Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 16 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 16 năm 2016 - 2017

Với vòng thi mới nhất của Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 16 năm 2016 - 2017, Vndoc xin mời các em gia ôn tập trực tuyến một cách hiệu quả. Chúc các em làm bài thật tốt và đạt kết quả cao qua mỗi vòng thi!

Làm thêm: Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 15 năm 2016 - 2017

 • Bài 1: 12 con giáp
  Câu 1: 
  Cho tam giác ABC, AD là tia phân giác của góc BAC (D thuộc BC), AB = 5cm, BC = 6cm, CA = 7cm. Khi đó độ dài đoạn thẳng BD là ....cm.
  Trả lời: ......
  Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất
  2,5
 • Câu 2:
  Số các số tự nhiên n thỏa mãn  là?
  Trả lời: ......
  9
 • Câu 3:
  Giá trị x > 0 thỏa mãn phương trình  là x = ?
  Trả lời: ......
  1
 • Câu 4:
  Số dư khi chia x6 + 10 cho x - 2 là bao nhiêu?
  Trả lời: ......
  74
 • Câu 5:
  Một trường có 1500 học sinh trong đó có 35% học sinh đi xe bus đến trường. Số học sinh không đi xe bus đến trường là bao nhiêu học sinh? 
  Trả lời: ......
  975
 • Câu 6:
  Cho các số a,b,c khác 0 thỏa mãn hệ thức a + b + c = 0. Rút gọn biểu thức  ta được kết quả là bao nhiêu? 
  Trả lời: ......
  Nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản
  -3/2
 • Câu 7:
  Khi đa thức f(x) chia cho x + 2 thì dư -4; chia cho x - 3 thì dư 21; chia cho (x-3)(x+2) thì được thương là x2 + 4 và còn dư thì hạng tử tự do của đa thức f(x) là bao nhiêu? 
  Trả lời: ......
  -18
 • Câu 8:
  Tam giác ABC vuông tại A có AB = 8cm, BC =10cm. Gọi AD là đường phân giác trong của góc A (D thuộc BC). Độ dài đoạn DB là bao nhiêu cm?
  Trả lời: ......
  Nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản
  40/7
 • Câu 9:
  Phương trình  có số nghiệm là
 • Câu 10:
  Tổng các hệ số của đa thức trong khai triển (x2 - 2xy + y2)7 là bao nhiêu?
  Trả lời: ......
  0
 • Bài 2: Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm
  Câu 1: 
  Hình vuông ABCD có diện tích là 121cm2 thì chu vi của hình vuông đó là bao nhiêu cm?
  Trả lời: ......
  44
 • Câu 2:
  Số tự nhiên n khác 0 lớn nhất thỏa mãn  là bao nhiêu?
  Trả lời: ......
  6
 • Câu 3:
  Giá trị của biểu thức  là bao nhiêu? 
  Trả lời: ......
  250
 • Câu 4:
  Cho hình vuông ABCD có cạnh AB = 6cm và BC = 4cm. Đường cao tương ứng với cạnh AB có độ dài bằng 5cm. Khi đó đường cao tương ứng với cạnh BC có độ dài bằng bao nhiêu cm? 
  Trả lời: ......
  Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất
  7,5
 • Câu 5:
  Phương trình  có nghiệm là x = ?
  Trả lời: ......
  -36
 • Câu 6:
  Số tự nhiên nhỏ nhất chia cho 4 dư 3; chia cho 3 dư 2 và chia cho 2 dư 1 là số bao nhiêu? 
  Trả lời: ......
 • Câu 7:
  Biết số thực a khác 0 thỏa mãn  Khi đó  bằng bao nhiêu?
  Trả lời: ......

  6
 • Câu 8:
  Số tự nhiên x thoả mãn đẳng thức 5x2-35 = 25x là? 
  Trả lời: ......
  7
 • Câu 9:
  Một tam giác vuông có độ dài cạnh huyền là 13 và độ dài hai cạnh góc vuông là x và y. Nếu diện tích tam giác vuông đó là 14 thì khi đó x + y có giá trị là bao nhiêu? 
  Trả lời: ......
  15
 • Câu 10:
  Cho tam giác ABC có diện tích 27cm2. Lấy các điểm M, N, P lần lượt trên các cạnh AB, BC, CA sao cho  Khi đó diện tích tam giác MNP là bao nhiêu cm2
  Trả lời: ......
  9
 • Bài 3: Cuộc đua cún cưng
  Câu 1: 
  Giá trị của biểu thức (3x - 2)(4x + 1) - (3x - 2)4x + 1 khi x = 4 là bao nhiêu?
 • Câu 2:
  Điều kiện xác minh của phương trình  là?
 • Câu 3:
  Giá trị của biểu thức  là?
 • Câu 4:
  Nghiệm của phương trình là?
 • Câu 5:
  Nếu tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là 6cm và 8cm và một hình vuông có chu vi bằng với chu vi của tam giác vuông trên thì khi đó diện tích hình vuông là bao nhiêu?
 • Câu 6:
  Nếu x, y là các số thực thỏa mãn xy = 6 và x2y + xy2 + x + y = 63. Giá trị của biểu thức x2 + y2 là?
 • Câu 7:
  Cho tam giác ABC có cạnh AB = 14cm, AC = 21cm, AD là phân giác của góc A, biết BD = 8cm. Độ dài cạnh BC là bao nhiêu cm?
 • Câu 8:
  Cho hình thang ABCD (AB // CD) biết AB = 50cm, AD = 15cm, BC = 20cm. Đường cao của hình thang là 12cm. Khi đó diện tích của hình thang ABCD là bao nhiêu cm2?
 • Câu 9:
  Nếu x, y là các số nguyên dương thỏa mãn y2 + 3x2y2 = 30x2 + 517. Giá trị của biểu thức 3x2y2 là bao nhiêu?
 • Câu 10:
  Tính giá trị của biểu thức: 
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
12 651
Sắp xếp theo
  Đề thi Violympic lớp 8 Xem thêm