Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 13 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 13 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 13 năm 2016 - 2017. Đề thi gồm có 3 bài mỗi bài có 10 câu hỏi. Đi kèm với đó là đáp án chi tiết, đầy đủ và chính xác giúp các bạn học sinh có thể đối chiếu kết quả bài làm của chính mình ngay sau khi làm xong. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 13 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 13 năm 2016 - 2017

Mời làm: Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 13 năm 2016 - 2017 Online

Đề thi gồm có 3 bài

  • Bài 1: Đừng để tiền rơi với 10 câu hỏi điền từ
  • Bài 2: Mười hai con giáp với 10 câu hỏi điền từ
  • Bài 3: Đập dế với 10 câu hỏi trắc nghiệm

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 13 năm 2016 - 2017

Bài 1: Đừng để điểm rơi

Câu 1: Tính (2 + 3). (52 - 22.5) =...

Câu 2: Tập hợp các số nguyên x thỏa mãn -24. Ix -1I = -26 là {...}

Câu 3: Tập hợp các ước nguyên dương của 17 là {....}

Câu 4: Tính (-7).(-11) =...

Câu 5: Số nguyên x bé nhất thỏa mãn (2x + 3) chia hết cho (x - 2) là...

Câu 6: Tìm số nguyên x thỏa mãn: -2(3x + 2) = 12 + 22 + 32. Vậy x =...

Câu 7: Tập hợp các giá trị nguyên của x thỏa mãn x2 - 62 = 82 là {...}

Câu 8: Số hạng tiếp theo của dãy số: 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; 23;....

Câu 9: Với n là số tự nhiên chẵn lớn hơn 2, khi đó 6n + 8n ... 10n. Điền dấu (>; =; <) thích hợp vào chỗ chấm

Câu 10: Tìm x biết (x + 1) + (x + 2) +...+ (x + 2017) = 0. Vậy x =...

Bài 2: Mười hai con giáp

Câu 1: Số nguyên nhỏ nhất là ước của 7 là:...

Câu 2: Số các ước nguyên dương của 18 là:...

Câu 3: Số các số nguyên x thỏa mãn I-2x + 3I = 7 là:...

Câu 4: Tổng các giá trị nguyên của x thỏa mãn -20 ≤ x < 20 là:...

Câu 5: So sánh C = (-2)2n + 1 và D = (-2)4n + 1 (với n là số nguyên dương) ta được C ... D. Điền dấu (>; =; <) thích hợp vào chỗ chấm.

Câu 6: Tập hợp các giá trị của x thỏa mãn (x - 2).(2x + 14) = 0 là {....}

Câu 7: Tìm x; y biết Ix - 3I2014 + I6 + 2yI2015 ≤ 0. Vậy (x; y) = (....)

Câu 8: Tìm x; y biết -I2x + 4I - Iy + 5I ≥ 0. Vậy (x; y) = (...)

Câu 9: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = Ix - 22015I + 2 là:...

Câu 10: Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho n2 + 5n + 1 là số nguyên tố. Vậy n =...

Bài 3: Đập dế

Câu 1: Gọi M là tập hợp các số nguyên tố nhỏ hơn 20. Số phần tử của M là:

A) 8
B) 9
C) 5
D) 7

Câu 2: Tìm số nguyên tố p sao cho p + 3 và p + 9 là số nguyên tố là:

A) 3
B) 7
C) 5
D) 2

Câu 3: Chữ số tận cùng của một số chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2 là:

A) 8
B) 0
C) 5
D) 4

Câu 4: Điều kiện để tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy là:

A) Ox và Oz thuộc cùng một nửa mặt phẳng Oy
B) Ox và 0z thuộc hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ Oy
C) Oy và Oz thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ Ox
D) Ox và Oy thuộc hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ Oz

Câu 5: Cho tổng M = 9 + 12 + 2015 + x. Điều kiện của x để M chia hết cho 5 là:

A) x chia cho 5 dư 3
B) x chia hết cho 5
C) x chia cho 5 dư 4
D) x chia cho 5 dư 1

Câu 6: Chọn phát biểu không đúng trong các phát biểu dưới đây:

A) (-1)2015 - 12016 = 0
B) Nếu a < b và a/m > b/m thì m < 0
C) Nếu a + b = 0 thì a2 = b2
D) Hai góc phụ nhau là hai góc có tổng bằng 900

Câu 7: Số tự nhiên n thỏa mãn 22n = (-4)10. Vậy n =...

A) 10
B) 5
C) -5
D) -10

Câu 8: Chữ số tận cùng của 20142015 + 20152016 là:...

A) 4
B) 9
C) 0
D) 1

Câu 9: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = (x - 3)2 + Iy + 5I2 - 4 là:...

A) -2
B) 4
C) 2
D) -4

Câu 10: Một số tự nhiên chia cho 7 dư 5, chia cho 13 dư 11 thì chia cho 91 có số dư là:

A) 17
B) 87
C) 4
D) 89

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 13 năm 2016 - 2017

Bài 1

Câu 1: 25
Câu 2: -3; 5
Câu 3: 1; 17
Câu 4: 77
Câu 5: -5
Câu 6: -3
Câu 7: -10; 10
Câu 8: 29
Câu 9: <
Câu 10: -1009

Bài 2

Câu 1: -7
Câu 2: 6
Câu 3: 2
Câu 4: -20
Câu 5: >
Câu 6: -7; 2
Câu 7: 3; -3
Câu 8: -2; -5
Câu 9: 2
Câu 10: 1

Bài 3

Câu 1: A
Câu 2: D
Câu 3: C
Câu 4: D
Câu 5: C
Câu 6: A
Câu 7: A
Câu 8: B
Câu 9: D
Câu 10: D
Đánh giá bài viết
2 3.193
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm