Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 16: Man and Environment (Test 2) có đáp án

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 16

VnDoc.com xin gửi đến các bạn Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 16: Man and Environment (Test 2) có đáp án do VnDoc.com đã sưu tầm và đăng tải dưới đây với dạng bài phù hợp theo chương trình học của các bạn sẽ giúp các bạn làm tài liệu ôn tập rất hiệu quả.

Bài 1: Tìm từ có phát âm ở phần gạch chân khác với các từ còn lại.

1. a. damage b. paper c. danger d. waste

2. a. wet b. egg c. destroy d. metal

3. a. river b. milk c. pick d. wild

4. a. buffalo b. produce c. cut d. gulf

5. a. recycle b. empty c. paddy d. country

Đáp án

1a 2c 3d 4b 5a

Bài 2: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau.

6. Look! That boy .... trash on the street.

a. leave b. leaves c. is leaving d. is going to leaving

7. Theyare cutting .... a lot of trees.

a. up b. down c. off d. to

8. Theanimals are in .... .

a. danger b. beauty c. dangerous d. beautiful

9. ....Vietnam, we recycle many things.

a. At b. On c. In d. From

10. He.... pick flowers.

a. should not b. shoulds not c. don't should d. doesn't should

Đáp án

6c 7b 8a 9c 10a

Bài 3: Tìm lỗi sai.

11. There are only a little students at school today. A B C D

12. How much potatoes are there on the table? A B C D

13. The world need more food because there are more people. A B C D

14. We shouldn't collect empty bottles and cans and recycle them. A B C D

15. Not burn too much coal, oil and gas. A B C D

Đáp án

11b 12a 13a 14a 15a

Bài 4: Khẳng định sau là True, False hay No information (chưa có thông tin).

Miss Lee: John, can you tell me about things we should do to our environment?

Bill: Hmm, we can use our bikes as much as possible. We shouldn't use our cars. We should travel by trains, buses, ...Miss Lee: What about in the home? What's different in the kitchen?

Bill: Well, we should save things. We shouldn't throw them away. We should have different bags for different things. One bag has all the empty cans, front the eat food to the cola. The second bag has from cooking oil bottles to lemonade bottles.Miss Lee: And what do we do with these bags? Should we put them into a trash can?Bill: No, we shouldn't. We take them to places where people can collect them. Factories can recycle all these things.

16. We should use our car and bike and shouldn't use trains and buses.

a. True b. False c. No information

17. We shouldn't put empty can into a trash can.

a. True b. False c. No information

18. Weshouldn't put waste food into a trash can.

a. True b. False c. No information

19. We should collect empty cans and bottles and recycle them.

a. True b. False c. No information

20. Factories can recycle cans and bottles.

a. True b. False c. No information

Đáp án

16b 17b 18c 19a 20a

Đánh giá bài viết
1 796
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm