Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 16

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 6 UNIT 16: MAN AND THE ENVIRONMENT
TEST 1
I/ Chọn một từ không cùng loại với 3 từ còn lại:
1/ A. buffalo B. cow C. chicken D. farm
2/ A. tomato B. potato C. flower D. carrot
3/ A. milk B. egg C. field D. rice
4/ A. power B. coal C. oil D. gas
5/ A. forest B. land C. water D. environment
II/ Chọn câu đúng bằng cách khoanh tròn a hoặc b:
1/ a. We have a lettle time to think about that.
b. We have a few time to think about that.
2/ a. She buys afew lettuce for lunch today.
b. She buys a little lettuce for lunch today.
3/ a. We should save water.
b. We should saving water.
4/ a. Don’t produce too much trash.
b. Don’t produce too many trash.
5/ a. How many eggs does she sell every day?
b. How much eggs does she sell every day?
6/ a. My father has five buffalo.
b. My father has five buffalos.
7/ a. She eats a lot of potatoes every day.
b. She eats a little potatoes every day.
8/ a. Mr Nam groes a lot of cows.
b. Mr Nam grows a lot of flowers.
III/ Chuyển các câu sau sang dạng mệnh lệnh sau cho nghĩa không đổi:
1/ We should protect the environment.
…………………………………………………
2/ We shouldn’t waste too much water.
…………………………………………………
3/ We mustn’t throw trash on the street and in parks.
…………………………………………………
4/ People must protect animals and forests.
……………………………………………
5/ Students should grow a lot of trees.
……………………………………………
6/ They musn’t damage forests.
……………………………………………
IV/ Chọn một từ trong ngoặc thích hợp để hoàn thành chỗ trống:
1/ He has 10 paddy fields and he produces ……rice every year. (a lot of/ a little)
2/ My father grows …… vegetables in his small garden. (a few/ a little)
3/ I’m thirsty and I’d like …… water. (a little/ some)
4/ We are wasting too …… water. (much/ some)
5/ Remember to …… the lights off before going to bed. (turn/ take)
6/ Students shouldn’t …… trash on the school yard. (throw/ put)
7/ Cutting down trees is …… the environment. (protecting/ destroying)
8/ We need more land because the population is …… (growing/ decreasing)
9/ Some Asian animals are …… danger. (in/ on)
10/ We should not ……trash. (live/ leave)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
V/ Nối các tình huống ở A với những câu mệnh lệnh ở B:
A
B
1/ When you don’t need a light
2/ People cut down many trees
3/ Children run on the grass
4/ People throw trash on the street
5/ People pour dirty water to rivers and lakes
6/ Hunters kill a lot of animals
a/ Don’t throw trasg on the street.
b/ Keep off the grass.
c/ Don’t pollute water.
d/ Protect animals.
e/ Turn it off.
f/ Don’t damage trees.
VI/ Đọc đoạn văn sau và ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) cho các câu bên dưới:
On the Environment’s Day, my class hold a general clean-up. Group one collect trash around the
school and in the classrooms. They collect waste paper and plastic wrap, bottles, cans and other kinds of
trash. Group two clean doors, windows, tables and chairs in classrooms. Group three plant flowers and
small trees in front of classrooms around the yard. These trees will give the shade to students. After two
hours of working, the school looks bright and clean. We love our school and we should protect it.
1/ My class work on the first day of the school year.
2/ All students collect waste paper and plant flowers.
3/ Group two clean doors, windows, tables and chairs in classrooms.
4/ Group three collect trash around the school.
5/ Our class work for two hours.
6/ We make our school bright and clean.
TEST 2
I/ Mỗi câu dưới đây có một lỗi. Tìm và sữa lại cho đúng:
1/ How many paper does he collect?
2/ Where do the pollution come from?
3/ We are waste too much water.
