
Ion
Na
+
Mg
2+
4
NH
H
+
Cl
-
2
4
SO
3
NO
2
3
CO
Số mol
0,2
0,15
0,25
0,3
0,4
0,1
0,25
0,1
Biết X a tan đưc Cu(OH)
2
. Khối lượng chất tan có trong Y gn nhất với gtrị nào sau đây ?
A. 30,50 gam. B. 27,50 gam. C. 31,00 gam. D. 28,00 gam.
Câu 32: Cho hỗn hợp X gồm a mol lysin và 0,1 mol một amino axit Y (mạch hở, phân tcó chứa 1
nhóm NH
2
và 2 nhóm COOH) tác dụng với 200 ml dung dch KOH 0,1M và Ba(OH)
2
0,2M, thu
được dung dch Z. Dung dịch Z tác dụng vừa đủ với dung dch gồm 0,2 mol HCl 0,06 mol H
2
SO
4
,
lc bkết tủa thu được dung dịch A chứa 32,08 gam chất tan đều là muối trung hòa. Số nguyên tử
hiđro trong Y bằng
A. 7. B. 5. C. 11. D. 9.
Câu 33: Hợp chất hữu X mạch hở, bền khả năng tham gia phản ứng tráng bạc với dung dịch
AgNO
3
trong NH
3
. Đốt cháy hết a mol X thu được H
2
O và 2a mol CO
2
. Tỉ khối của X so với k H
2
nhỏ hơn 31. Số công thức cấu tạo của X bằng
A. 2. B. 4. C. 3. D. 5.
Câu 34: Cho cht rn X gm Fe 0,15 mol Fe(NO
3
)
2
o 0,55 mol dung dch H
2
SO
4
loãng 1M sau
phn ng hoàn toàn thu được dung dch A 5,6 t khí Y duy nht. Dung dch A hoà tan ti đa m
gam Cu. Giá tr ca m bng (biết NO là sn phm kh duy nht ca N
+5
)
A. 11,20. B. 2,40. C. 13,60. D. 16,00.
Câu 35: Hỗn hợp X gồm hai chất: Y (C
2
H
10
N
2
O
3
) và Z (C
2
H
8
N
2
O
4
). Trong đó, Y là muối của amin, Z
muối của axit đa chức. Cho 29,6 gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, sau phản ứng
hoàn toàn thu được m gam muối và 0,5 mol hỗn hợp T gồm 2 khí. Giá tr của m
A. 30,70. B. 32,12. C. 28,60. D. 30,40.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 môn Hóa lần 1 trường chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa

VnDocc.om xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Hóa lần 1 trường chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn theo cấu trúc đề thi trắc nghiệm giống với đề thi THPT Quốc gia các năm về trước. Bài viết được tổng hợp gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án kèm theo.Thí sinh làm bài trong thời gian 60 phút. Mời các bạn cùng theo dõi và làm đề thi dưới đây nhé.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

Gợi ý cho bạn

Xem thêm

Thi THPT Quốc gia môn Hóa học

Xem thêm