Giải bài tập trang 83, 84, 85 SGK Toán 1: Phép trừ trong phạm vi 10 - Luyện tập

Giải bài tập trang 83, 84, 85 SGK Toán 1: Phép trừ trong phạm vi 10 - Luyện tập

Giải bài tập trang 83, 84, 85 SGK Toán 1: Phép trừ trong phạm vi 10 Luyện tập giúp các em học sinh hiểu được khái niệm về phép trừ, bảng trừ trong phạm vi 10, trừ đúng trong phạm vi 10, biểu thị tranh bằng phép trừ thích hợp. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết.

Giải bài tập trang 81 SGK Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 10

Giải bài tập trang 82 SGK Toán 1: Luyện tập phép cộng trong phạm vi 10

Chương 2. Phép trừ trong phạm vi 10 – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 83, 84 SGK Toán lớp 1

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính

Giải bài tập trang 83, 84, 85 SGK Toán 1

b)

1 + 9 = 2 + 8 = 3 + 7 = 4 + 6 = 5 + 5 =

10 – 1 = 10 – 2= 10 – 3 = 10 – 4 = 10 – 5 =

10 – 9 = 10 – 8 = 10 – 7 = 10 – 6 = 10 – 0 =

Hướng dẫn giải

a)

1. Kết quả bằng 9.

2. Kết quả bằng 8.

3. Kết quả bằng 7.

4. Kết quả bằng 6.

5. Kết quả bằng 5.

6. Kết quả bằng 0.

b)

1 + 9 = 10 2 + 8 = 10 3 + 7 = 10 4 + 6 = 10 5 + 5 = 10

10 – 1 = 9 10 – 2= 8 10 – 3 = 7 10 – 4 = 6 10 – 5 = 5

10 – 9 = 1 10 – 8 = 2 10 – 7 = 3 10 – 6 = 4 10 – 0 = 10

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Số?

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9

Hướng dẫn giải

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Điền dấu <, >, =

9....10 3 + 4 ....10 6....10 – 4

10....4 6 + 4 ....4 6 ....9 – 3

Hướng dẫn giải

9 < 10 3 + 4 < 10 6 = 10 – 4

10 > 4 6 + 4 > 4 6 = 9 – 3

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Viết phép tính thích hợp:

Giải bài tập trang 83, 84, 85 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Phép tính là: 10 – 4 = 6.

Chương 2. Luyện tập phép trừ trong phạm vi 10 – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 85 SGK Toán lớp 1

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính:

a)

10 – 2 = 10 – 4 = 10 – 3 = 10 – 7 = 10 – 5 =

10 – 9 = 10 – 6 = 10 – 1 = 10 – 0 = 10 – 10 =

Giải bài tập trang 83, 84, 85 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

a)

10 – 2 = 8 10 – 4 = 6 10 – 3 = 7 10 – 7 = 3 10 – 5 = 5

10 – 9 = 1 10 – 6 = 4 10 – 1 = 9 10 – 0 = 10 10 – 10 = 0

b)

1. Kết quả bằng 5.

2. Kết quả bằng 6.

3. Kết quả bằng 2.

4. Kết quả bằng 7.

5. Kết quả bằng 8.

6. Kết quả bằng 4.

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Số?

5 + .... = 10 .... – 2 = 6 10 – .... = 4 2 + .... = 9

8 – .... = 1 .... + 0 = 10 10 – ....= 8 4 + .... = 7

Hướng dẫn giải

5 + 5 = 10 8 – 2 = 6 10 – 6 = 4 2 + 7 = 9

8 – 7 = 1 10 + 0 = 10 10 – 2 = 8 4 + 3 = 7

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Viết phép tính thích hợp:

Giải bài tập trang 83, 84, 85 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

a) 7 + 3 = 10.

b) 10 – 2 = 8.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 86, 87 SGK Toán 1: Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10

Đánh giá bài viết
5 4.333
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm