Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 7 năm 2015 - 2016

Đề thi giải Toán qua mạng lớp 7

Cuộc thi giải Toán trên mạng Violympic năm 2015 - 2016 đã đi đến vòng thứ 7. Bạn đã sẵn sàng cho các vòng thi tiếp theo chưa? Tham gia làm bài test Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 7 năm 2015 - 2016 trên trang VnDoc.com để ôn tập và rèn luyện kiến thức, chuẩn bị cho các vòng thi tiếp theo nhé! Chúc các bạn làm bài tốt!

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 8 năm 2015 - 2016

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Bài 1: Đỉnh núi trí tuệ
  Câu 1.1: 
  Giá trị của x thỏa mãn: 0,2x/3 = 0,(6) : 1/4 là x = .............
  40
 • Câu 1.2:
  Cho tam giác ABC có góc A = 45o;  góc B = 55o
  Số đo góc ngoài tại đỉnh C là: .............o.
  100 100 độ
 • Câu 1.3:
  Giá trị của biểu thức: 
   
  là: A = ...............
  10
 • Câu 1.4:
  Giá trị của x > 0 thỏa mãn: (3x - 2)= 390625 là: ................
  9
 • Câu 1.5:
  Nếu x; y; z là ba số tỉ lệ với 2; 3; 5 và x - y + z = 8
  thì x+ y- z= ...........
  -48
 • Câu 1.6:
  Ba cạnh của một tam giác vuông tỉ lệ với các số 3; 4; 5. Chu vi của tam giác vuông đó là 36.
  Diện tích tam giác vuông đó là: ............. (đvdt).
  54
  Ta có: a + b + c = 36
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta được:
  a/3 = b/4 = c/5 = (a + b + c)/(3 + 4 + 5) = 36/12 = 3 
  Độ dài ba cạnh của tam giác vuông là:
  a/3 = 3 => a = 9
  b/4 = 3 => b = 12
  c/5 = 3 => c = 15
  Diện tích tam giác vuông đó là: 1/2 . a.b = 1/2 . 9. 12 = 54 (đvdt)
 • Câu 1.7:
  Biết y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là 3; z tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ là 1/4. Hệ số tỉ lệ của z với x là: ..................
  Nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản.
  3/4
 • Câu 1.8:
  Cho tam giác ABD có AD là tia phân giác của góc A (D ∈ BC). Biết góc DAC = 30o, góc ABC = 86o. Số đo góc ACB là: ............ o.
  34
 • Câu 1.9:
  Biết x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ là 4.
  Vậy x + y tỉ lệ thuận với x theo tỉ lệ là: ...............
  Nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản.
  5/4
 • Câu 1.10:
  Cho tam giác ABC có AD là tia phân giác của góc A (D ∈ BC). Biết góc DAC = 36o, góc ABC = 75o
  Số đo góc ADB là: .............. o
  69 69 độ
 • Câu 1.11:
  Cho x; y là các số thỏa mãn Ix - 3I + (y + 4)= 0.
  Khi đó x + y = .............
  -1
 • Câu 1.12:
  Giá trị nhỏ nhất của biểu thức: IIxI + 5I - 3 là: ...............
  2
 • Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm:
  Câu 2.1:
  Nếu x/2 = y/6 và x - y = 2 thì x + y = .............
  -4
 • Câu 2.2:
  Nếu x/3 = y/4 và x + y = 5 thì 7(x - y) = ..............
  -5 - 5
 • Câu 2.3:
  Nếu x : 7 = y : 6 và 2x - y = 20 thì x + y = .............
  Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất.
  32,5
 • Câu 2.4:
  Biết số học sinh của ba khối 7; 8; 9 tỉ lệ với 2; 3; 4 và tổng số học sinh của ba khối là 252. Số học sinh của khối 7 là: .............. học sinh.
  56 56 học sinh
 • Câu 2.5:
  Nếu x : 1 = y : 2 < 0 và x+ y= 20 thì x + y = ...............
  4
 • Câu 2.6:
  Nếu ba số x; y; z tỉ lệ với 2; 3; 5 và x + y + z = 10 thì x - y + z = ................
  4
 • Câu 2.7:
  Cho góc ABC = 60và góc tù MNP. Biết AB // NP, BC // MN.
  Số đo góc MNP = ........... o
  120 120 độ
 • Câu 2.8:
  Nếu 1/2 của a bằng 2b thì 9/8 . a = kb. Vậy k = ..............
  Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất.
  4,5
 • Câu 2.9:
  Số giá trị của x thỏa mãn x+ 7x + 12 = 0 là: ................
  2
 • Câu 2.10:
  Giá trị của biểu thức B = x- 2xy + y+ 5 khi x - y = 5 là: .................
  30
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
65 5.564
Sắp xếp theo

  Luyện thi trực tuyến

  Xem thêm