Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 6 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 30/03

Bài tập ôn tập tiếng Anh lớp 6 ngày 30/03

Phiếu bài tập môn tiếng Anh lớp 6 ngày 30/03 trong thời gian nghỉ dịch Corona có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 6 chương trình mới do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề luyện tập tiếng Anh lớp 6 có đáp án gồm những dạng bài tập tiếng Anh lớp 6 thường gặp giúp các em đồng thời nâng cao kỹ năng làm bài và nhắc lại kiến thức trọng tâm đã học.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Choose the word whose main stress pattern is not the same as that of the others

1. A. food stall B. dozen C. orange D. ahead
2. A. chicken B. salad C. lettuce D. tomato
3. A. cabbage B. mushrooms C. thirsty D. potato
4. A. lemonade B. sugar C. water D. milkshake
5. A. hungry B. arrive C. packet D. noodles

Task 2. Choose the correct answer.

1. Are there any vegetables? – Yes. We have ______________.

A. chicken, beef and fish

B. eggs, milk and juice

C. peas, carrots and tomatoes

D. oranges and apples

2. Do you want some sandwiches? – No, I’m not ___________________ , Thanks.

A. hungry

B. full

C. thirsty

D. good

3. _______________ your favorite food? – I like beef.

A. What are

B. What is

C. What

D. How

4. How much rice do you want? – _____________________ , please.

A dozen

B. Five tubes

C. some cans

D. ten kilos

5. Are there any ____________ for him ?

A. milk

B. rice

C. noodles

D. water

6 . What ________________ ?

A. you would like

B. would you like

C. you would want

D. would you

7 . I'm tired. I'd like ______________ down .

A. sit

B. Sitting

C. to sit

D. to sitting

8 . I feel __________. I'd like some orange juice.

A. hungry

B. full

C. cold

D. thirsty

9 . The boys feel very hungry. They want some ______________ .

A. Milk

B. hot drink

C. Water

D. meat and rice

10 . He is having lunch ______________ the canteen.

A. in

B. to

C. on

D. of

Task 3. Give the correct form of the words in bracket.

1. I don’t like the.....……………....of vehicles on the street (noisy)

2. The...........brings the menu to me to choose the dishes in the restaurant.(wait )

3. She is my......…………………......(class)

4. Vietnamese people are .…………………............(friend)

5. The music is very ......……………………..... .I don’t study. (noise)

ĐÁP ÁN

Task 1. Choose the word whose main stress pattern is not the same as that of the others

1 - D; 2 - D; 3 - D; 4 - A; 5 - B

Task 2. Choose the correct answer.

1 - C; 2 - A; 3 - B; 4 - D; 5 - C; 6 - B; 7 - C; 8 - D; 9 - D; 10 - A

Task 3. Give the correct form of the words in bracket.

1 - noise; 2 - waiter/ waitress; 3 - classmate; 4 - friendly; 5 - noisy

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 6 ngày 30-03. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu tiếng Anh THCS miễn phí trên Zalo, mời bạn đọc click đường link: https://zalo.me/g/fdpusx941 hoặc quét mã QR dưới đây để tham gia vào nhóm:

Mã QR nhóm tài liệu THCS miễn phí

Đánh giá bài viết
2 480
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm