Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 1

Đề cương ôn tập môn Giáo dục quốc phòng có đáp án

Mã số: 07130. Đã có 50.370 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng

VnDoc xin giới thiệu đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 1 gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn được VnDoc sưu tầm và giới thiệu giúp các bạn được củng cố kiến thức môn học hiệu quả chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.

Các bài trắc nghiệm môn GDQP khác:

Câu 1.

Tìm câu trả lời đúng. Bản chất của chiến tranh là gì?

Câu 2.

Hãy tìm câu đúng: Nguồn gốc của chiến tranh do nguyên nhân nào?

Câu 3.

Tìm câu trả lời sai. Tính chất của các cuộc chiến tranh?

Câu 4.

Chọn câu trả lời đúng. Bản chất giai cấp của quân đội?

Câu 5.

Tìm câu trả lời đúng. Tác động quan trọng nhất của cách mạng khoa học và công nghệ đến quân sự trên lĩnh vực?

Câu 6.

Chọn câu trả lời sai. Nguyên tắc xây dựng quân đội kiểu mới của V.I. Lênin?

Câu 7.

Tìm câu trả lời sai: Nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh?

Câu 8.

Tìm câu trả lời sai nhất: Chức năng của quân đội?

Câu 9.

Hãy tìm câu trả lời sai. Nội dung học thuyết bảo vệ Tổ quốc XHCN?

Câu 10.

Tìm câu trả lời sai nhất. Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc XHCN?

Câu 11.

Tìm câu trả lời sai. Quân đội nhân dân Việt Nam có các chức năng?

Câu 12.

Chọn câu trả lời đúng nhất. Xu hướng xây dựng quân đội ta hiện nay là hiện đại hóa về các lĩnh vực?

Câu 13.

Tìm câu trả lời đúng. Tiêu chí để phân biệt tính chất chính nghĩa và phi nghĩa của chiến tranh?

Câu 14.

Hãy tìm câu trả lời đúng. Tiêu chí để nhận ra cuộc chiến tranh chính nghĩa là

Câu 15.

Tìm câu trả lời đúng nhất. Tiêu chí để nhận ra cuộc chiến tranh phi nghĩa là?

Bắt đầu ngay
69 50.370