Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 9 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 9

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 9 năm 2015 - 2016 là đề thi giải Toán qua mạng có đáp án đi kèm, hi vọng giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2015 - 2016.

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 7 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 7 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 8 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 9 năm 2015 - 2016 trực tuyến

Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần

Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 2.1: Cho B là điểm thuộc đồ thị hàm số y = 2x. Biết tung độ của B bằng 6. Khi đó hoành độ của điểm B là:.......

Câu 2.2: Biết (-1/2)n = 1/64. Vậy n = ..............
Câu 2.3: Tìm x < 0 biết Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 9

Câu 2.4: Điền kết quả thích hợp vào dấu ".....":

√(-3)2 = ..........

Câu 2.5: Biết 2x = 3y = 4z. Khi đó ta có x/6 = y/4 = z/...

Câu 2.6: Cho số x thỏa mãn Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 9. Khi đó x = ................

Câu 2.7: Tìm x biết IxI - x = 16

Câu 2.8: Cho n là số tự nhiên lẻ. Tìm x biết (2x - 3)n = 5n

Câu 2.9: Cho bốn số a; b; c; d sao cho a + b + c + d ≠ 0. Biết Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 9. Khi đó k = ............

Câu 2.10: Cho x, y là các số thỏa mãn: Ix - 2I + (y + 1)2 = 0. Khi đó x + y = ...........

Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ (...)

Câu 3.1: Số chữ số của 1011 là: .............

Câu 3.2: Biết đại lượng y tỉ lệ nghịch với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ k = 3. Vậy đại lượng x tỉ lệ nghịch với đại lượng y theo hệ số tỉ lệ k' = ..............

Câu 3.3: Cho ΔABC = ΔMNP. Biết góc A = 45o, góc P = 60o. Khi đó góc B = ............ o

Câu 3.4: Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch và khi x = 1/2 thì y = 2. Vậy hệ số tỉ lệ của y đối với x là: k =.........

Câu 3.5: Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch và khi x = 4 thì y = 2. Vậy hệ số tỉ lệ của x đối với y là: k =.....

Câu 3.6: Số 1,6(2) khi viết dưới dạng phân số tối giản sẽ có mẫu bằng.......

Câu 3.7: Cho x, y là các số khác 0. Nếu x + y = xy thì 1/x + 1/y =......

Câu 3.8: Tập các giá trị nguyên của x thỏa mãn đẳng thức x = √x là S = {........}

Câu 3.9: Số x dương mà x/100 = 25/x là số: ............

Câu 3.10: Biết n là số tự nhiên và 1/3 < (1/3)n ≤ 1. Vậy n = .................

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 9

Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần

(4) < (3) < (5) < (9) < (1) < (7) < (8) < (6) < (2) < (10)

Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 2.1: 3 Câu 2.2: 6 Câu 2.3: -10 Câu 2.4: 3 Câu 2.5: 3

Câu 2.6: -1 Câu 2.7: -8 Câu 2.8: 4 Câu 2.9: 3 Câu 2.10: 1

Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ (...)

Câu 3.1: 12 Câu 3.2: 3 Câu 3.3: 75 Câu 3.4: 1 Câu 3.5: 2

Câu 3.6: 45 Câu 3.7: 1 Câu 3.8: 0;1 Câu 3.9: 50 Câu 3.10: 0

Đánh giá bài viết
2 1.007
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm