Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 13 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 13 năm 2016 - 2017

Nhanh tay tải ngay tài liệu: Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 13 năm 2016 - 2017. Đây là tài liệu tham khảo hay dành cho quý thầy cô cùng các bạn học sinh lớp 7 đang trong quá trình ôn tập cho kì thi giải Toán qua mang. Tài liệu có đi kèm đáp án để các bạn học sinh đối chiếu kết quả bài làm của chính mình. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 12 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 13 năm 2016 - 2017

Mời làm: Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 13 năm 2016 - 2017 Online

Đề thi gồm có 3 bài:

  • Bài 1: Bức tranh bí ẩn có 9 câu hỏi tự luận
  • Bài 2: Mười hai con giáp có 10 câu hỏi trắc nghiệm và điền từ
  • Bài 3: Đừng để tiền rơi có 10 câu hỏi điền từ.

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 13

Bài 1: Bức tranh bí ẩn

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 13 năm 2016 - 2017

Câu 1: 3/8 - 5/16

Câu 2: 1/4 - 2/3

Câu 3: Giá trị của x biết: 5/x = 1/-2

Câu 4: 26 : 22 : 4

Câu 5: Tổng các giá trị của x thỏa mãn IxI = 22015

Câu 6: Giá trị của y khi x = -8, biết y = 4x

Câu 7: Giá trị x < 0 thỏa mãn x2 - 49 = 0

Câu 8: Giá trị x > 0 thỏa mãn Ix - 4I = 5

Câu 9: Giá trị của hàm số f(x) = -2x - 7 với x = 1

Bài 2: Mười hai con giáp

Câu 1: Cho hàm số f1(x) = 5x2; f2(x) = -6x; f3(x) = 7/x; f4(x) = x5; f5(x) = x6 + x4. Trong các hàm số trên, hàm số nào có tính chất f(x) = f(-x) với mọi x?

A) f1(x); f5(x)
B) f2(x); f3(x)
C) f4(x); f5(x)
D) f1(x); f4(x)

Câu 2: Cho tam giác ABC vuông tại A có góc C = 450. Vẽ phân giác AD. Trên tia đối của tia AD lấy điểm M sao cho AM = BC. Trên tia đối của tia CA lấy điểm N sao cho CN = AC. Tam giác BMN là tam giác gì?

A) Tam giác đều
B) Cân tại B
C) Vuông tại B
D) Vuông cân tại B

Câu 3: Tất cả các giá trị của x thỏa mãn IxI > 2 là

A) x < -2
B) -2 < x < 2
C) x > 2
D) x > 2 hoặc x < - 2

Câu 4: Cho hàm số y = f(x) = -x2 - 2. Có tất cả bao nhiêu điểm dưới đây thuộc đồ thị hàm số: A(0, -2); B(-2; -3); C(1; -3)?

A) 3
B) 1
C) 2
D) 0

Câu 5: Cho n là số tự nhiên, a ≠ 0, giá trị biểu thức Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 13 năm 2016 - 2017 với a = -4 là:...

Câu 6: Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho các điểm M(1; 3), N(2; 5); Q(3; -1); E(1; 1). Có bao nhiêu điểm nằm ở góc phần tư thứ nhất?

A) 3
B) 2
C) 4
D) 1

Câu 7: Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào không sử dụng để chứng minh hai tam giác bằng nhau?

A) góc - cạnh - góc
B) góc - góc - góc
C) cạnh - góc - cạnh
D) cạnh - cạnh - cạnh

Câu 8: Cho a: b = 9 : 4 và b: c = 5:3. Tính a - b/ b - c =...

Câu 9: Cho hàm số y = f(x) = I2x - 1I. Giá trị f(-1/5) bằng...

Câu 10: Giá trị của biểu thức Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 13 năm 2016 - 2017 là:...

Bài 3: Đừng để điểm rơi

Câu 1: Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Biết x1 + x2 = 7y1 + y2 = 14, khi đó x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ là:...

Câu 2: Chu vi của hai hình chữ nhật lần lượt tỉ lệ với 3 và 4. Biết tổng chu vi của hai hình chữ nhật là 49cm. Chu vi của hình chữ nhật thứ hai là:... cm

Câu 3: Đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) đi qua điểm M(2; -5). Khi đó a =...

Câu 4: Cho x, y, z thỏa mãn: Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 13 năm 2016 - 2017 và y - z = 15. Giá trị của x + y + z =...

Câu 5: Cho hàm số y = f(x) = I3 - 4xI. Tìm xo để f(x0) = f(-x0). Vậy x0 =...

Câu 6: Cho các số x, y, z biết Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 13 năm 2016 - 2017 và 2x + 3y - z = 50. Khi đó x + y + z =...

Câu 7: Cho ba điểm B(-2; 3), C(3; 3), D(3; -2). Biết A là điểm có tọa độ sao cho 4 điểm A, B, C, D tạo thành hình vuông. Tính diện tích hình vuông ABCD?

Câu 8: Tính Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 13 năm 2016 - 2017

Câu 9: Cho C = 11 + 22 + 33 +...+ 999999 + 10001000. Khi đó ba chữ số đầu tiên của số C là:....

Câu 10: Qua điểm 0 vẽ 16 đường thẳng đôi một phân biệt. Hỏi có bao nhiêu cặp góc đối đỉnh nhỏ hơn góc bẹt?

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 13

Bài 1

Câu 1: 1/16
Câu 2: -5/12
Câu 3: -10
Câu 4: 4
Câu 5: 0
Câu 6: -32
Câu 7: -7
Câu 8: 9
Câu 9: -9

Bài 2

Câu 1: A
Câu 2: D
Câu 3: D
Câu 4: A
Câu 5: 256
Câu 6: A
Câu 7: B
Câu 8: 25/8
Câu 9: 1,4
Câu 10: 200/2009

Bài 3

Câu 1: 1/2
Câu 2: 28
Câu 3: -5/2
Câu 4: 225
Câu 5: 0
Câu 6: 51
Câu 7: 25
Câu 8: 13/30
Câu 9: 100
Câu 10: 240
Đánh giá bài viết
6 2.681
Sắp xếp theo
    Luyện thi Xem thêm