Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 15

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 6 UNIT 15: COUNTRIES
TEST 1
I/ Hãy hoàn thành bảng sau:
Country
Nationality
Country
Nationality
1. Viet Nam
2. France
3. …………..
4. Germany
5. China
6. ……………
…………….
…………….
British
…………….
…………….
English
7. America
8. ……….
9. Canada
10. ………….
12. Australia
…………….
Japanese
…………….
Thai
…………….
II/ Hãy ghép câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B:
A
B
1/ Which language does he speak?
2/ What’s his name?
3/ Where is he from?
4/ How old is he?
5/ What’s his nationality?
6/ Where does he live?
7/ Can he speak English?
8/ Is his city big?
a/ John.
b/ Yes, it is.
c/ He’s Japanese.
d/ Yes, he can.
e/ Japan.
f/ He’s 11.
g/ Tokyo.
h/ Japanese.
III/ Hãy dựa vào thông tin trong bảng sau để hoàn thành đoạn hội thoại:
Name
Country
Age
Job
Working place
Sports
Favorite food
A: Who’s that?
B: That’s (1)…………………………..
A: (2)…………………………..……..?
B: She’s from (3)……………………..
A: (4)…………………………….…..?
B: She’s Canadian.
A: (5)…………………………….…..?
B: She speaks English.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A: (6)………………..……………..?
B: She’s seventeen.
A: (7)…………………..…………..?
B: She’s a (8)…..…………………..
A: (9)…………………..…………..?
B: She works in (10)…………..…...
A: (11)…………………….…….....?
B: She plays (12)………….………..
A: (13)…………………………..?
B: She likes fish.
IV/ Viết câu so sánh theo mẫu dưới đây:
Ex: Nam/ tall/ Ba
Nam is taller than Ba.
Lan/ intelligent student/ class
Lan is the most intelligent student in her class.
1/ Mexico city/ big/ city/ world.
…………………………………………….
2/ your room/ large/ my room.
…………………………………………….
3/ London/ small/ Tokyo.
…………………………………………….
4/ the Great Wall of China/long structure/ world.
…………………………………………….
5/ Hoa/ beautifull girl/ village.
…………………………………………….
6/ This book/ interesting/ that one.
…………………………………………….
7/ Hung/ fat/ Ba.
…………………………………………….
8/ Phanxipang/ high mountain/ Viet Nam.
…………………………………………….
V/ Hoàn thành câu thứ 2 sau cho cùng nghĩa với câu thứ nhất:
1/ Mai’s bag is newer than Hoa’s.
Hoa’s bag is ……………………………….
2/ Nam is taller than Ba. Hoang is taller than Nam.
Hoang is the ………………………………..
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
3/ This hat is more expensive than that one.
That hat is ………………………………….
4/ The Mekong river is longer than the Red river.
The Red river is ……………………………..
5/ My house is bigger than yours. His house is bigger than mine.
His house is the ……………………………..
6/ Mr Phuong is older than Mr Ba.
Mr Ba is ……………………………………
VI/ Hoàn thành những câu sau với các từ cho sẵn trong khung:
country Wall capital city mountain
rain beaches student
1/ We have a lot of beautifull ………..
2/ Which is the highest ……….. in Viet Nam?
3/ How long is the Great ………..?
4/ Is Lan the best ……….. in your class?
5/ My ……….. is a great one.
6/ Ho Chi Minh city is bigger than the ……..
7/ There is a lot of ……….. in the winter.
8/ The country is quieter than the ………..
TEST 2
I/ Hãy chọn từ khác nhóm với ba từ còn lại:
1/ A. China B. Canada C. French D. England
2/ A. day B. thin C. long D. tall
3/ A. Paris B. Bangkok C. London D. Thailand
4/ A. country B. nountain C. lake D. river
5/ A. British B. Japan C. Australian D. German
II/ Hãy chọn câu đúng bằng cách khoanh tròn a hoặc b:
1/ a. Are you from Australian?
b. Are you from Australia?
2/ a. Minh speaks Vietnamese.
b. Minh speaks Vietnam.
3/ a. My city is bigger than yours.
b. My city is big than yours.
4/ a. She’s the oldest woman in my village.
b. She’s the older woman in my village.
5/ a. She’s a America.
b. She’s a Merican.
6/ a. Paris is the biggest of these three cities.
b. Paris is biggest of these three cities.

Ôn tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 15

Trong bài viết này, VnDoc xin giới thiệu Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 15: Countries với nhiều dạng bài tập hay và hữu ích giúp các em học sinh ôn tập kiến thức. Sau đây mời các em cùng luyện tập nhé!

Mời các bạn vào tham khảo một số bài tiếp theo để có kiến thức trọn vẹn nhất:

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 16

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 16: Man and the Environment

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Unit 16 MAN AND THE ENVIRONMENT

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 16: Man and Environment (Test 1) có đáp án

Đánh giá bài viết
1 713
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh phổ thông lớp 6 Xem thêm