Suppose Vietnam is going to host the coming Asian Games

Hướng dẫn giải SGK tiếng Anh lớp 11 Unit 12 The Asian Games Writing bao gồm gợi ý đáp án các phần bài tập ôn luyện kỹ năng viết giúp các em lên dàn ý & cách viết một đoạn văn/ bài văn về sự chuẩn bị của Việt Nam cho The Asian Games.

D. Writing Trang 143 SGK Tiếng Anh 11 

Suppose Vietnam is going to host the coming Asian Games. Write a paragraph of about 120 words to describe the preparations for the Games, using the cues given below. Giả sử Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao châu Á sắp tới. Viết một đoạn văn khoảng 120 từ để mô tả việc chuẩn bị cho Đại hội, sử dụng các gợi ý đã cho dưới đây.

• build

-one more National Stadium, some sports buildings and car parks

• upgrade

- National Sports Centres and local stadiums (because they are not in good condition)

• widen

- training areas and roads to sports buildings

• equip

- hotels, guest houses with modem facilities (also special services for disabled athletes)

• promote and advertise

- preparations for the Asian Games on the radio and TV

• recruit

- volunteers to serve the Games (university teachers and students with good English)

• hold

- competition to choose an official song

You may begin with:

To prepare for the coming Asian Games, we have a lot of things to do. First of all, we will build one more National Stadium and...

1. Describe the preparations for the Games số 1

To prepare for the coming Asian Games, we have a lot of things to do. First of all, we will build one more National Stadium. And we will upgrade the National sports Centres and local stadiums because they are not in good condition. Then the training ares and roads to sports buildings need to be widened. Next, we have to equip more hotels and guest houses with modern facilities. After that, we will recruit volunteers to serve the Games and hold a competition to choose an official song for welcoming the Asian Games. One more important thing is that it is necessary to promote and advertise the preparations for the Asian Games on the radio and TV. We hope that the coming Asian Games in Vietnam will be successful.

Nội dung dịch

Để chuẩn bị cho Á vận hội sắp tới, chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm. Trước hết, chúng tôi sẽ xây dựng thêm một Sân vận động Quốc gia. Và chúng tôi sẽ nâng cấp các Trung tâm thể thao quốc gia và các sân vận động địa phương vì chúng không ở trong tình trạng tốt. Sau đó, các khu huấn luyện và đường đến các tòa nhà thể thao cần được mở rộng. Tiếp theo phải trang bị thêm các khách sạn, nhà khách hiện đại. Sau đó, chúng tôi sẽ tuyển các tình nguyện viên phục vụ Đại hội thể thao và tổ chức cuộc thi để chọn ra bài hát chính thức chào mừng Đại hội thể thao châu Á. Một điều quan trọng nữa là cần quảng bá, quảng bá công tác chuẩn bị cho Á vận hội trên báo đài, TV. Chúng tôi mong rằng Đại hội thể thao châu Á sắp tới tại Việt Nam sẽ thành công tốt đẹp.

2. We have to make good preparations an important part of the Games số 2

To prepare for the coming Asian Games, we have a lot of things to do. First of all, we will build one more National Stadium, some sports buildings and car parks. The National Sports Centers and local stadiums are not in good condition, so they need to be upgraded. And we will Widen the training areas, roads and sports buildings. Then we have to equip all hotels and guest houses with modern facilities to welcome foreign athletes and visitors. These hotels should also have special services for disable athletes. It is necessary to promote and advertise all the preparations for the Asian Games on the radio and T.V. Finally, we need to recruit volunteers to serve the Games. These people should be university teachers and students with good English. One more important thing is that we have to hold a competition to choose an official song for welcoming the Asian Games.

