Giáo án Tiếng Anh lớp 6 Unit 1: Greetings

Giáo án Tiếng anh lớp 6

Giáo án điện tử Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 với nội dung được biên soạn chi tiết, các bài học đưa phân chia hệ thống cùng hệ thống ví dụ minh họa mẫu đa dạng. Bài giáo án Tiếng Anh lớp 6 này sẽ hỗ trợ thầy cô trong việc giảng dạy giúp học sinh dễ dàng làm quen với môn ngoại ngữ mới.

Giáo án Tiếng Anh lớp 6 trọn bộ

Giáo án Tiếng Anh 6 unit 4: Big and small

Unit 1: Greetings

Lesson 1: A . Hello (A1,2,3,4 )

Objectives: By the end of the lesson, Ss will be able to introduce themselves.

Language focus:

Hi/Hello

I am…/ My name is …

Teaching method: Communicative method.

Teaching aids: Textbook(E6), pictures, posters, wordcards.

Procedure:

StagesContentsInteraction
Warm up

1. Let’s sing an English song

- Sing an English song: “Good morning to you” to introduce the subject: English.

2. Chatting

- Ask Ss to tell how to Vietnamese greet.

- Get ss’ answer and lay them out on the board.

Xin chao E!

Nay! Vietnamese’s greetings Chao!

Chao ban Chao thay/co

- Lead Ss to the topic of the lesson.

T- whole class
Presentation

1. Listen

- Ask Ss to listen to the tape and give the way they are greeting.

- Give feedback.

Hello/ Hi

- Ask Ss to listen and repeat.

- Focus Ss on the intonation.

Hello Hi

2. Pairwork

- Ask Ss to practice greeting in pairs.

3. Listen

- Ask Ss some questions in Vietnamese.

Giới thiệu tên

- T (Point to hímelf): I am quy. And you ?

S1: I am Ba.

S2: I am Lan.

- Write this sentence on the board.

I am Lan (I’m Lan).

- Ask ss to listen to the tape and find another way to introduce the name.

- Give feedback.

My name is Ba.

- Ask Ss to listen and repeat.

- Call on some Ss to introduce their names in front of the class.

T- whole class

Pairwork


T- whole class

T- whole class

Ss-whole class

Practice

1. Pairwork

- Ask Ss to practice greeting in pairs.

Example exchange:

S1: Hello. I’m Lan

S2: Hi. My name is Ba

- Call on some pairs to practice in front of the class.

2. Groupwork

- Ask Ss to practice greeting in groups of 4

Example exchange:

S1: Hello. I am Nam.

S2: Hi. My name is Kien.

S3: Hi. I am Ly.
…..

- Call on some groups to practice in front of the class.

3. Picture Drill

- Ask Ss to complete 5 speech bubbles below:

Pairwork

Groupwork

Pairwork

Đánh giá bài viết
19 14.304
Sắp xếp theo

    Giáo án Tiếng anh lớp 6

    Xem thêm