Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 7 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 7

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 7 năm 2015 - 2016 là đề thi giải Toán qua mạng có đáp án đi kèm, hi vọng giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2015 - 2016.

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 7 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 5 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 6 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 7 năm 2015 - 2016 trực tuyến

Bài 1: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 1.1: Giá trị của x thỏa mãn: 0,2x/3 = 0,(6) : 1/4 là x = .............

Câu 1.2: Cho tam giác ABC có góc A = 45o; góc B = 55o. Số đo góc ngoài tại đỉnh C là: .............o.

Câu 1.3: Giá trị của biểu thức: là: A = ...............

Câu 1.4: Giá trị của x > 0 thỏa mãn: (3x - 2)4 = 390625 là: ................

Câu 1.5: Nếu x; y; z là ba số tỉ lệ với 2; 3; 5 và x - y + z = 8 thì x2 + y2 - z2 = ...........

Câu 1.6: Ba cạnh của một tam giác vuông tỉ lệ với các số 3; 4; 5. Chu vi của tam giác vuông đó là 36. Diện tích tam giác vuông đó là: ............. (đvdt).

Câu 1.7: Biết y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là 3; z tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ là 1/4. Hệ số tỉ lệ của z với x là: ..................

Câu 1.8: Cho tam giác ABD có AD là tia phân giác của góc A (D ∈ BC). Biết góc DAC = 30o, góc ABC = 86o. Số đo góc ACB là: ............ o.

Câu 1.9: Biết x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ là 4. Vậy x + y tỉ lệ thuận với x theo tỉ lệ là: ...............

Câu 1.10: Cho tam giác ABC có AD là tia phân giác của góc A (D ∈ BC). Biết góc DAC = 36o, góc ABC = 75o. Số đo góc ADB là: .............. o

Câu 1.11: Cho x; y là các số thỏa mãn Ix - 3I + (y + 4)2 = 0. Khi đó x + y = .............

Câu 1.12: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức: IIxI + 5I - 3 là: ...............

Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Câu 2.1: Nếu x/2 = y/6 và x - y = 2 thì x + y = .............

Câu 2.2: Nếu x/3 = y/4 và x + y = 5 thì 7(x - y) = ..............

Câu 2.3: Nếu x : 7 = y : 6 và 2x - y = 20 thì x + y = .............

Câu 2.4: Biết số học sinh của ba khối 7; 8; 9 tỉ lệ với 2; 3; 4 và tổng số học sinh của ba khối là 252. Số học sinh của khối 7 là: .............. học sinh.

Câu 2.5: Nếu x : 1 = y : 2 < 0 và x2 + y2 = 20 thì x + y = ...............

Câu 2.6: Nếu ba số x; y; z tỉ lệ với 2; 3; 5 và x + y + z = 10 thì x - y + z = ................

Câu 2.7: Cho góc ABC = 60o và góc tù MNP. Biết AB // NP, BC // MN. Số đo góc MNP = ........... o

Câu 2.8: Nếu 1/2 của a bằng 2b thì 9/8 . a = kb. Vậy k = ..............

Câu 2.9: Số giá trị của x thỏa mãn x2 + 7x + 12 = 0 là: ................

Câu 2.10: Giá trị của biểu thức B = x2 - 2xy + y2 + 5 khi x - y = 5 là: .................

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 7

Bài 1: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 1.1: 40 Câu 1.2: 100 Câu 1.3: 10 Câu 1.4: 9 Câu 1.5: -48

Câu 1.6: 54
Ta có: a + b + c = 36
Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta được:
a/3 = b/4 = c/5 = (a + b + c)/(3 + 4 + 5) = 36/12 = 3
Độ dài ba cạnh của tam giác vuông là:
a/3 = 3 => a = 9
b/4 = 3 => b = 12
c/5 = 3 => c = 15
Diện tích tam giác vuông đó là: 1/2 . a.b = 1/2 . 9. 12 = 54 (đvdt)

Câu 1.7: 3/4 Câu 1.8: 34 Câu 1.9: 5/4

Câu 1.10: 69 Câu 1.11: -1 Câu 1.12: 2

Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Câu 2.1: -4 Câu 2.2: -5 Câu 2.3: 32,5 Câu 2.4: 56 Câu 2.5: 4

Câu 2.6: 4 Câu 2.7: 120 Câu 2.8: 4,5 Câu 2.9: 2 Câu 2.10: 30

Đánh giá bài viết
3 1.214
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm