Giải sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 16: Man and the Environment

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Gii SBT Tiếng Anh 6 Unit16: MAN AND THE ENVIRONMENT
A.Animalsandplants(trang172-173-174-175SBTTiếngAnh6)
1. (trang 172 SBT Tiếng Anh 6): Write under the pictures. Use some/ a lot of/ a little or a few. The
first picture is done for you. (Viết dưới các bức tranh. Sử dụng some/ a lot of/ a little or a few. Bức
tranh đầu tiên đã được làm mẫu cho bạn)
b) some tomatoes
c) a few tomatoes
d) a lot of water
e) some water
f) a little water
2. (trang 173 SBT Tiếng Anh 6): Match the sentences in A with the because - clauses in B. The first is
done for you. (Nối câu cột A với mệnh đề because cột B. Câu đầu tiên đã được làm mẫu cho bạn)
1 - a 2 - d 3 - b 4 - e 5 - c
Hướng dẫn dịch
1. Con người cần nhiều đất hơn dân số nhiều hơn.
2. Minh đi khám nha anh ấy bị đau răng.
3. Ba đau răng anh ấy ăn rất nhiều kẹo.
4. Vinh không bao giờ đi bộ đi học anh ấy sống rất xa trường.
5. Ông Hải không bao giờ mua trứng chợ đàn của ông đẻ ra rất nhiều trứng.
3. (trang 173 SBT Tiếng Anh 6): Look at exercise 2 again. Write the questions and full answers for
the sentences in B. (Nhìn lại bài 2. Viết câu hỏi câu trả lời đầy đủ cho câu cột B)
2) Why does Minh go to the dentist? - Minh goes to the dentist because he has a toothache.
3) Why does Ba have a toothache? - Ba has a toothache because he eats a lot of candy.
4) Why does Vinh never walk to school? - Vinh never walks to school because he lives very far from
the school.
5) Why doesn't Mr. Hai buy eggs in the market? - Mr. Hai doesn’t buy eggs in the market because his
chickens produce a lot of them.
Hướng dẫn dịch
2. Tại sao Minh gặp nha sĩ? Minh đi khám nha anh ấy bị đau răng.
3. Tại sao Ba bị đau răng? Ba đau răng anh ấy ăn rất nhiều kẹo.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
4. Tại sao Vinh không bao giờ đi bộ đến trường? Vinh không bao giờ đi bộ đi học anh ấy sống rất xa
trường.
5. Tại sao ông Hải không mua trứng chợ? Ông Hải không bao giờ mua trứng ch đàn của ông
đẻ ra rất nhiều trứng.
4. (trang 174 SBT Tiếng Anh 6): Put the following nouns in countable noun column or uncountable
noun column. (Đặt các danh từ sau vào cột danh từ đếm được hoặc danh từ không đếm được)
Countable noun: river, field, animal, potato, chicken, cow, forest, cart, buffalo
Uncountable noun: rain, meat, vegetable, fruit, land, milk, food, drink
5. (trang 174 SBT Tiếng Anh 6): Choose the correct answer. (Chọn câu trả lời đúng)
a) a few
b) a lot of
c) some
d) a little
e) a lot of
Hướng dẫn dịch
a) Nông n trồng một số cây ăn quả quanh nhà họ.
b) Con của anh ấy sản sinh ra rất nhiều sữa.
c) một s sân trang trại.
d) Con trâu chỉ cần một ít thức ăn.
e) Người nông n đốt nhiều rừng.
6. (trang 175 SBT Tiếng Anh 6): Match the questions and the answers (Nối câu hỏi với câu trả lời)
1 - E 2 - A 3 - D 4 - B 5 - C
Hướng dẫn dịch
1. Tại sao chúng ăn nhiều thức ăn? Bởi chúng đói.
2. Tại sao anh ta cần nhiều hơn? Bởi anh ấy muốn nhiều sữa hơn.
3. Tại sao người nông dân chặt y xanh? Bởi họ cần nhiều đất hơn.
4. Tại sao ông Tân hai con trâu? Bởi ông ấy có ít ruộng lúa.
5. Tại sao họ sữa? Bởi họ bò.
7. (trang 175 SBT Tiếng Anh 6): Write the questions and their answers. (Viết câu hỏi trả lời)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
a) Why do you learn English? - Because we want to speak to English friends.
b) Why do they do exercise? - Because they want to be healthy.
c) Why do we helps mothers with housework? - Because they are old and weak.
d) Why are animals in danger? - Because people are destroying animals and plants.
Hướng dẫn dịch
a) Tại sao bạn học tiếng Anh? - Bởi chúng tôi muốn nói chuyện với bạn người Anh.
b) Tại sao họ tập thể dục? - Bởi họ muốn khỏe mạnh.
c) Tại sao chúng ta giúp các mẹ làm việc nhà? - Bởi họ già yếu.
d) Tại sao động vật lại gặp nguy hiểm? - người ta đang tiêu diệt động vật thực vật.
B.Pollution(trang175-176-177-178-179-180SBTTiếngAnh6)
1. (trang 175-176 SBT Tiếng Anh 6): What are we doing to the environment? Answer the questions.
(Chúng ta đang làm với môi trường? Trả lời câu hỏi)
1) We are overcutting the forests.
2) We are polluting the water.
3) We are hunting wild animals and destroying plants.
4) We are destroying them.
Hướng dẫn dịch
1. Chúng ta đang chặt phá quá nhiều rừng.
2. Chúng ta đang làm ô nhiễm nước.
3. Chúng ta đang săn động vật hoang phá hủy cây cối.
4. Chúng ta đang phá hoại chúng.
2. (trang 176 SBT Tiếng Anh 6): Write what we should or shouldn't do with these things. (Viết những
việc chúng ta nên không nên làm)
b) We should reuse waste paper.
c) We shouldn't throw away empty cans, bottles.
d) We shouldn't waste food.
e) We should save water.
f) We shouldn't walk on grass.
g) We shouldn't pick flowers.

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 6 Unit 16

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Giải sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 16: Man and the Environment được sưu tầm và đăng tải dưới đây nhằm đem đến cho các bạn nguồn tài liệu hữu ích để học tập, chuẩn bị tốt nhất cho những bài kiểm tra và kì thi quan trọng.

Trên đây là nội dung Giải sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 16: Man and the Environment. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu tiếng Anh khác trên VnDoc.com như: Tiếng anh lớp 6 theo từng unit, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,...

Đánh giá bài viết
16 779
Sắp xếp theo

Tiếng Anh phổ thông

Xem thêm