Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Lý lần 1 trường Ngô Gia Tự, Đắk Lắk

1/7 - Mã đề 201
SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ
(Đề thi có 06 trang)
KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 LẦN 1
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: VẬT LÍ
Thời gian làm bài : 50 phút, không kể thời gian phát đề
Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................
Câu 1. Đặt điện áp
150 2cos 100ut
V vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở
thuần R = 60 Ω, cuộn dây L (có điện trở trong r) và tụ điện C. Công suất tiêu thụ điện của đoạn
mạch bằng 250 W. Nối hai bn tụ điện bằng một dây dẫn điện trở không đáng kể. Khi đó
điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở bằng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây và
bằng
50 3
V. Dung kháng của tụ điện có giá trị bằng
A.
15 3
Ω. B.
30 3
Ω. C.
45 3
Ω. D.
60 3
Ω.
Câu 2. Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Các vật ở nhiệt độ trên
C chỉ phát ra tia hồng ngoại.
B. Tia hồng ngoại có bn chất là sóng điện t.
C. Tác dụng nổi bật ca tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.
D. Tia hồng ngoại có tần số nhỏ hơn tần số của ánhng tím.
Câu 3. Thực hiện thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc. Lúc đầu, khoảng cách từ mặt
phẳng chứa hai khe S
1
, S
2
đến màn quan sát là D = 2 m. Trên màn quan sát, tại M có vân sáng bậc 3.
Giữ cố định các điều kiện khác, dịch màn dọc theo đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa hai
khe, lại gần hai khe thêm một đoạn ∆x thì thấy trong quá trình dịch màn đúng 3 vân tối chạy qua
M. Khi màn dừng lại cách hai khe một khoảng (D ∆x) thì tại M không vân tối. Giá trị của x
phải thoả mãn điều kiện là
A.
14 6
13 5
m x m
. B.
4
1 m
5
mx
.
C.
10 14
11 13
m x m
. D.
2 10
3 11
m x m
.
Câu 4. Hiện tượng cực dương tan xảy ra khi điện phân dung dịch
A. Muối, axit, bazơ có anốt làm bằng kim loại.
B. Muối kim loại có anốt làm bằng kim loại đó.
C. Muối kim loại có anốt làm bằng kim loại.
D. Axit có anốt làm bằng kim loại.
Câu 5. Đoạn mạch điện nào sau đây có hệ số công suất lớn nhất?
A. Đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần L nối tiếp với tụ điện.
B. Đoạn mạch gồm điện trở thuần R nối tiếp với điện trở thuần R
2
.
C. Đoạn mạch gồm điện trở thuần R nối tiếp với cuộn cảm thuần L.
D. Đoạn mạch gồm điện trở thuần R nối tiếp với tụ điện C.
Câu 6. Độ cao là đặc tính sinh lí của âm phụ thuộc vào
A. tần số âm. B. mức cường độ âm. C. biên độ âm. D. cường độ âm.
Câu 7. Trong phương trình dao động điều hoà x=A cos(ωt+φ). Chọn đáp án phát biểu sai
A. Pha ban đầu φ không phụ thuộc vào gốc thời gian.
Mã đề 201
2/7 - Mã đề 201
B. Tần số góc ω phụ thuộc vào các đặc tính của hệ.
C. Biên độ A phụ thuộc vào cách kích thích dao động.
D. Biên độ A không phụ thuộc vào gốc thời gian.
Câu 8. Một ăngten rađa phát sóng điện từ đến một máy bay đang bay về phía rađa. Thời gian từ khi
ăngten phát sóng đến lúc nhận sóng phản xạ trở lại là 160 μs. Ăngten quay với tần số 0,5 Hz.vị trí
của đầu vòng quay tiếp theo ứng với ứng với hướng của máy bay, ăngten lại phát sóng điện từ
thời gian từ lúc phát đến lúc nhận lần này là 150 μs. Tốc độ trung bình của máy bay là
A. 1500 m/s. B. 450 m/s. C. 750 m/s. D. 225 m/s.
Câu 9. Đồ thị hình bên biểu diễn sự biến thiên theo thời gian t của li độ x của một vật dao động điều
hòa.
t
x
A
B
C
D
Điểm nào trong các điểm A, B, C và D lực hồi phục (hay lực kéo về) làm tăng tốc vật?
A. Điểm A B. Điểm C C. Điểm D D. Điểm B
Câu 10. Cho hai chất điểm dao động điều hòa cùng vị trí cân bng
O
trên trục
Ox
với biên độ
lần lượt
1
4A
cm và
2
8A
cm. Biết độ lệch pha giữa hai dao động này là
0
60

, khoảng
cách lớn nhất giữa hai chất điểm trong quá trình dao động là
A. 12 cm. B.
43
cm. C. 4 cm. D. 8 cm.
Câu 11. Một khung dây quay đều quanh trục Δ trong một t trưng đều véccảm ng t B
vuông góc vi trục quay Δ, với tốc độ góc ω = 25rad/s. Từ thông cực đại gi qua khung 10Wb.
Sut điện động cực đại trong khung là
A. 2,5V B. 25V C. 125V D. 250V
Câu 12. Vận tốc và gia tốc của dao động điều hòa thỏa mãn mệnh đề nào sau đây?
A. vị trí cân bằng thì vận tốc cực đại, gia tốc cực đại.
B. vị trí biên thì vận tốc triệt tiêu, gia tốc triệt tiêu.
C. vị trí cân bằng thì vận tốc cực đại, gia tốc triệt tiêu.
D. vị trí biên thì vận tốc cực đại, gia tốc triệt tiêu.
Câu 13. Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,6 m, hai đầu cố định, đang sóng dừng. Biết sóng truyền
trên dây có tốc độ 4 m/s và tần số 20 Hz. Số bụng sóng trên dây là
A.
20.
B.
8.
C.
16
. D.
32.
Câu 14. Mt chất điểm dao động điều a với phương trình
2cos 2xt

cm,
t
được tính
bằng giây. Tốc độ cực đại ca vật dao động
A.
2
cm/s. B. 2 cm/s. C.
4
cm/s. D. 4 cm/s.
Câu 15. Để xác định điện trở của một vật dẫn kim loại, một học sinh mắc nối tiếp điện trở này
với một ampe kế. Đặt vào hai đầu đoạn mạch trên một biến thế nguồn. Thay đi giá trị của
biến thế nguồn, đọc giá trị dòng điện của ampe kế, số liệu thu được được thể hiện bằng đồ thị
như hình vẽ.
Điện trở vật dẫn gần nhất giá trị nào sau đây?
A. 10 Ω. B. 15 Ω. C. 20 Ω. D. 5 Ω.
Câu 16. Một máy biến áp lí tưởng với số vòng dây cuộn cấp và thứ cấp lần lượt
3/7 - Mã đề 201
1
100N
V,
2
200N
V. Nếu đặt o hai đầu cấp một điện áp
U
thì điện áp đầu ra của thứ
cấp
2
200U
V. Tiếp tục qun tm o thứ cấp
50n
vòng dây nữa vẫn ginguyên
các giá trị n lại. Khi đó điện áp thứ cấp là
A. 150 V. B. 250 V. C. 100 V. D. 200 V.
Câu 17. Hiện nay chỉ số chất lượng không khí AQI (air quality index) tại Nội đề tài thời sự
được nhiều người quan m. Một số gia đình đã chọn máy lọc không khí của Nhật Bản nội địa để
giảm thiểu các tác dụng tiêu cực do không kô nhiễm. Tuy nhiên hiệu điện thế định mức của loại
máy này 100 V nên để sử dụng với mạng điện dân dụng tại Việt Nam thì cần một máy biến áp
tỷ lệ giữa số vòng dây cuộn sơ cấp và số vòng cuộn thứ cấp là
A. 11. B. 22. C. 2,2. D. 1,1.
Câu 18. Trên một sợi dây rất dài hai điểm M và N cách nhau 12 cm. Tại điểm O trên đoạn MN
người ta gắn vào dây một cần rung dao động với phương trình
3 2cos20 ( )u t cm
(t tính bằng s),
tạo ra sóng truyền trên dây với tốc độ 1,6 m/s. Khoảng cách xa nhất giữa 2 phần tử dây tại M N
khi có sóng truyền qua
A. 12 cm. B. 15,5 cm. C. 13 cm. D. 13,4 cm.
Câu 19. Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm thuần độ tự cảm
1
mH tụ điện điện dung
4
nF. Tần số dao động riêng của mạch là
A.
5
5 .10
Hz. B.
6
5 .10
Hz. C.
5
2,5.10
Hz. D.
6
2,5.10
Hz.
Câu 20. Sóng dừng hình thành trên một sợi dây đàn hồi với hai đầu cố định. Biết
0
10f
Hz tần
số nhỏ nhất cho sóng dừng trên dây. Tần số nào sau đây không th tạo được sóng dừng?
A. 20 Hz. B. 30 Hz. C. 40 Hz. D. 25 Hz.
Câu 21. Trong thiết bị kiểm tra hành lí ở các sân bay có ứng dụng tia nào sau đây?
A. Tia tử ngoại. B. Tia catot. C. Tia X. D. Tia hồng ngoại.
Câu 22. Một con lắc xo gồm xo chiều dài tự nhiên
0
30l
cm. Kích thích cho con lắc dao
động điều hòa theo phương nằm ngang thì chiều dài cực đại của xo 38 cm. Khoảng cách ngn
nhất giữa hai thời điểm động năng bằng
n
lần thế năng và thế năng bằng
n
lần động ng 4 cm.
Giá trị lớn nhất của
n
gần với giá trị nào nhất sau đây?
A. 5. B. 8. C. 12. D. 3.
Câu 23. Đặt điện áp xoay chiều có tần skhông đổi vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R,
tụ điện C và cuộn cảm thuần L (L thay đổi được). Khi L=L
0
t điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm
đạt cực đại và bằng U
Lmax
. Khi L = L
1
hoặc L = L
2
thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cun cảm giá trị
như nhau và bằng U
L
. Biết rằng U
L
/U
Lmax
= k. Tổng hệ s công suất của mạch AB khi L = L
1
và L = L
2
n.k. Hệ s công suất của mạch AB khi L = L
0
có giá trị bng
A. n
2
B. n C. n/
2
D. n/2
Câu 24. Trong tnghiệm Y–âng về giao thoa ánh ng, hai khe được chiếu bằng ánh ng
đơn sắc bước sóng
. Nếu tại điểm
M
trên màn quan sát vân tối thứ ba (tính từ vân
sáng trung tâm) thì hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe
1
S
,
2
S
đến
M
có độ lớn bằng
A.
1,5
. B.
2,5
. C.
2
. D.
3
.
Câu 25. Trong một giờ thực hành vật lí, bạn Thành sử dụng đồng hồ đo điện đa năng hiện số như
hình vẽ bên.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 môn Lý lần 1 trường Ngô Gia Tự, Đắk Lắk

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Lý lần 1 trường Ngô Gia Tự, Đắk Lắk được VnDoc.com tổng hợp và xin gửi tới bạn đọc. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu để ôn thi THPT Quốc gia 2023 nhé. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Đề thi được tổng hợp gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo. Thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Mong rằng qua đây bạn đọc có thể học tập tốt hơn môn Vật lý lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tại mục Thi THPT Quốc gia môn Vật lý.

Đánh giá bài viết
1 51
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý

    Xem thêm