Giải sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 15: We are the World

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Gii SBT Tiếng Anh 6 Unit15: COUNTRIES
A.Wearetheworld(trang164-165-166-167SBTTiếngAnh6)
1. (trang 164-165 SBT Tiếng Anh 6): Look at the pictures and complete the chart. The first is done
for you. (Nhìn vào tranh hoàn thành bảng. Phần đầu tiên đã được hoàn thành cho bạn)
Name Country Nationality Languageapanese
b. John Vietnam Vietnamese Vietnamese
c. Tim America American American English
d. Alice Australia Australian Australian
e. Kano Japan Japanese Japanese
2. (trang 165 SBT Tiếng Anh 6): Read the chart in exercise 1 again. Answer the reporter's questions.
Then write similar dialogues about Alice, Tim and Kano. (Đọc lại bảng câu 1. Trả lời câu hỏi của
phóng viên. Sau đó viết đoạn hội thoại tương tự về Alice, Tim và Kano)
a)
Reporter: Where is John from?
You: He is from America.
Reporter: What is his nationality?
You: He is American.
Reporter: Which language does he speak?
You: He speak American English.
b)
Reporter: Where is Alice from?
You: She is from Australia.
Reporter: What is her nationality?
You: She is Australian.
Reporter: Which language does she speak?
You: She speak Australian.
c)
Reporter: Where is Tim from?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
You: He is from England.
Reporter: What is his nationality?
You: He is British.
Reporter: Which language does he speak?
You: He speak English.
d)
Reporter: Where is Kano from?
You: He is from Japan.
Reporter: What is his nationality?
You: He is Japanese.
Reporter: Which language does he speak?
You: He speak Japanese.
Hướng dẫn dịch
a)
PV: John đến từ đâu?
Bạn: Ông ấy đến từ Mỹ.
PV: Quốc tịch của ông gì?
Bạn: Ông ấy là người Mỹ.
PV: Anh ấy nói ngôn ngữ nào?
Bạn: Anh ấy nói Tiếng Anh Mỹ.
b)
Phóng viên: Alice đến từ đâu?
Bạn: ấy đến từ Úc.
Phóng viên: Quốc tịch của ấy gì?
Bạn: ấy người Úc.
Phóng viên: ấy nói tiếng nào?
Bạn: ấy nói tiếng Úc.
c)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Phóng viên: Tim đến từ đâu?
Bạn: Anh ấy đến từ nước Anh.
PV: Quốc tịch của anh ấy ?
Bạn: Anh ấy người Anh.
PV: Anh ấy nói ngôn ngữ nào?
Bạn: Anh ấy nói tiếng Anh.
d)
PV: Kano đến từ đâu?
Bạn: Anh ấy đến từ Nhật Bản.
PV: Quốc tịch của anh ấy ?
Bạn: Anh ấy người Nhật.
PV: Anh ấy nói ngôn ngữ nào?
Bạn: Anh ấy nói tiếng Nhật.
3. (trang 166 SBT Tiếng Anh 6): Complete the dialogue (Hoàn thành đoạn hội thoại)
a) Are b) from
c) nationality d) I'm
e) What f) do
g) speak h) Do
i) don't j) speak
Hướng dẫn dịch
Lan: Xin chào. Mình Lan. Tên bạn gì?
Laura: Xin chào. Mình Laura. Hân hạnh được gặp bạn.
Lan: Bạn đến từ Anh phải không?
Laura: Không, mình đến từ Canada.
Lan: Quốc tịch của bạn gì?
Laura: Mình quốc tịch Canada.
Lan: Bạn nói ngôn ngữ gì?
Laura: Mính nói tiếng Pháp tiếng Anh. Bạn nói tiếng Pháp phải không?

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 6 Unit 15

Nhằm giúp các bạn nâng cao hiệu quả học tập, VnDoc.com đã sưu tầm và đăng tải Giải sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 15: We are the World rất hữu ích cho quá trình học tập và ôn thi của các bạn. Mời các bạn vào tham khảo và tải về.

Trên đây là nội dung Giải sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 15: We are the World. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu tiếng Anh khác trên VnDoc.com như: Tiếng anh lớp 6 theo từng unit, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,...

Đánh giá bài viết
2 751
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh phổ thông

    Xem thêm