Flashcards for Kids: Hair

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Flashcards for Kids: Hair 290 KB 07/09/2016 3:13:00 CH
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Flashcards là một bộ thẻ nhỏ được xếp thành tập để có thể dễ dàng mang theo trong người. Trên mỗi thẻ in từ vựng tiếng Anh cần ghi nhớ kèm theo cách đọc và ngữ cảnh cụ thể. Mặt sau của Flashcards là hình ảnh minh họa khiến người học dễ dàng liên tưởng đến nghĩa của từ ở mặt trước. Dưới đây là Flashcards for Kids chủ đề Hair.
Xem thêm các thông tin về Flashcards for Kids: Hair
Bé học tiếng Anh qua video Xem thêm