Nhận xét học bạ các môn học Lớp 5 theo Thông tư 22

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Nhận xét học bạ Lớp 5 theo Thông tư 22 các môn học và năng lực phẩm chất cho các thầy cô tham khảo khi nhận xét, ghi vào sổ học bạ cho học sinh.

Văn bản giáo dục

Xem thêm