Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 13 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 13 năm 2016 - 2017

Nhằm giúp các bạn học sinh chuẩn bị tốt hơn cho những vòng thi tiếp theo của kì thi Violympic, VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn: Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 13 năm 2016 - 2017. Hy vọng đây sẽ là tư liệu tham khảo hữu ích cho các bạn học sinh trong việc học và luyện thi!

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 13 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 13 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 13 năm 2016 - 2017

Mời làm: Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 13 năm 2016 - 2017 Online

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 13 năm 2016 - 2017

Bài 1: Đừng để điểm rơi

Câu 1: Cho đường tròn đường kính AB = 5cm, điểm C nằm trên đường tròn sao cho AC = 3cm. Tính độ dài cạnh BC?

Câu 2: Tính sin260 - cos640 =...

Câu 3: Cho hàm số y = f(x) = mx + m + 2. Tìm m biết f(3) = 10.

Câu 4: Tìm x biết Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 13 năm 2016 - 2017. Vậy x =...

Câu 5: Cho hai đường thẳng (d1):y = -2x + 1 và (d2):y = (2m - 3)x + 3 - m. Tìm m để (d1) cắt (d2) tại điểm có tung độ bằng 3. Giá trị của m là:...

Câu 6: Tính Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 13 năm 2016 - 2017

Câu 7: Cho ΔABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AB = 15cm, BH = 9cm khi đó độ dài AH là:... cm

Câu 8: Giải phương trình: Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 13 năm 2016 - 2017. Vậy x =...

Câu 9: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = x + √x.

Câu 10: Cho đường tròn tâm A bán kính AB, dây EF kéo dài cắt AB tại C (E ở giữa C và F) hạ AD vuông góc với FC. Cho AB = 10cm, AD = 8cm, CF = 21cm. Tính độ dài AC?

Bài 2: Đập dế

Câu 1: Rút gọn biểu thức Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 13 năm 2016 - 2017 ta được kết quả là:

A) √b
B) √a
C) -√a
D) -√b

Câu 2: Cho (O; 5), dây AB = 4cm. Khoảng cách từ O tới AB là:

A) √21cm
B) √29cm
C) 4cm
D) 3cm

Câu 3: Trục căn thức ở mẫu biểu thức Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 13 năm 2016 - 2017 ta được kết quả là:

A) -3 - √7
B) 3 + √7
C) 2(3 + √7)
D) -2(3 + √7)

Câu 4: Điểm A(2; 1) nằm trên đồ thị hàm số nào sau đây?

A) y = -2x + 3
B) x = -2y + 3
C) y = -x + 4
D) y = -2x + 5

Câu 5: Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 13 năm 2016 - 2017

A) 0
B) -2√3
C) Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 13 năm 2016 - 2017
D) 4

Câu 6: Nhóm số đo nào dưới đây là số đo bốn góc của một tứ giác?

A) 1000; 1100; 1200; 1300
B) 820; 860; 880; 840
C) 750; 370; 1350; 1330
D) 600; 700; 1200; 1100

Câu 7: Cho hàm số Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 13 năm 2016 - 2017. Giá trị của m để đồ thị hàm số là đường thẳng song song với Ox là:

A) m < 1/6
B) m = 2/3
C) m > 1/6
D) m = 1/6

Câu 8: Hãy chọn phương án đúng điền vào dấu... dưới đây: Đường tròn là hình....

A) Chỉ có hai trục đối xứng
B) Có vô số trục đối xứng
C) Không có trục đối xứng
D) Chỉ có một trục đối xứng

Câu 9: Giải phương trình Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 13 năm 2016 - 2017 ta được kết quả

A) x ≥ 1/2
B) 1/2 ≤ x ≤ 1
C) Phương trình vô nghiệm
D) x ≤ 1

Câu 10: Cho ΔMON vuông tại O, đường phân giác của góc O chia MN thành hai đoạn có độ dài Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 13 năm 2016 - 2017. Tính diện tích ΔMON.

A) 108
B) 42
C) 48
D) 54

Bài 3: Mười hai con giáp

Câu 1: Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 13 năm 2016 - 2017

Câu 2: Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 13 năm 2016 - 2017

Câu 3: Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 13 năm 2016 - 2017. Vậy x =...

Câu 4: Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 13 năm 2016 - 2017

Câu 5: Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 13 năm 2016 - 2017

Câu 6: Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 13 năm 2016 - 2017

Câu 7: Cho hai đường tròn (O, 13cm) và (O', 15cm) cắt nhau tại hai điểm A, B biết AB = 24cm. Tính độ dài đoạn OO'?

Câu 8: Cho α là một góc nhọn, ta có tanα.cosα =...

Câu 9: Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 13 năm 2016 - 2017

Câu 10: Cho ΔABC vuông tại A có AB = 6cm, AC = 8cm nội tiếp đường tròn có bán kính R. Vậy R =... cm

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 13 năm 2016 - 2017

Bài 1

Câu 1: 4
Câu 2: 0
Câu 3: 2
Câu 4: 1
Câu 5: 1
Câu 6: 5
Câu 7: 12
Câu 8: 5
Câu 9: 0
Câu 10: 17

Bài 2

Câu 1: B
Câu 2: A
Câu 3: A
Câu 4: D
Câu 5: B
Câu 6: D
Câu 7: D
Câu 8: B
Câu 9: B
Câu 10: D

Bài 3

Câu 1: 21
Câu 2: 3
Câu 3: 1
Câu 4: 1
Câu 5: 0,008
Câu 6: 2
Câu 7: 14
Câu 8: 1
Câu 9: 4
Câu 10: 5
Đánh giá bài viết
1 1.031
Sắp xếp theo
    Luyện thi Xem thêm