Hướng dẫn dịch

Để chuẩn bị cho Thế vận hội sắp tới, chúng ta có rất nhiều việc để làm. Trước tiên, chúng ta sẽ xây dựng thêm một Sân vận động Quốc gia, một số tòa nhà thể thao và bãi đỗ xe. Các Trung tâm Thể thao Quốc gia và sân vận động địa phương không ở trong tình trạng tốt, vì vậy chúng cần được nâng cấp. Và chúng ta sẽ mở rộng các khu đào tạo, đường sá và các tòa nhà thể thao. Sau đó, chúng ta phải trang bị cho tất cả các khách sạn và nhà khách các tiện nghi hiện đại để chào đón các vận động viên nước ngoài và du khách. Các khách sạn này cũng phải có các dịch vụ đặc biệt dành cho vận động viên tàn tật. Cần phải tuyên truyền và quảng cáo tất cả sự chuẩn bị cho Thế vận hội Châu Á trên đài phát thanh và TV. Cuối cùng, chúng ta cần tuyển mộ tình nguyện viên để phục vụ cho Thế vận hội. Những người này nên là giáo viên đại học và sinh viên giỏi tiếng Anh. Một điều quan trọng nữa là chúng ta phải tổ chức một cuộc thi để chọn một bài hát chính thức để chào đón Đại hội thể thao châu Á.

3. Bài viết The Asian Games lớp 11 có dịch số 3

To prepare for the Asian Games we have a lot of things to do. First of all, we will build one more national stadium because at the moment we have only one. Next, we will upgrade the existing stadiums and sport centres so that they meet the international standard. At present, they are too small and many of them are rundown. We will widen and equip training areas because they do not have enough facilities and are not large enough to accommodate a huge number of participants. We will also need to improve the roads leading to stadiums and sport centres where the Games are going to take place so as to avoid traffic congestions. What is more, we will upgrade and build more hotels and guesthouses because most of our hotels and guesthouses at the moment do not meet international standards. There are not enough of them, too, to accommodate the participants and their families. Besides, we need a lot of English-speaking staff, so we will train and recruit volunteers from students and young people who speak good English. We will also advertise our preparation work on TV as to call for sponsor. Finally, we will need to have an official song for the event, so we might want to hold a competition to choose the best song.

Bài dịch

Để chuẩn bị cho Á vận hội, chúng tôi có rất nhiều việc phải làm. Trước hết, chúng tôi sẽ xây dựng thêm một sân vận động quốc gia vì hiện tại chúng tôi chỉ có một sân vận động. Tiếp theo, chúng tôi sẽ nâng cấp các sân vận động và trung tâm thể thao hiện có để đạt tiêu chuẩn quốc tế. Hiện tại, chúng quá nhỏ và nhiều trong số chúng đã bị rách nát. Chúng tôi sẽ mở rộng và trang bị các khu vực đào tạo vì chúng không có đủ cơ sở vật chất và không đủ rộng để chứa một số lượng lớn người tham gia. Chúng tôi cũng sẽ cần cải thiện các con đường dẫn đến các sân vận động và trung tâm thể thao nơi Đại hội thể thao sẽ diễn ra để tránh tắc nghẽn giao thông. Hơn nữa, chúng tôi sẽ nâng cấp và xây dựng thêm các khách sạn, nhà nghỉ vì hầu hết các khách sạn và nhà nghỉ của chúng tôi hiện nay đều không đạt tiêu chuẩn quốc tế. Cũng không có đủ chúng để chứa những người tham gia và gia đình của họ. Bên cạnh đó, chúng tôi cần rất nhiều nhân viên nói tiếng Anh, vì vậy chúng tôi sẽ đào tạo và tuyển dụng tình nguyện viên từ các sinh viên và các bạn trẻ nói tiếng Anh tốt. Chúng tôi cũng sẽ quảng cáo công việc chuẩn bị của mình trên TV để kêu gọi nhà tài trợ. Cuối cùng, chúng tôi sẽ cần phải có một bài hát chính thức cho sự kiện, vì vậy chúng tôi có thể muốn tổ chức một cuộc thi để chọn ra bài hát hay nhất.

Trên đây bài tập tiếng Anh Unit 12 lớp 11 The Asian Games. Mời thầy cô tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 11 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 11, Bài tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 11, Đề thi học kì 2 lớp 11,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Để chuẩn bị tốt cho năm học 2020 - 2021 sắp tới, mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu học tập lớp 11 để tham khảo thêm nhiều tài liệu các môn học khác nhau.

Đánh giá bài viết
1 14
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện viết tiếng Anh Xem thêm