10 Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Toán Phòng GD&ĐT Thái Bình

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ THÁI BÌNH
_________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ___________ ____________ ____________ ____________ _____
[1]
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ II
MÔN THI: TOÁN 8
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
____________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ___________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ___________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ___________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _________ __________ ____________ ____________ ____________ _____
Bài 1 (1,0 điểm). Chọn một chữ cái trước câu trả lời đúng và đầy đủ nhất
1. x = 3 là nghiệm chung của hai phương trình nào sau đây
A. (x – 5)(x – 1) = 0 và
2
9
x
B. 2x – 1 = 5 và 3x – 7 = 10
C. x(x – 5) = 0 và (2x – 6)(x – 8) = 0 D. x(2x – 1) = 15 và (x + 1)x = 12
2. Tổng các nghiệm của phương trình |2x – 1| = 3 là
A. 2 B. 1 C. 4 D. 3
3. Điều kiện xác định của phương trình
2
1 1 1
2 4
x x x
A. x
0, x
2 B. x
0, x
2, x
- 2 C. x
4 D. x
4, x
2
4. Tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, phân giác AD (D thuộc BC). Tính độ dài đoạn thẳng
DH khi AB = 3, AC = 4.
A. DH =
12
35
B. DH = 2,5 C. DH =
11
14
D. DH =
7
Bài 2 (1,5 điểm).
1. Một xe máy dự định đi từ A đến B với vận tốc 35 km/h. Nhưng khi đi được một nửa quãng
đường AB thì xe bị hỏng nên dừng lại sửa 15 phút, để kịp đến B đúng giờ người đó tăng vận tốc
thêm 5km/h trên quãng đường AB.
2. Tìm m để phương trình
2
( 1) 2 3 0
x m x m
có nghiệm x = 2. Tìm nghiệm còn lại.
Bài 3 (3,5 điểm).
1. Giải các phương trình
a)
4 2 2
9 1
x x x
b)
2 3
1 2 5
2( 1) 1 1
x
x x x x
.
2. Giải các bất phương trình
a)
1
2 1
3 2
x
x
b)
2
2
4 3
0
2 8
x x
x x
.
Bài 4 (3,5 điểm).
Cho tam giác ABC vuông tại A, đường phân giác trong AD (D thuộc BC), AB = 6cm, AC = 8cm.
1. Tính độ dài đoạn thẳng BD, DC.
2. Kẻ DE vuông góc với AC tại E, tính độ dài các đoạn thẳng DE, AD.
3. Kẻ DF vuông góc với AB tại F. Tính độ dài đoạn thẳng EF.
Bài 5 (0,5 điểm). Thí sinh chỉ được lựa chọn một trong hai ý (5.1 hoặc 5.2)
1. Tìm các số dương a, b thỏa mãn
3 3
27 9
a b ab
.
2. Cho x, y, z > 0. Chứng minh bất đẳng thức
25 4
2
x y z
y z x z x y
.
______________________________________
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ THÁI BÌNH
_________________ ____________ _________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _______
[2]
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ II
MÔN THI: TOÁN 8
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
____________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ___________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ___________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ___________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _________ __________ ____________ ____________ ____________ _____
Bài 1 (1,0 điểm). Chọn một chữ cái trước câu trả lời đúng và đầy đủ nhất
1. Tổng các nghiệm của phương trình (x – 4)(x – 5) = 0 là
A. 9 B. 10 C. 8 D. 4
2. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn
A. x + 3 = x + 9 B. 2x + 3 = x + 1 C. x(x – 3) = 0 D.
2
9
x
3. Tam giác ABC MN || BC (M thuộc tia đối tia AB, N thuộc tia đối tia AC). Tính MC biết AB = 6,
AC = 4, AN = 3.
A. MC = 10 B. MC = 12
C. MC = 6 D. MC = 8
4. Tam giác vuông tại A có AB = 3, BC = 5, phân giác trong AD. Tính tỉ số AD : AC.
A. 0,25 B. 0,75 C. 0,5 D. 1
Bài 2 (3,5 điểm).
1. Giải các phương trình
a) |3x – 1| = x – 2 b)
2
2
1 2 3 3
1 3 4 3
x x x x
x x x x
2. Giải các bất phương trình
a)
2
2
1
0
4 19
x
x x
b)
2 1 5 1
3 4 3
x x
Bài 3 (1,5 điểm).
1. Một đội công nhân dự định trong một ngày sửa được 40m đường. Nhưng do thời tiết không thuận
lợi nên thực tế mỗi ngày họ sửa được một đoạn ít hơn 10m so với dự định vậy họ phải kéo
dài thời gian làm việc thêm 6 ngày. Tính chiều dài đoạn đường đội công nhân dự định sửa.
2. Tìm điều kiện của m để phương trình
2
1
x x
x x m
có nghiệm duy nhất.
Bài 4 (3,5 điểm).
Cho tam giác ABC, điểm D thuộc cạnh BC sao cho BC = 4BD. Điểm E thuộc đoạn thẳng AD sao cho AE
= 2ED, BE cắt AC tại K. Kẻ DN song song với BK, N thuộc AC và kẻ KH song song với BC, H thuộc AD.
1. Chứng minh
3
4
DN
BK
và tính
EK
DN
.
2. Tính tỉ số
AK
KC
EH
HD
.
Bài 5 (0,5 điểm). Thí sinh chỉ được lựa chọn một trong hai ý (5.1 hoặc 5.2)
1. Tìm giá trị nhỏ nhất của
1 2 3
P
x y z
với x, y, z > 0 và 4x + 2y + 3z = 9.
2. Giải phương trình
3 2 3 2 2
2 6 3 2 3 7
x x x x x x x x
.
______________________________________
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ THÁI BÌNH
_________________ ____________ ____________ ____________ ____________ _________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _______
[3]
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ II
MÔN THI: TOÁN 8
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
____________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ___________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ___________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ___________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _________ __________ ____________ ____________ ____________ _____
Bài 1 (1,0 điểm). Chọn một chữ cái trước câu trả lời đúng và đầy đủ nhất
1. Tìm điều kiện của m để phương trình mx = 4m + 1 có nghiệm duy nhất
A. m = 0 B. m = 2 C.
0
m
D.
4
m
2. Có bao nhiêu số nguyên x < 10 thỏa mãn 2x – 1 > 4,5 ?
A. 7 B. 6 C. 5 D. 10
3. Tam giác MNP đồng dạng với tam giác ABC. Biết rằng
60 , 50
M N
. Tính
2
A C
.
A. 100 độ B. 120 độ
C. 200 độ D. 150 độ
4. Tính độ dài x trong hình vẽ biết rằng
60
ADE ABC
, AD = 4, BD = 1, BC = 10.
A
A
.
.
x
x
=
=
8
8
B
B
.
.
x
x
=
=
6
6
C
C
.
.
x
x
=
=
7
7
,
,
5
5
D
D
.
.
x
x
=
=
9
9
Bài 2 (3,5 điểm).
1. Giải các phương trình
a)
2
1 9
2 3 6 5 20
x x
x x x
b) |3x – 1| – (x + 6) = 2
2. Tìm tất cả các số nguyên âm m để x = 1 là một nghiệm của bất phương trình
5
2 3
x m m
x
.
3. Tìm k để phương trình
2 2 1
2
x x
x x k
có nghiệm duy nhất.
Bài 3 (1,5 điểm).
1. Hai lớp 9A, 9B có 80 học sinh. Trong đợt góp sách ủng hộ mỗi em lớp 9A góp 2 quyển và mỗi em
lớp 9B góp được 198 quyển. Tìm số học sinh của lớp đó.
2. Chứng minh
2 2
5 0, ,x xy y x y
.
Bài 4 (3,5 điểm).
Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, BD là đường phân giác, I là giao điểm của AH và BD.
1. Chứng minh hai tam giác ABD, HBI đồng dạng.
2. Chứng minh tam giác ADI cân.
3. Chứng minh
IH DA
IA DC
.
Bài 5 (0,5 điểm). Thí sinh chỉ được lựa chọn một trong hai ý (5.1 hoặc 5.2)
1. Giải phương trình
4 4
( 6) (8 ) 16
x x
.
2. Cho x, y > 0 thỏa mãn
6
x y
. Chứng minh
6 8
3 2 19
x y
x y
.
_____________________________________

Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Toán Phòng GD&ĐT Thái Bình

10 Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Toán Phòng GD&ĐT Thái Bình được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Đây là đề thi tham khảo giữa học kì 2 lớp 8 môn Toán dành cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài Toán. Mời các bạn cùng tham khảo

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trên đây VnDoc chia sẻ 10 Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Toán Phòng GD&ĐT Thái Bình. Đề thi này giúp các bạn có thêm tài liệu ôn tập, biết cách phân bổ thời gian làm bài. Chúc các bạn ôn thi tốt

...............................

Ngoài 10 Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Toán Phòng GD&ĐT Thái Bình, mời các bạn học sinh tham khảo thêm các đề thi giữa học kì 2 lớp 8, đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Văn 8, Anh lớp 8,... mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi giữa học kì 2 lớp 8 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt!

Đánh giá bài viết
6 1.927
Sắp xếp theo
    Đề thi giữa kì 2 lớp 8 Xem thêm