Thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng

Thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng mới nhất như thế nào? Điều kiện chuyển sinh hoạt Đảng được quy định gồm những nội dung gì? VnDoc mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây để nắm được các bước trong quy trình chuyển sinh hoạt Đảng cụ thể.

Đảng viên sẽ phải chuyển sinh hoạt đảng chính thức khi chuyển công tác sang đơn vị mới, nghỉ hưu, thôi việc hoặc thay đổi nơi cư trú lâu dài. Thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng như thế nào và quy trình gồm các nội dung gì? Chuyển sinh hoạt Đảng nội bộ và chuyển sinh hoạt ra nước ngoài cần những điều kiện gì? Nhằm hướng dẫn Đảng viên hoàn thiện thủ tục cũng như nắm vững về những quy trình chuyển sinh hoạt Đảng được diễn ra thuận lợi. Bài tổng hợp chi tiết dưới đây được VnDoc hướng dẫn cụ thể, mời các bạn cùng tham khảo.

Thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng

1. Chuyển sinh hoạt đảng chính thức (cắt đảng số)

1.1 Chuyển sinh hoạt đảng chính thức ở trong nước

a). Đảng viên được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển công tác sang một đơn vị mới, được nghỉ hưu, nghỉ mất sức, phục viên hoặc thay đổi nơi cư trú lâu dài; đảng viên đi công tác biệt phái hoặc đến làm hợp đồng không thời hạn từ 12 tháng trở lên ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và hội quần chúng, thì giải quyết việc chuyển sinh hoạt đảng như sau:

 • Ở những nơi có tổ chức đảng: Được chuyển sinh hoạt đảng chính thức đến TCCS đảng nơi đảng viên đến làm việc hoặc nơi cư trú lâu dài.
 • Ở những nơi chưa có tổ chức đảng: Nếu cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp... ở quá xa nơi đảng viên thường trú, thì được chuyển sinh hoạt đảng chính thức đến đảng bộ nơi đảng viên tạm trú. Trường hợp đảng viên đến làm việc ở gần nơi thường trú, thì đảng viên vẫn sinh hoạt ở đảng bộ cũ.
 • Đảng viên là học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường ở trong nước mà chưa có nơi nhận làm việc thì đảng ủy nhà trường giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng chính thức cho đảng viên về đảng bộ nơi cư trú.

b). Cách viết giấy giới thiệu sinh hoạt đảng chính thức:

Chi ủy (kể cả chi ủy cơ sở) nơi có đảng viên chuyển sinh hoạt đảng chính thức đi, sau khi kiểm tra kỹ (quyết định của cấp có thẩm quyền cho đảng viên chuyển công tác, thay đổi chỗ ở... và bản tự kiểm điểm của đảng viên) viết ô số 1 giấy giới thiệu sinh hoạt đảng chính thức "Loại 10 ô" giới thiệu đảng viên đến cấp ủy cấp trên trực tiếp như: đảng ủy bộ phận hoặc đảng ủy cơ sở, hoặc ban thường vụ huyện ủy và tương đương (nếu chi bộ cơ sở trực thuộc đảng bộ huyện và tương đương).

 • Đảng bộ bộ phận (nếu có) kiểm tra, viết ô số 2 giới thiệu đảng viên đến đảng ủy cơ sở.
 • Đảng ủy cơ sở kiểm tra, viết nhận xét vào bản kiểm điểm của đảng viên, viết ô số 3 giới thiệu đảng viên đến cấp ủy cấp trên trực tiếp như ban thường vụ huyện ủy và tương đương, niêm phong hồ sơ đảng viên giao cho đảng viên mang theo.
 • Đảng ủy ĐHQGHN kiểm tra kỹ, viết ô số 4 giới thiệu đảng viên đến cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng nơi đảng viên sẽ chuyển đến, kiểm tra đầy đủ các tài liệu trong hồ sơ đảng viên, phiếu đảng viên và các tài liệu liên quan khác; niêm phong hồ sơ đảng viên giao cho đảng viên mang theo.
 • Đảng ủy ĐHQGHN nơi đảng viên chuyển đến, kiểm tra kỹ, viết ô số 7 để tiếp nhận và giới thiệu đảng viên về cấp ủy cấp dưới trực tiếp như: đảng ủy cơ sở, hoặc chi ủy cơ sở nơi đảng viên sẽ về, kiểm tra, thu nhận quản lý hoặc chuyển hồ sơ đảng viên như trên.
 • Đảng ủy cơ sở nơi đảng viên chuyển đến, kiểm tra, thu nhận hồ sơ đảng viên để quản lý (nếu được giao quản lý), viết ô số 8 để tiếp nhận và giới thiệu đảng viên về đảng bộ bộ phận (nếu có), hoặc chi ủy chi bộ nơi đảng viên về sinh hoạt.
 • Đảng ủy bộ phận nơi đảng viên chuyển đến, viết ô số 9 để tiếp nhận và giới thiệu đảng viên về chi ủy chi bộ nơi đảng viên về sinh hoạt.
 • Chi ủy (kể cả chi ủy cơ sở) viết ô số 10 tiếp nhận đảng viên về sinh hoạt và chuyển giấy giới thiệu sinh hoạt đảng của đảng viên về đảng ủy cơ sở để quản lý theo quy định.

c). Hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng chính thức gồm:

 • Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng chính thức (loại 10 ô).
 • Quyết định của cấp có thẩm quyền về thay đổi nơi làm việc hoặc nơi cư trú.
 • Phiếu đảng viên (khi đảng viên chuyển sinh hoạt đảng ra khỏi đảng bộ cấp
 • trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng).
 • Thẻ đảng viên hoặc hồ sơ kết nạp của đảng viên dự bị.
 • Hồ sơ đảng viên (có bổ sung lý lịch, quá trình công tác; mục lục hồ sơ đảng viên đến thời điểm chuyển đi).
 • Bản tự kiểm điểm của đảng viên, có nhận xét của cấp ủy cơ sở nơi giới thiệu đảng viên chuyển sinh hoạt đảng đi.

1. 2 Chuyển sinh hoạt đảng chính thức ra nước ngoài

a) Đối tượng: Chuyển sinh hoạt đảng chính thức (cắt đảng số ở đảng bộ) đối với những đảng viên được cử đi công tác, học tập, lao động, được cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước cho đi thăm người thân... ở ngoài nước từ 12 tháng trở lên.

- Nếu ở nước ngoài đã có TCCS đảng: Đảng ủy ĐHQGHN tiến hành chuyển sinh hoạt đảng chính thức như thủ tục ở trong nước, giới thiệu đảng viên đến Ban Cán sự đảng ngoài nước để thực hiện tiếp thủ tục.

- Nếu ở nước ngoài chưa có TCCS đảng: Giải quyết việc chuyển sinh hoạt đảng như sau:

 • Đảng viên đi đơn lẻ thì Ban Cán sự đảng ngoài nước trực tiếp hướng dẫn làm thủ tục sinh hoạt đảng. Khi đảng viên ở ngoài nước về phải có bản tự kiểm điểm trong thời gian ở nước ngoài về tư cách đảng viên và thực hiện nhiệm vụ được giao, có xác nhận của tổ chức đảng hoặc cơ quan đại diện của ta ở nước sở tại; các trường hợp khác thực hiện theo hướng dẫn của Ban Cán sự đảng ngoài nước.
 • Đảng viên ra ngoài nước theo đoàn có từ 3 đảng viên chính thức trở lên thì Ban Cán sự đảng ngoài nước ra quyết định thành lập chi bộ đảng, chỉ định chi ủy lâm thời, giao nhiệm vụ cho chi bộ trong thời gian ở nước ngoài. Khi đảng viên trở về, chi ủy nhận xét vào bản kiểm điểm của đảng viên để Ban Cán sự đảng ngoài nước xem xét, giới thiệu sinh hoạt đảng cho đảng viên về sinh hoạt đảng ở trong nước.

