Tuyển tập 150 đề thi chọn học sinh giỏi lớp 7 môn Toán

TUYN TP
150 Đ THI HC SINH GII
MÔN: TOÁN LỚP 7
H và tên:...........................................................................................................
Lp: ....................................................................................................................
Trường: ..................................................................................................................
Phßng Gi¸o dôc- §µo t¹o
TRùC NINH
*****
®Ò thi chän häc sinh giái cÊp huyÖn
n¨m häc 2008 - 2009
m«n: To¸n 7
(Thêi gian lµm bµi:120 phót, kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)
§Ò thi nµy gåm 01 trang
Bµi 1: (3,5 ®iÓm)
Thùc hiÖn phÐp tÝnh:
a)
3 4 7 4 7 7
::
7 11 11 7 11 11

b)
1 1 1 1 1
...
99.97 97.95 95.93 5.3 3.1
Bµi 2: (3,5 ®iÓm)
T×m x; y; z biÕt:
a) 2009
2009x
= x
b)
2008
2008
2
2 1 0
5
x y x y z



Bµi 3: (3 ®iÓm)
T×m 3 sè a; b; c biÕt:
3 2 2 5 5 3
5 3 2
a b c a b c

vµ a + b + c = 50
Bµi 4: (7 ®iÓm)
Cho tam gi¸c ABC c©n (AB = AC ; gãc A tï). Trªn c¹nh BC lÊy ®iÓm D, trªn tia
®èi cña CB lÊy ®iÓm E sao cho BD = CE. Trªn tia ®èi cña CA lÊy ®iÓm I sao cho CI =
CA.
C©u 1:
Chøng minh:
a)
b) AB + AC < AD + AE
C©u 2:
D vµ E c¸c ®-êng th¼ng cïng vu«ng gãc víi BC c¾t AB; AI theo thø
tù t¹i M; N. Chøng minh BM = CN.
C©u 3:
Chøng minh r»ng chu vi tam gi¸c ABC nhá h¬n chu vi tam gi¸c AMN.
Bµi 5 (3 ®iÓm):
T×m c¸c sè tù nhiªn a; b sao cho (2008.a + 3.b + 1).(2008
a
+ 2008.a + b) = 225
§¸p ¸n §Ò thi HSG m«n To¸n 7
Bµi 1: 3 ®iÓm
®Ò chÝnh thøc
C©u a: 1 ®iÓm (kÕt qu¶ = 0).
C©u b: 2 ®iÓm
1 1 1 1 1
...
99.97 97.95 95.93 5.3 3.1
1 1 1 1 1
...
99.97 1.3 3.5 5.7 95.97
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 ...
99.97 2 3 3 5 5 7 95 97
1 1 1
1
99.97 2 97
1 48
99.97 97
4751
99.97










Bµi 2: 3,5 ®iÓm
C©u a: 2 ®iÓm
- NÕu x
2009
2009 x + 2009 = x
2.2009 = 2x
x = 2009
- NÕu x < 2009
2009 2009 + x = x
0 = 0
VËy víi
x < 2009 ®Òu tho¶ m·n.
- KÕt luËn : víi x
2009 th×
2009 2009xx
HoÆc c¸ch 2:
2009 2009
2009 2009
2009 2009
2009
xx
xx
xx
x

C©u b: 1,5 ®iÓm
1
2
x
;
2
5
y
;
9
10
z
Bµi 3: 2,5 ®iÓm
3 2 2 5 5 3
5 3 2
15 10 6 15 10 6
25 9 4
a b c a b c
a b c a b c

¸p dông tÝnh chÊt d·y tØ sè b»ng nhau cã:
15 10 6 15 10 6 15 10 6 15 10 6
0
25 9 4 38
a b c a b c a b c a b c

150 Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 7 môn Toán

Tuyển tập 150 đề thi chọn học sinh giỏi lớp 7 môn Toán là đề tham khảo dành cho các bạn học sinh và thầy cô nghiên cứu, học tập tốt môn Toán lớp 7 cũng như luyện tập và làm quen với nhiều đề học sinh giỏi hơn nhằm chuẩn bị tốt nhất cho các kì thi sắp diễn ra. Mời các bạn tham khảo.

..............................................

Ngoài Tuyển tập 150 đề thi chọn học sinh giỏi lớp 7 môn Toán, các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 7 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi lớp 7 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
9 1.516
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi học sinh giỏi lớp 7 Xem thêm