50 đề ôn tập Toán lớp 8 cơ bản

Đề ôn tập Toán lớp 8

Tổng hợp 50 đề ôn tập Toán 8 cơ bản bao gồm các bài luyện tập nhằm hệ thống kiến thức chương trình môn Toán lớp 8. Các bài tập Toán 8 này sẽ là tài liệu hay giúp các em học sinh tự bồi dưỡng nâng cao kiến thức. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề ôn tập Toán lớp 8 số 1

Câu 1:

Cho: 50 đề ôn tập Toán lớp 8 cơ bản

Tính giá trị P = x + y + xy

Câu 2:

Giải phương trình:
50 đề ôn tập Toán lớp 8 cơ bản

(a,b,c là hằng số và đôi một khác nhau)

Câu 3:

Xác định các số a, b biết: 50 đề ôn tập Toán lớp 8 cơ bản

Câu 4:

Chứng minh phương trình: 2x2 – 4y = 10 không có nghiệm nguyên.

Câu 5:

Cho tam giác ABC; AB = 3AC. Tính tỷ số đường cao xuất phát từ B và C

Đề ôn tập Toán lớp 8 số 2

Câu 1:

Cho a, b, c thoả mãn: 50 đề ôn tập Toán lớp 8 cơ bản

Tính giá trị: 50 đề ôn tập Toán lớp 8 cơ bản

Câu 2:

Xác định a, b để f(x) = 6x4 – 7x3 + ax2 + 3x + 2

Chia hết cho y(x) = x2 – x + b

Câu 3:

Giải phương trình:

a, (x - 4)(x - 5)(x - 6)(x - 7) = 1680.

b, 4x2 + 4y – 4xy +5y2 + 1 = 0

Câu 4:

Tìm giá trị lớn nhất của phân số mà tử số là một số có 3 chữ số mà mẫu là tổng các chữ số của nó.

Câu 5:

Cho ABC cân tại A, trên AB lấy D, trên AC lấy E sao cho: AD = EC = DE = CB.

a, Nếu AB > 2BC. Tính góc A của ΔABC

b, Nếu AB < BC. Tính góc A của ΔHBC.

Đề ôn tập Toán lớp 8 số 3

Câu 1:

Phân tích thành nhân tử:

a, a3 + b3 + c3 – 3abc

b, (x - y)3 +(y - z)3 + (z - x)3

Câu 2:

a, Rút gọn A

b, Tìm A khi x = -1/2

c, Tìm x để 2A = 1

Câu 3:

a, Cho x + y + z = 3. Tìm giá trị nhỏ nhất của M = x2 + y2 + z2

b, Tìm giá trị lớn nhất của P = x/(x + 10)2

Câu 4:

a, Cho a, b, c > 0, CMR:

b, Cho x,y 0 CMR:

Câu 5:

Cho ∆ABC đều có độ dài cạnh là a, kéo dài BC một đoạn CM = a

a, Tính số đo các góc ∆ACM

b, CMR: AM ┴ AB

c, Kéo dài CA đoạn AN = a, kéo dài AB đoạn BP = a. CMR ∆MNP đều.

Đánh giá bài viết
285 113.126
Toán 8 - Giải Toán 8 Xem thêm