b). Thủ tục:

 • Thủ tục chuyển như ở trong nước, ở ô số 3 giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng chính thức (loại 10 ô), Đảng ủy ĐHQGHN viết giới thiệu đảng viên đến Ban Cán sự đảng ngoài nước.

c). Hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng chính thức ra nước ngoài như hồ sơ chuyển đảng chính thức ở trong nước.

2. Chuyển sinh hoạt đảng tạm thời (không cắt đảng số)

2. 1 Chuyển sinh hoạt đảng tạm thời ở trong nước

a). Đối tượng:

Đối với đảng viên đi công tác, học tập, làm việc (kể cả công tác biệt phái), làm hợp đồng, thay đổi nơi trú ở trong nước; đảng viên là cán bộ công nhân viên ở các doanh nghiệp, là xã viên các hợp tác xã vì không có việc làm phải về nơi cư trú nghỉ chờ việc làm... trong thời gian 3 tháng đến dưới 12 tháng; đảng viên được cử đi học ở các trường trong nước từ 3 tháng đến 24 tháng, sau đó lại trở về đơn vị cũ.

b). Cách viết giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng tạm thời

 • Chi ủy (kể cả chi ủy cơ sở) nơi có đảng viên chuyển sinh hoạt đảng tạm thời đi, sau khi kiểm tra kỹ (quyết định của cấp có thẩm quyền cho đảng viên chuyển đi công tác, học tập... và bản tự kiểm điểm của đảng viên) viết ô số 1 giấy giới thiệu sinh hoạt đảng tạm thời "Loại 8 ô" để giới thiệu đảng viên đến đảng ủy cơ sở; nếu là chi ủy cơ sở thì giới thiệu đảng viên đến đảng ủy cơ sở, hoặc chi ủy cơ sở nơi đảng viên sẽ đến sinh hoạt đảng tạm thời.
 • Đảng ủy cơ sở nơi có đảng viên chuyển đi, kiểm tra, viết ô số 2 để giới thiệu đảng viên đến đảng ủy cơ sở hoặc chi ủy cơ sở nơi đảng viên sẽ đến sinh hoạt đảng tạm thời.
 • Đảng ủy cơ sở nơi đảng viên chuyển đến sinh hoạt đảng tạm thời kiểm tra, viết ô số 3 tiếp nhận và giới thiệu đảng viên về chi ủy chi bộ trực thuộc; chi ủy hoặc chi ủy cơ sở viết ô số 4 để tiếp nhận đảng viên về sinh hoạt đảng tạm thời.
 • Khi đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở về, chi ủy, hoặc chi ủy cơ sở nơi đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời kiểm tra, ghi nhận xét vào bản tự kiểm điểm của đảng viên, viết ô số 5 giới thiệu đảng viên đến đảng ủy cơ sở; nếu là chi ủy cơ sở thì giới thiệu đảng viên đến đảng ủy cơ sở, hoặc chi ủy cơ sở nơi đảng viên sẽ trở về.
 • Đảng ủy cơ sở nơi đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời kiểm tra, viết ô số 6 giới thiệu đảng viên đến đảng ủy cơ sở hoặc chi ủy cơ sở nơi đảng viên sẽ về.
 • Đảng ủy cơ sở nơi đảng viên về, kiểm tra, viết ô số 7 tiếp nhận và giới thiệu đảng viên về chi ủy chi bộ trực thuộc; chi ủy hoặc chi ủy cơ sở tiếp nhận đảng viên vào ô số 8 cho đảng viên sinh hoạt chi bộ, đồng thời chuyển giấy sinh hoạt đảng của đảng viên lên đảng ủy cơ sở quản lý theo quy định.

c). Hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng tạm thời gồm:

 • Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng tạm thời (loại 8 ô).
 • Quyết định của cấp có thẩm quyền cho đảng viên chuyển đi công tác, hoặc học tập...
 • Thẻ đảng viên hoặc quyết định kết nạp của đảng viên dự bị.
 • Bản tự kiểm điểm của đảng viên có nhận xét của cấp ủy cơ sở nơi đảng viên chuyển đi và nơi sinh hoạt đảng tạm thời khi chuyển về.

2.2 Chuyển sinh hoạt đảng tạm thời ra ngoài nước

a). Đối tượng:

 • Đảng viên đi công tác, học tập, lao động, chữa bệnh, đi thăm người thân ở nước ngoài...(được cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước cho phép) từ 3 tháng đến dưới 12 tháng, sau đó lại trở về nước.
 • Đảng viên đi làm việc theo thời vụ, lưu động thường xuyên theo công trình hợp tác ở nước ngoài, không cắt biên chế ở cơ quan thì tổ chức đảng nơi cử đảng viên đi thành lập chi bộ, tổ đảng sinh hoạt theo hệ thống tổ chức đảng của cơ quan, xí nghiệp và thông báo cho Ban Cán sự đảng ngoài nước để cùng phối hợp quản lý.

Đảng viên ở nước ngoài đã nhập quốc tịch nước ngoài thì làm đơn xin ra khỏi Đảng, nếu không tự nguyện làm đơn thì tổ chức đảng báo cáo và Ban Cán sự đảng ngoài nước và làm thủ tục xóa tên đảng viên đó trong danh sách đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng.

b). Thủ tục tiến hành:

- Đảng viên ra nước ngoài từ trên 3 tháng đến dưới 1 năm được chuyển sinh hoạt đảng tạm thời từ đảng ủy cơ sở hoặc chi ủy cơ sở nơi đi trực tiếp đến đảng bộ, chi bộ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ở nước ngoài (thông qua Đại sứ quán hoặc Cơ quan đại diện của ta ở nước đó), không phải chuyển qua Đảng ủy ĐHQGHN và Ban Cán sự đảng ngoài nước như trước đây.

"Phiếu công tác nước ngoài" được dùng thay giấy giới thiệu để chuyển sinh hoạt đảng tạm thời cho đảng viên ra nước ngoài.

 • Đảng ủy cơ sở tiếp nhận và giữ lại giấy giới thiệu sinh hoạt tạm thời của chi bộ; viết "Phiếu công tác nước ngoài" giao cho đảng viên.
 • Khi ra nước ngoài, trong vòng một tháng, đảng viên phải liên hệ trực tiếp hoặc thông qua đường bưu chính - viễn thông (nếu ở quá xa Đại sứ quán, Cơ quan đại diện) để nộp "Phiếu công tác nước ngoài" cho tổ chức đảng ta ở nước sở tại và sẽ được hướng dẫn sinh hoạt trong thời gian ở ngoài nước.
 • Đảng ủy cơ sở, chi ủy cơ sở sau khi giới thiệu đảng viên đi ra nước ngoài cần báo cáo sớm danh sách đảng viên với Ban Cán sự đảng ngoài nước (mẫu 41) để Ban thông báo cho tổ chức đảng ngoài nước biết, tiếp nhận và hướng dẫn đảng viên sinh hoạt.
 • Khi về nước, đảng viên làm bản kiểm điểm (mẫu 40) có nhận xét của tổ chức đảng ta ở nước sở tại (thay giấy giới thiệu ngoài nước về). Bản kiểm điểm phải nộp cho chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi giới thiệu đi để đảng ủy cơ sở giới thiệu trở lại chi bộ sinh hoạt. Bản kiểm điểm lưu trong hồ sơ đảng viên.

c). Cách viết và cách hiểu nội dung "Phiếu công tác nước ngoài":

Vì yêu cầu bảo mật ở nước ngoài nên một số nội dung trong "Phiếu công tác nước ngoài" được hiểu như sau:

 • Ký hợp đồng thử việc ngày, tháng, năm: được hiểu là ngày, tháng, năm kết nạp Đảng.
 • Vào biên chế chính thức ngày, tháng, năm: được hiểu là ngày, tháng, năm công nhận đảng viên chính thức.
 • Tiền lương đã nhận hết tháng, năm: được hiểu là thời gian đã nộp đảng phí.
 • Người xác nhận: là người ký giấy giới thiệu sinh hoạt đảng, nhưng không ghi chức vụ, không đóng dấu, chỉ ký và ghi họ tên.

d). Thủ tục xét gia hạn thêm thời gian sinh hoạt đảng tạm thời:

Đảng viên đến ở với người thân (vợ, chồng, bố, mẹ, con, cháu...) cần ở thêm một thời gian; đi công tác biệt phái, đi làm hợp đồng (do yêu cầu công tác đảng viên phải ở lại một thời gian dưới 1 năm); đảng viên đi học ở trong nước (do yêu cầu học tập phải ở lại một thời gian dưới 2 năm); đảng viên nghỉ chờ việc làm (do chưa có việc làm phải nghỉ chờ thêm); đảng viên đang công tác, học tập, lao động, tham quan, chữa bệnh... ở ngoài nước (do yêu cầu công tác và việc riêng được cơ quan chủ quản ở trong nước, sứ quán, hoặc lãnh sự quán, trưởng đoàn đại diện của Nhà nước ta ở nước sở tại đồng ý cho ở lại thêm một thời gian dưới 1 năm) thì phải làm văn bản báo cáo với cấp ủy cơ sở nơi sinh hoạt đảng tạm thời ở trong nước, hoặc Ban Cán sự đảng ngoài nước (đối với đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời ở nước ngoài) xem xét, viết thời gian gia hạn thêm vào giấy giới thiệu sinh hoạt đảng tạm thời của đảng viên, đảng viên có trách nhiệm báo cáo với cấp ủy cơ sở nơi sinh hoạt đảng chính thức để theo dõi.

3. Chuyển sinh hoạt đảng nội bộ

 • Khi đảng viên chuyển sinh hoạt đảng từ chi bộ này sang chi bộ khác trong cùng một đảng bộ cơ sở, chi bộ nơi đảng viên đang sinh hoạt kiểm tra, viết ô số 1 giấy giới thiệu sinh hoạt đảng nội bộ (loại 5 ô, mẫu 42) giới thiệu lên đảng ủy cơ sở.
 • Đảng ủy cơ sở kiểm tra, viết ô số 3 chuyển cho chi ủy chi bộ nơi đảng viên chuyển đến sinh hoạt.
 • Chi ủy chi bộ nơi đảng viên đến sinh hoạt kiểm tra, viết ô số 5 tiếp nhận đảng viên về sinh hoạt, sau đó chuyển giấy sinh hoạt này lên đảng ủy cơ sở lưu giữ trong hồ sơ đảng viên.

4. Quy định thời hạn chuyển sinh hoạt Đảng

(Điểm 9.3, Quy định số 23-QĐ/TW ngày 31/10/2006 của Bộ Chính trị và Công văn số 80-CV/ĐU ngày 24/06/2005 của Đảng ủy ĐHQGHN):

Khi đảng viên nghỉ hưu, chuyển công tác, tốt nghiệp ra trường hoặc thay đổi nơi cư trú thì chậm nhất sau 01 tháng kể từ ngày nhận được quyết định của cấp có thẩm quyền, đảng viên và cấp ủy cơ sở phải làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng về nơi công tác hoặc nơi cư trú mới cho đảng viên đó.

Đánh giá bài viết
14 123.848
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Văn bản pháp luật Xem thêm