Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit - bazơ

Bài tập trắc nghiệm Hóa 11

Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo tài liệu Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit - bazơ. Với bộ câu hỏi, bài tập được xây dựng dựa trên nội dung lý thuyết trọng tâm kết hợp kiến thức mở rộng hỗ trợ quá trình giảng dạy và học tập môn Hóa đạt kết quả cao.

Hóa học 11 Bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit - bazơ

Câu 1: Trộn V1 ml dung dịch NaOH có pH = 13 với V2 ml dung dịch Ba(OH)2 có pH = 11, thu được dung dịch mới có pH = 12. Tỉ số V1 : V2 có giá trị là

A. 1/1

B. 2/1

C. 1/10

D. 10/1

Câu 2: Trộn V1 lít dung dịch H2SO4 có pH = 3 với 2 lít dung dịch NaOH có pH = 12, thu được dung dịch mới cố pH = 4. Tỉ số V1 : V2 có giá trị là

A. 8/1

B. 101/9

C. 10/1

D. 4/1

Câu 3: Trộn hai dung dịch Ba(HCO3)2 và NaHSO4 có cùng nồng độ mol với nhau theo tỉ lệ thể tích 1 : 1 thu được kết tủa và dung dịch. Bỏ qua sự thủy phân của các ion và sự điện li của nước, các ion có mặt trong dung dịch Y là

A. Na+ và SO42-

B. Ba2+, HCO32- và Na+

C. Na+, HCO32-

D. Na+, HCO32- và SO42-

Câu 4: Cho các dung dịch HCl, H2SO4 và CH3COOH có cùng giá trị pH. Sự sắp xếp nào sau đây đúng với giá trị nồng độ mol của các dung dịch trên?

A. HCl < H2SO4 < CH3COOH

B. H2SO4 < HCl < CH3COOH

C. H2SO4 < CH3COOH < HCl

D. CH3COOH < HCl < H2SO4

Câu 5: Chỉ dùng quỳ tím, có thể nhận biết ba dung dịch riêng biệt nào sau đây?

A. HCl, NaNO3, Ba(OH)2

B. H2SO4, HCl,KOH.

C. H2SO4, NaOH, KOH

D. Ba(OH)2, NaCl, H2SO4

Câu 6: Chọn câu trả lời đúng, khi nói về muối axit:

A. Dung dịch muối có pH < 7.

B. Muối có khả năng phản ứng với bazơ.

C. Muối vẫn còn hiđro trong phân tử.

D. Muối mà gốc axit vẫn còn hiđro có khả năng phân li tạo proton trong nước.

Câu 7: Cho 10 ml dung dịch X chứa HCl 1M và H2SO4 0,5M. thể tích dung dịch NaOH 1M cần để trung hòa dung dịch X là

A. 10 ml.

B. 15 ml.

C. 20 ml.

D. 25 ml.

Câu 8: Dung dịch A có chứa 5 ion :Mg2+ ,Ba2+ ,Ca2+ và 0,1 mol Cl- và 0,2 mol NO3. Thêm dần V ml dung dịch K2CO3 1M vào dung dịch A đến khi thu được lượng kết tủa lớn nhất. V có giá trị là

A. 150 ml.

B. 300 ml.

C. 200 ml.

D. 250 ml.

Câu 9: Trộn 200 ml dung dịch gồm HCl 0,1M và H2SO4 0,15M với 300 ml dung dịch Ba(OH)2 nồng độ aM, thu được m gam kết tủa và 500 ml dung dịch có pH = 1. Giá trị của a và m lần lượt là

A. 0,15 và 2,330

B. 0,10 và 6,990.

C. 0,10 và 4,660

D. 0.05 và 3,495

Câu 10: Cho 300 ml dung dịch chứa H2SO4 0,1M, HNO3 0,2M và HCl 0,3M tác dụng với V ml dung dịch NaOH 0,2 M và KOH 0,29M thu được dung dịch có pH = 2. Giá trị của V là

A. 134.

B. 147.

C. 114.

D. 169.

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 11

1C2B3C4B5A6D
7C8A9D10A

Câu 3: Ba(HCO3)2 + NaHSO4 → BaSO4 ↓ + NaHCO3 + CO2 ↑ + H2O

Vậy sau phản ứng, trong dung dịch còn lại Na+

Câu 7: H+ + OH- → H2O

Ta có: => V = 20 ml.

Câu 8: Khi thêm K2CO3 vào dung dịch A, khi lượng kết tủa thu được là lớn nhất tức là toàn bộ Mg2+, Ba2+, Ca2+ đã kết tủa, trong dung dịch còn lại KCl và KNO3

=> nK+ = nCl- = nNO3- = 0,3 mol

=> nK2CO3 = 0,15 mol

=> VK2CO3 = 150 ml

Câu 9: Sau phản ứng trung hòa pH = 1 => H+

H+ + OH- → H2O

nH+bd = 0,08 mol; sau phản ứng pH = 1

=> nH+ sau p/ư = 0,05 mol

nH+p/ư = nOH- = 0,03 mol

=> nBa(OH)2 = 0,015 mol

=> CM Ba(HCO3)2 = 0,05 (mol/l)

nBaSO4 = nBa(OH)2 = 0,015 mol (H2SO4 dư) => mBaSO4 = 3,495g

Câu 10: Coi 300 ml dung dịch A gồm 100 ml H2SO4 0,1M 100 ml HNO3 0,2M và 100 ml HCl 0,3M trộn lại với nhau.

Vậy:

Phản ứng của dung dịch A và B là: H+ + OH- → H2O

nH+ p/ư = nOH- = 0,049.0,001V => nH+ p/ư = 0,01 (0,3 + 0,001V)

=> 0,07 = 0,49.0,001V + 0,010,3 + 0,001V) => V = 134 ml

Đánh giá bài viết
1 1.692
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Hóa học 11 Xem thêm