Điều lệ trường mầm non mới nhất

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Điều lệ trường mầm non mới nhất 598 KB 24/02/2017 2:17:00 CH
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGDĐT hợp nhất Quyết định về Điều lệ trường mầm non. Theo đó, quy định vị trí, nhiệm vụ, tổ chức và quản lý trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ; Chương trình và các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Tài sản của trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ.
Xem thêm các thông tin về Điều lệ trường mầm non mới nhất
Văn bản giáo dục Xem thêm