4/ He has a little fruit trees.
5/ Does he produce some vegetables?
6/ Doesn’t throw trash on the street.
7/ They produce a lot eggs.
8/ Why do we need more lands?
9/ This animals are in danger.
10/ I need a few water.
II/ Sắp xếp các từ sau để tạo thành câu hoàn chỉnh:
1/ eggs/ many/ chickens/ do/ how/ produce/ his?
……………………………………………………………………………………….
2/ are/ too/ trash/ we/ producing/ much.
……………………………………………………………………………………….
3/ you/ from/ absent/ why/ are/ class?
……………………………………………………………………………………….
4/ scrap/ with/ do/ what/ waste/ factories/ do/ and?
……………………………………………………………………………………….
5/ you/ paper/ old/ collect/ do/ waste/ clothes/ and?
……………………………………………………………………………………….
6/ the/ trash/ should/ in/ we/ throw/ not/ country.
……………………………………………………………………………………….
7/ are/ any/ there/ cans/ here/ trash/ not.
……………………………………………………………………………………….
III/ Chọn từ đúng trong ngoặc:
1/ What are you going (do/ to do/ doing) ……..?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2/ Why does the world (need/ want/ have) …….. more food?
- Because there are (less/ more/ some) …….. people.
3/ They are cutting (on/ of/ down) …….. the forests.
4/ I need a (little/ few/ lot) …….. time to think about it.
5/ How (much/ many/ more) …….. rice do we produce?
6/ What are we doing (to/ with/ about) …….. our environment?
7/ Is there (some/ lot/ any) …….. milk in the fridge?
8/ We collect cans and (recycle/ produce/ leave) …….. them.
9/ We (aren’t/ needn’t/ shouldn’t) …….. leave our trash.
10/ We produce a (lot/ lots/ few) ……..of rice.
IV/ Điền một từ thích hợp vào mỗi ô trống để hoàn thành câu:
1/ How …….. English books do we have?
2/ Why …….. she produce a little fruit?
3/ We are wasting too …….. power.
4/ The wild animals are in ……..
5/ The population of …….. world is growing.
6/ This river isn’t clean to …….. swim in.
7/ They produce …….. lot of eggs.
V/ Đặt câu hỏi cho phần gạch dưới cảu các câu sau:
1/ …………………………………………
She buys three pens.
2/ …………………………………………
The boy cries because he gets lost.
3/ …………………………………………
I collect waste paper.
4/ …………………………………………
He produces a lot of fruit.
5/ …………………………………………
I’m going to stay in a hotel.
6/ …………………………………………
She’s going to saty for two weeks.
7/ …………………………………………
They are destroying plants and animals.
8/ …………………………………………
That farmer is burning the forest.
9/ …………………………………………
The children can protect the environment by collecting waste paper.
10/ …………………………………………
Mr Hai works on the farm.
VI/ Hãy điền vào mỗi ô trống để hoàn thành đoạn văn sau:
Air pollution is a big problem (1)……… many parts of (2)……… world.
(3)……… cause air pollution? Burning garbage and paper waste pollute the air. Dust storm and
forest fires (4)……… the air, too. The smoke from burning fuel has poisonous gases and dust. These
enter the air and (5)……… it dirty.
What should we do (6)……… protect our environment?
TEST 2
Choose the best answer to complete each of the following sentences.
1. The man _________________________ the field with an old buffalo.
A. pulls B. produces C. plows D. flows

Ôn tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 16

Mời thầy cô và các bạn vào tham khảo và tải về Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 16 được sưu tầm và đăng tải nhằm giúp thầy cô và các bạn có nguồn tài liệu hữu ích để nâng cao hiệu quả giảng dạy và học tập.

Mời các bạn vào tham khảo một số bài tiếp theo để có kiến thức trọn vẹn nhất:

Đề cương ôn thi học kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 phòng GD&ĐT Bảo Lộc - Lâm Đồng

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2015 trường THCS Hồ Xuân Hương CÓ ĐÁP ÁN

Đánh giá bài viết
1 761
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm