Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 12 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 12 năm 2016 - 2017

Violympic là kì thi quan trọng đối với mỗi học sinh. Dưới đây là: Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 12 năm 2016 - 2017 giúp các bạn kiểm tra, đánh giá kiến thức của mình và có thêm thời gian chuẩn bị ôn tập cho những vòng thi tới được tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 12 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 11 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 13 năm 2016 - 2017

Mời làm: Đề thi Violympic môn Toán lớp 8 vòng 12 năm học 2016 - 2017 đề 2 Online

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 12 năm 2016 - 2017

Bài 1

Câu 1: Tìm giá trị của x, thỏa mãn (x - 2)(x - 3) = 6

Câu 2: Giá trị của biểu thức Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 12

Câu 3: Giá trị của a4 biết a2 = 25

Câu 4: Tìm giá trị của x, thỏa mãn: 2x2 + 6x = 0

Câu 5: 2016.2016:2016 - 2017

Câu 6: Giá trị của biểu thức A = x2 - 5x + xy - 5y tại x = 2016 và y = -2017

Câu 7: Giá trị của biểu thức (x - y)/(x + y') biết x2 - 2y2 = xy và xy ≠ 0

Nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản (.../...)

Câu 8: Giá trị của A = (x - 2)(x + 2) khi x2 = 2016

Câu 9: Giá trị của x, thỏa mãn 4.2x = 64

Bài 2: Mười hai con giáp

Câu 1: Số dư của phép chia x100 + 3 cho x + 1 là

A. 4 B. 2 C. 3 D. 1

Câu 2: Biết đa thức a2 + ax + b chia cho x + 1 dư 7, chia cho x - 3 dư 5. Khi đó giá trị của a là

A. -(15/2) B. 7/5 C. 5/7 D. 31/2

Câu 3: Một đa giác đều có tổng tất cả các góc ngoài và một góc trong bằng 5000. Số cạnh của đa giác đều đó là ...

A. 12 B. 9 C. 11 D. 10

Câu 4: Hình thang cân có một góc vuông là

A. Tam giác vuông B. Hình chữ nhật
C. Hình bình hành D. Hình thoi

Câu 5: Tìm các giá trị của x thỏa mãn (x + 4)(x + 2) + (x + 2)(x + 6) = 0

A. 96 B. 10 C. 48 D. 24

Câu 6: Cho ABCD là hình thoi có góc A bằng 900 biết AC cắt BD tại O. Khi đó góc BOC có số đo là ...

A. 450 B. 1800 C. 600 D. 900

Câu 7: Số các giá trị của x thỏa mãn đẳng thức: x(x2 + 1)(x2 - 8x + 15) = 0

Câu 8: Một hình vuông và một tam giác có chu vi bằng nhau. Độ dài các cạnh tam giác 7cm, 8cm, 9cm. Khi đó diện tích của hình vuông là ...

A. 48 cm2 B. 36 cm2 C. 64 cm2 D. 24 cm2

Câu 9: Hình thoi ABCD có góc A bằng 900, biết AB = 3 cm. Khi đó diện tích tứ giác ABCD là

A. 15 cm2 B. 9 cm2 C. 21 cm2 D. 36 cm2

Câu 10: Một hình thang cân, có góc ở đáy bằng 450, cạnh bên bằng 2cm, đáy lớn bằng 3cm. Độ dài đường trung bình của hình thang là

A. 3 + √2 B. (6 - √2)/2
C. 3 - √2 D. 3 - 2√2

Bài 3: Đừng để điểm rơi

Câu 1: Kết quả phép tính Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 12 (với x ≠ - 1) là ...

Câu 2: Cho tam giác ABC cân tại A, biết góc B bằng 700. Khi đó số đo góc ngoài tại đỉnh A của tam giác ABC bằng ...0

Câu 3: Kết quả của phép tính Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 12 (với x, y ≠ 0) là ...

(Nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản)

Cây 4: Kết quả của phép tính Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 12 (x ≠ y) là ...

Câu 5: Kết quả của phép tính Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 12 (với x ≠ - 5; x ≠ 4) là ...

Câu 6: Nếu x2yz3 = 43 và xy2 = 49 thì giá trị của xyz là ...

Câu 7: Phân tích đa thức x2 - 8x + 15 thành nhân tử có dạng (x + a)(x + b) khi đó Ia - bI có giá trị là ...

Câu 8: Nếu Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 12 (với a, b ≠ 0; a ≠ - b) thì giá trị của biểu thức b/a + a/b là ...

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 12 năm 2016 - 2017

Bài 1

Câu 1: 5

Câu 2: 2

Câu 3: 625

Câu 4: - 3

Câu 5: - 1

Câu 6: - 2011

Câu 7: 1/3

Câu 8: 2012

Câu 9: 4

Bài 2

Câu 1: A

Câu 2: A

Câu 3: B

Câu 4: B

Câu 5: B

Câu 6: D

Câu 7: 3

Câu 8: B

Câu 9: B

Câu 10: C

Bài 3

Câu 1: 1

Câu 2: 140

Câu 3: 1/10

Câu 4: 2

Câu 5: 0

Câu 6: 256

Câu 7: 8

Câu 8: 2

Đánh giá bài viết
4 1.737
Sắp xếp theo
    Luyện thi Xem thêm