Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Toán trường THPT Triệu Quang Phục, Hưng Yên

Trang 1 –Mã đề 300-Toán 12
Câu 1: Cho hàm s
42
y ax bx c
có đồ th như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A.
0, 0ac
B.
0, 0ac
C.
0, 0ac
D.
0, 0ac
Câu 2: Cho hàm s
fx
liên tc trên và có đồ th như hình v. Hàm s có bao nhiêu điểm cực đại?
A.
2.
B.
C.
4.
D.
5.
Câu 3: Mi hình dưới đây gm mt s hu hạn đa giác phẳng (k c các điểm trong ca nó).
Hình 1
Hình 2
Hình 3
Hình 4
Hình nào không phiđa diện li?
A. Hình 3. B. Hình 4. C. Hình 2. D. Hình 1.
Câu 4: Cho hàm trùng phương
y f x
có đồ th như hình vẽ.
S nghim thc của phương trình
8fx
A.
0.
B.
C.
4.
D.
2.
Câu 5: Điểm nào dưới đây thuộc đồ thị của hàm số
32
3y x x
?
A.
1; 4M 
. B.
1; 4M
. C.
1;2M
. D.
1; 2M
.
Câu 6: Cho hàm s
y f x
liên tc trên và có bng xét du của đạo hàm như hình vẽ.
Hàm s đã cho có bao nhiêu điểm cực đại?
A. 3 B. 1 C. 2 D. 4
S GD& ĐT HƯNGYÊN
TRƯỜNG THPT TRIỆU QUANG PHỤC
(Đề thi gồm 06 trang)
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG - KHỐI 12
NĂM HỌC: 2022 2023
Môn thi: TOÁN
(Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề)
Họ, tên thí sinh:…………………………………Lớp …. ..Số báo danh:……………….
Mã đề 300
Trang 2 –Mã đề 300-Toán 12
Câu 7: Th tích khi hp ch nhật có ba kích thước lần lượt
,,abc
A.
3
V a bc
. B.
1
3
V abc
. C.
V abc
. D.
1
2
V abc
.
Câu 8: Tìm đường tim cn ngang của đồ th hàm s
33
3
x
y
x
A.
3x 
B.
3x
C.
3y
D.
3y 
.
Câu 9: Cho hàm s
fx
có bng xét du của đạo hàm như sau:
Giá tr ln nht ca hàm s đã cho trên đoạn
3;4
A.
4.f
B.
3.f
C.
2.f
D.
1.f
Câu 10: Cho hàm s
y f x
đồ th như hình vẽ. Hàm s đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới
đây?
A.
1;0 .
B.
3
1;
2



C.
3
;
2




D.
0;1
Câu 11: Cho cp s cng
n
u
có s hạng đầu
1
3u
và công sai
4d
. Giá tr ca
4
u
bng
A. 22 B. 17 C. 12 D. 15
Câu 12: Cho hàm số có bảng biến thiên như sau:
Hàm số đạt cực đại tại điểm nào trong các điểm sau đây?
A.
3x
. B.
2x 
. C.
4x
. D.
1x 
Câu 13: Hàm s
y f x
liên tc trên đạo hàm
2
11
22
f x x x
. Giá tr nh nht ca
hàm s trên
0;3
A.
0f
. B.
1f
. C.
2f
. D.
3f
.
Câu 14: Hàm s nào sau đây đồng biến trên
( ; ) 
?
A.
3
1y x x
. B.
42
2y x x
. C.
3
2y x x
. D.
2
2y x x
Trang 3 –Mã đề 300-Toán 12
Câu 15: Hình đa diện nào dưới đây không có tâm đối xng?
T diện đều.
Bát diện đều.
Hình lập phương.
Lăng tr lục gc đều.
A. Bát diện đều. B. Khối lập phương C. Khối tứ diện đều. D. Lăng trlục gc đu.
Câu 16: Khối đa diện nào sau đây có số mt nh nht?
Khi t diện đều.
Khi chóp t giác.
Khi lập phương.
Khi 12 mặt đều.
A. Khối chóp tứ giác. B. Khối tứ diện đều. C. Khối lập phương. D. Khối 12 mặt đều.
Câu 17: Cho hình chóp
.S ABCD
đáy
ABCD
hình vuông cnh
2
2
a
,
( ), 3.SA ABCD SA a
Gi
là góc gia
SC
và mp
( ).ABCD
Chn khẳng định đúng trong các khẳng định sau?
A.
0
30 .
B.
3
cos .
3
C.
tan 1
. D.
0
60 .
Câu 18: bao nhiêu s nguyên
10m
để hàm s
32
31y x x mx
đồng biến trên khong
(0; ).
A.
13.
B. 3. C.
7
. D.
6.
Câu 19: Cho hàm s
y f x
liên tục có đạo hàm trên , có đồ th như hình vẽ. Đặt
g x f f x
.
S nghim thc của phương trình
0gx
A. 14 B. 12 C. 8 D. 10
Câu 20: Cho hình lp phương
.ABCD A B C D
có cnh bng
a
. Th tích khi t din
ABDB
bng
A.
3
6
a
B.
3
2
3
a
. C.
3
2
a
. D.
3
3
a
.
Câu 21: Th tích ca khi lập phương cạnh 2 bng
A.
6
. B.
8
. C.
4
. D.
2
.
Câu 22: Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số
2
3
x
y
x
A.
2x
. B.
3x
. C.
1y
. D.
3y
.
Câu 23: Đồ th hàm s
42
2y x x
ct trc
Oy
tại điểm

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 môn Toán trường THPT Triệu Quang Phục, Hưng Yên

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Toán trường THPT Triệu Quang Phục, Hưng Yên được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được tổng hợp gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án kèm theo. Thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Mời các bạn cùng theo dõi và làm đề thi dưới đây nhé.

Ngoài ra để giúp bạn đọc có thêm tài liệu học tập hơn nữa, VnDoc.com mời bạn đọc cùng tham khảo thêm mục Thi THPT Quốc gia 2023.

Đánh giá bài viết
1 45
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Toán

Xem thêm