Giải bài tập trang 89, 90 SGK Toán 1: Luyện tập chung chương 2

Giải bài tập trang 89, 90 SGK Toán 1: Luyện tập chung chương 2

Giải bài tập trang 89, 90 SGK Toán 1: Luyện tập chung chương 2 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập, hệ thống lại toàn bộ kiến thức Toán trọng tâm chương 2, rèn luyện kỹ năng giải Toán chuẩn bị cho các bài thi giữa kỳ, cuối kì đạt kết quả cao.

Giải bài tập trang 88 SGK Toán 1: Luyện tập bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10

Chương 2. Luyện tập chung – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 89 SGK Toán lớp 1

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Viết số thích hợp theo mẫu

Giải bài tập trang 89, 90 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Điền lần lượt: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Đọc các số từ 0 đến 10, từ 10 đến 0

Hướng dẫn giải

Học sinh tự đọc các số từ 0 đến 10, từ 10 đến 0

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Tính

Giải bài tập trang 89, 90 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Hàng 1 Hàng 2

1. Kết quả bằng 7. 1. Kết quả bằng 6.

2. Kết quả bằng 10. 2. Kết quả bằng 7.

3. Kết quả bằng 8. 3. Kết quả bằng 3.

4. Kết quả bằng 4. 4. Kết quả bằng 1

5. Kết quả bằng 8. 5. Kết quả bằng 4.

6. Kết quả bằng 10. 6. Kết quả bằng 0.

7. Kết quả bằng 10. 7. Kết quả bằng 3.

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Số?

Giải bài tập trang 89, 90 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Hình 1: Viết số 5 sau đó viết số 9 vào ô trống.

Hình 2: Viết số 10 sau đó viết số 2 vào ô trống.

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Viết phép tính thích hợp:

a) Có: 5 quả b) Có: 7 viên bi

Thêm: 3 quả Bớt: 3 viên bi

Có tất cả:....quả? Còn:....viên bi?

Hướng dẫn giải

a) 5 + 3 = 8.

b) 7 – 3 = 4.

Chương 2. Luyện tập chung – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 90 SGK Toán lớp 1

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Số?

2 = 1 + ... 6 = 2 + ... 8 = ...+ 3 10 = 8 + ....

3 = 1 + ... 6 =...+ 3 8 = 4 + .... 10 = ...+ 3

4 = ...+ 1 7 = 1 + ... 9 = ...+ 1 10 = 6 + ...

4 = 2 + ... 7 = ...+ 2 9 = ...+ 3 10 = ...+ 5

5 = ...+ 1 7 = 4 + .... 9 = 7 +.... 10 = 10 + ...

5 = 3 +.... 8 = ...+ 1 9 = 5 + ... 10 = 0 + .....

6 = ...+ 1 8 = 6 + ... 10 = ...+ 1 1 = 1 + ....

Hướng dẫn giải

2 = 1 + 1 6 = 2 + 4 8 = 5 + 3 10 = 8 + 2

3 = 1 + 2 6 = 3 + 3 8 = 4 + 4 10 = 7 + 3

4 = 3 + 1 7 = 1 + 6 9 = 8 + 1 10 = 6 + 4

4 = 2 + 2 7 = 5 + 2 9 = 6+ 3 10 = 5 + 5

5 = 4 + 1 7 = 4 + 3 9 = 7 + 2 10 = 10 + 0

5 = 3 + 2 8 = 7 + 1 9 = 5 + 4 10 = 0 + 10

6 = 5 + 1 8 = 6 + 2 10 = 9 + 1 1 = 1 + 0

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Viết các số 7, 5, 2, 9, 8:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn:.......................................................

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:.......................................................

Hướng dẫn giải

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 2, 5, 7, 8, 9.

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 9, 8, 7, 5, 2.

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Viết phép tính thích hợp:

Giải bài tập trang 89, 90 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

a) Điền vào ô trống là: 4 + 3 = 7.

b) Điền vào ô trống là: 7 – 2 = 5.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 91, 92 SGK Toán 1: Luyện tập chung chương 2 tiếp theo

Đánh giá bài viết
3 4.122
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm