Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 13 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 13

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 13 năm 2015 - 2016 là đề thi giải Toán qua mạng có đáp án đi kèm, hi vọng giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2015 - 2016.

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 11 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 12 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 13 năm 2016 - 2017

Mời làm: Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 13 năm 2015-2016 trực tuyến

Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần.

Đề thi violympic toán lớp 8

Bài 2: Vượt chướng ngại vật

Câu 2.1: Rút gọn biểu thức (x + y + z)2 - x2 - y2 - z2 ta được:

a. −2(xy + yz + zx) b. 0

c. xy + yz + zx d. 2(xy + yz + zx)

Câu 2.2: Số giá trị nguyên của x để biểu thức Đề thi violympic toán lớp 8 vòng 13đạt giá trị nguyên là:

a. 8 b. 4 c. 5 d. 6

Câu 2.3: Rút gọn biểu thức Đề thi violympic toán lớp 8 vòng 13ta được:

a. a - 1/a b. (a + 1)/a

c. (a - 1)/a d. a + 1/a

Câu 2.4: Số nghiệm của phương trình: Đề thi violympic toán lớp 8 vòng 13 là:

a. 3 b. 0 c. 1 d. 2

Câu 2.5: Cho tam giác ABC vuông cân tại C. M là một điểm trên cạnh AB. Kẻ MI vuông góc với AC, MK vuông góc với BC. Gọi O là trung điểm của AB. Khi đó OIK là tam giác gì?

a. Cân tại O

b. Vuông cân tại O

c. Vuông tại O

d. Vuông cân tại K

Bài 3: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 3.1: Phân tích đa thức 8x2 - 2 thành nhân tử ta được:

a. 2(4x - 1)(4x + 1) b. 2(2x - 1)(2x + 1)

c. (2x - 1)(2x + 1) d. 2(x - 1)(4x + 1)

Câu 3.2: Thực hiện phép tính 5x2 với 4x2 - 2x + 5 ta được:

a. 20x4 - 10x + 25x2 b. 20x4 - 10x3 + 25

c. 20x4 + 10x3 + 25x2 d. 20x4 - 10x3 + 25x2

Câu 3.3: Điều kiện xác định của biểu thức: Đề thi violympic toán lớp 8 vòng 13là:

a. x ≠ ± 3/2 b. x ≠ 1,5

c. x ≠ ± 2/3 d. x ≠ -1,5

Câu 3.4: Giá trị của biểu thứcĐề thi violympic toán lớp 8 vòng 13 tại x = 3 là:

a. -1 b. 1 c. 2 d. -2

Câu 3.5: Số giá trị của x để phân thức Đề thi violympic toán lớp 8 vòng 13 có giá trị bằng 2 là:

a. 1 b. 3 c. 2 d. 0

Câu 3.6: Cho biểu thứcĐề thi violympic toán lớp 8 vòng 13 . Giá trị của biểu thức P tại x thỏa mãn x2 - 6x + 9 = 0 là:

a. -15 b. 15 c. 5 d. -5

Câu 3.7: Để P = x3 + x2 - 11x + m chia hết cho Q = x - 2 thì khi đó:

a. m = 10 b. m = 12 c. m = -10 d. m = 22

Câu 3.8: Giá trị của biểu thức A = 202 - 192 + 182 - 172 + ...... + 22 - 12 là:

a. 120 b. 102 c. 201 d. 210

Câu 3.9: Giá trị lớn nhất của biểu thức Đề thi violympic toán lớp 8 vòng 13 là:

a. 3 b. 2 c. 6 d. 4

Câu 3.10: Biết b ≠ ± 3a và 6a2 - 15ab + 5b2 = 0. Khi đó giá trị của biểu thức Đề thi violympic toán lớp 8 vòng 13là:

a. 0 b. 2 c. 1 d. 3

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 13

Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần

(3) < (2) < (10) < (4) < (8) < (7) < (1) < (9) < (6) < (5)

Bài 2: Vượt chướng ngại vật

Câu 2.1: d

Câu 2.2: b

Câu 2.3: a

Câu 2.4: b

Câu 2.5: b

Bài 3: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 3.1: b

Câu 3.2: d

Câu 3.3: a

Câu 3.4: d

Câu 3.5: c

Câu 3.6: c

Câu 3.7: a

Câu 3.8: d

Câu 3.9: a

Câu 3.10: c

Đánh giá bài viết
1 959
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm