Giáo án Tiếng Anh lớp 6 Unit 15: Countries - Lesson 3

Giáo án môn Tiếng Anh lớp 6

Giáo án Tiếng Anh lớp 6 Unit 15: Countries - Lesson 3 được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Tiếng Anh 6 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Tiếng Anh lớp 6 Unit 15: Countries - Lesson 1

Giáo án Tiếng Anh lớp 6 Unit 15: Countries - Lesson 2

Giáo án Tiếng Anh lớp 6 Unit 15: Countries - Lesson 4

Aims: Help Ss to:

  • improve some listening and reading skills.
  • know the rules of comparison.

A. Objectives: By the end of the lesson, Ss will be able to:

  • compare the bigness of something.
  • ask and answer about the bigness.

B. Language content:

*Vocab: comparative adjectives.

* Grammar: Comparison How + adj + is the + N?

C. Preparations: Text-book, lesson plan, cassette, disc

Ways of working: T-WC, individual-work, pair-work, group work.

Anticipated problems:

D. Procedure

I/ Organization: (1')

Greeting

Checking attendance

II/ Warm-up: (7')

-Odd one out:

The keys:

1. bigg

2. simall

3. talli

4. nationa

5. countriy 6. ciaty

7. spieak

8. wuorld

1. big

2. small

3. tall

4. nation

5. country

6. city

7. speak

8. world

III/ New lesson(35')

Contents

Teacher activities

Students’ activities

1. Presentation. (13’)

Vocabulary

building (n): toà nhà, cao ốc

high (adj): cao

thick (adj) : dày

structure (n): cấu trúc

population (n): dân số

million (n): triệu

capital (n): thủ đô

B1. Listen and repeat.

a) So sánh hơn của tính từ.

eg: big ® bigger

HCM City is bigger than Hanoi. S + adj(short)_er + than + N.

b) So sánh nhất của tính từ

ex: big ® the biggest

HCM City is the biggest city in VN

S + be + the + adj(short)_est.

* Note:

+ Tính từ ngắn là tính từ có 1 âm tiết hoặc tính từ có 2 âm tiết tận cùng là “y”.

+ Tính từ kết thúc là 1 phụ âm mà trước nó là một nguyên âm thì ta phải gấp đôi phụ âm cuối rồi mới thêm “ER” hoặc “EST”

2. Practice. (13’)

B2. Listen & read.

Then answer the qs.

* Answer questions

a. No, it isn’t. (Ho Chi Minh City is bigger than Ha Noi.)

b. - Mexico City is the biggest city in the world.

- The biggest city in the world is Mexico City.

c. Tokyo is bigger (than London).

B3. Listen and read.

Then answer the qs.

* Answer

- PETRONAS Twin Towers is taller than Sears Tower.

B4. Listen and read.

Then answer the qs.

-How long is the Great Wall?

-> It is over 6,000 kms long.

-How high is the Great Wall?

-> It is between 4 and 12 meters high.

-How thick is the Great Wall?

-> It is over 9 meters thick.

3. Production. (5')

-Give new words by using pictures, giving examples, and explaining.

-Control and correct Ss’ mistakes.

-Set the situation.

-Play the tape .

-Present new rules.

-Notice the way to form comparative adj.

-Set the situation of B2.

-Play the tape one time.

-Ask ss to read the text

-Guide the way to do the task.

-Correct Ss’ mistakes.

-Set the situation of B3.

-Play the tape one time.

-Ask Ss to read the text

-Guide the way to do the task.

-Correct Ss’ mistakes.

-Set the situation of B4.

-Play the tape one time.

-Ask Ss to read the text

-Guide the way to do the task.

-Correct Ss’ mistakes.

-Help Ss to pratice freely.

-Guess the meaning and take note. Then listen and repeat.

-Practice.

-Look at the book and listen.

-Listen and repeat. Then practice.

-Take note.

-Listen and remember.

-Listen

-Listen.

-Read in silent.

-Listen, then ractice in pairs.

-Writes on the board.

-Take note.

-Listen

-Listen.

-Read in silent.

-Listen, then answer the question.

-Writes on the board.

-Take note.

-Listen

-Listen.

-Read in silent.

-Listen, then answer the questions.

-Writes on the board.

-Take note.

-Compare classmates or something around.

IV/ Consolidation (1'): Grasp the main points of this lesson.

V/ Homework (1'):

  • Learn by heart new words and structures.
  • Do the exercises part B in the exercise books.
Đánh giá bài viết
1 592
Sắp xếp theo

    Giáo án Tiếng anh lớp 6

    Xem thêm