Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 13 năm 2016 - 2017

Violympic lớp 8 vòng 13 cấp trường

Đề thi Violympic môn Toán lớp 8 vòng 13 năm học 2016 - 2017 vừa có mặt trên hệ thống bài thi trắc nghiệm của VnDoc, với những câu hỏi và bài tập hữu ích sẽ giúp các em củng cố lại kiến thức đã học và làm quen nhiều dạng bài mới. Chúc các em có được điểm số cao!

 • Bài 1: Bức tranh bí ẩn
  Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 13
 • Câu 1:
  Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 13
  11
 • Câu 2
  Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 13
  3/5
 • Câu 3
  Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 13
  8
 • Câu 4:
  Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 13
  15
 • Câu 5:
  Giá trị của biểu thức (3x + y)(y - 3x) + 9x2 khi x = -2016 và y = 10
  100
 • Câu 6:
  Số dư khi chia đa thức 3x3 - x+ x - 1 cho 2 - x
  21
 • Câu 7:
  Giá trị của 3(x2 - y2) biết x + y = 1 và x - y = 3
  27
 • Câu 8:
  Giá trị của a + b biết (x + a)(x + 8) = x2 + bx + 24 với mọi x
  14
 • Câu 9:
  Giá trị lớn nhất của đa thức -2x2 + 4xy - 6y2 - 4y + 5
  6
 • Bài 2: Mười hai con giáp

  Câu 1: Biết số nguyên x thỏa mãn 3x + 1 là số chẵn. Khi đó trong các số sau số nào là số lẻ?

 • Câu 2:

  Cho ABCD là một hình chữ nhật. Trên cạnh AB lấy điểm E sao cho tam giác DEC có góc DEC = 90o, DE = 3 và EC =4. Khi đó độ dài của DA là

 • Câu 3:
  Cho hình vuông ABCD gọi M là trung điểm của cạnh AD. Nếu diện tích tam giác MDC là 100cm2 thì diện tích của hình vuông ABCD là:...
  400
 • Câu 4:
  Thực hiện phép tính Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 13ta được kết quả:...
  1
 • Câu 5:
  ABCD là một hình vuông. Gọi trung điểm AB, CD lần lượt là M và N. Nếu chu vi của hình chữ nhật AMND là 36cm. Khi đó diện tích của hình vuông ABCD là:...
  144
 • Câu 6:
  Cho ABCD là hình vuông có AB = x + 16 (cm) và BC = 3x (cm). Khi đó chu vi của hình vuông đó là:... cm
  96
 • Câu 7:
  Cho xy = x + y. Giá trị của biểu thức A = (x3 + y3 - x3y3)2 + 27x6y6 là:...
  112896
 • Câu 8:
  Cho tam giác PQT cân tại P, lấy điểm R và S trên cạnh QT sao cho QR = ST (R nằm giữa Q và S). Biết ∠T = 62o, ∠RPS = 34o. Số đo của góc QPR là:...
  11
 • Câu 9:

  Cho tam giác ABC cân tại A có AB = 39cm. Trong tam giác ABC dựng tam giác MBC đều có cạnh là 30cm. Khi đó diện tích tam giác AMB (lam tròn đến hàng đơn vị) là:...

 • Câu 10:
  Thực hiện phép tính Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 13ta thu được kết quả là:...
  2
 • Bài 3: Đừng để điểm rơi

  Câu 1: Trên đoạn thẳng AB lấy điểm M, trên cùng nửa mặt phẳng bờ AB dựng ΔAMC đều và ΔMDB cân tại D. Biết ∠B = 40o khi đó số đo của góc CMD là:...

  80
 • Câu 2:
  Giá trị của biểu thức A = 232 + 46.57 + 572 là:...
  6400
 • Câu 3:
  Một hình chữ nhật có diện tích là 192cm2 và một cạnh là 24cm. Khi đó chu vi của hình chữ nhật đó là:...
  64
 • Câu 4:
  Nếu y = 2x + 3 và 4y = 5x + 6 thì giá trị của x là:...
  -2
 • Câu 5:
  Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 13
  11
 • Câu 6:
  Nếu 2x2 = 9x - 4 và x ≠ 4 thì giá trị của 2x là:...
  1
 • Câu 7:
  Nếu 2x = 2.1612 + 2.816 thì giá trị của x là:...
  50
 • Câu 8:
  Nếu m, n, p là các số nguyên dương thỏa mãnĐề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 13. Giá trị của n là:...
  1
 • Câu 9:
  Cho tam giác ABC cân tại C có AC = CB = 7cm. Lấy điểm D trên cạnh AB sao cho AD = 8cm, CD = 3cm và ∠CDA = 60o. Độ dài BD là:...
  5
 • Câu 10:
  Cho hai số nguyên dương a và b thỏa mãn ab = 2010. Nếu a > b thì giá trị nhỏ nhất của a - b là:...
  37
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
7 562
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi Violympic lớp 8 Xem thêm