Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 4 vòng 4 năm 2014 - 2015

Đề thi giải Toán tiếng Anh qua mạng lớp 4

Mời các bạn học sinh lớp 4 ôn tập và rèn luyện, chuẩn bị cho các vòng thi sắp tới của Cuộc thi giải Toán tiếng Anh qua mạng VnDoc xin chia sẻ bài test Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 4 vòng 4 năm 2014 - 2015. Bài test có đi kèm với phần đáp án nhằm giúp các em đối chiếu và so sánh kết quả sau khi làm bài.

 • Exam number 1: Fill in the blank with the suitable number
  Question 1:
  Calculate: 1524 x 7 = .........
  10668
 • Question 2:
  If X = 5221 then X x 9 = ..........
  46989
 • Question 3:
  If 86 + (x - 49) = 116 then x = .......
  79
 • Question 4:
  Calculate: 8 x 5362 = .........
  42896
 • Question 5:
  There are ........... even numbers from 1 to 15.
  8
 • Question 6:
  56 x (3 + 6) = 9 x ........
  The missing number is ...........
  56
 • Question 7:
  The average of age of mother and daughter is 21 years. Mother is 24 years older than daughter.
  Daughter is ......... years old.
  9
 • Question 8:
  The sum of 25 and x is the smallest 3-digit number.
  x = .........
  75
 • Question 9:
  Minh and Nam have a total of 9 pencils. If Minh has 4 pencils more than Khoa, then Nam and Khoa have a total of ....... pencils.
  13
 • Question 10:
  N is a 2-digit number. If N + 5 < 20 and N + 5 is divisible by 9 then N = ..........
  13
 • Exam number 2: Đỉnh núi trí tuệ
  Question 1:
  If A is twenty more than sixty-nine, then A = ........
  89
 • Question 2:
  Fill >, <, =
  9696 ....... 9000 + 600 + 99
  <
 • Question 3:
  If x + 15 = 47 then x = .........
  32
 • Question 4:
  Which number is greater: 889 or 898?
  Answer: ........
  898
 • Question 5:
  If the average of 4 and two other numbers is 5 then the sum of those two numbers is .........
  11
 • Question 6:
  This figure has ....... rectangles.
  Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 4 vòng 4
  12
 • Question 7:
  If 3 bicycles cost $90 then the cost of 135 bicycles is $.......
  4050
 • Question 8:
  The least 5-distinct digit number is .........
  10234
 • Question 9:
  The least 5-digit number is ..........
  10000
 • Question 10:
  When the sum of x and 24 is divided by 4, the result is 11.
  Then x = ..........
  20
 • Exam number 3: Vượt chướng ngại vật
  Question 1:
  If x : 6 = 125 then x = .........
  750
 • Question 2:
  There are ........ minutes in 2 hours.
  120
 • Question 3:
  16000g = .......... kg.
  16
 • Question 4:
  If X x 10 < 215 then the greatest value of X is ..........
  21
 • Question 5:
  The average of three numbers is 27. Find the third number if it equals the average of the other numbers.
  Answer: ...........
  27
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
58 905
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi Violympic lớp 4 Xem thêm