Bài tập Toán lớp 6: Điểm - Đường thẳng - Tia

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài tập Toán lớp 6
Chuyên đề: Điểm Đường thẳng Tia
thuyÕt: ¤n tËp díi d¹ng bµi tËp tr¾c nghiÖm:
§iÒn hoÆc côm thÝch hîp vµo chç chÊm:
1, BÊt h×nh nµo còng mét tËp hîp ……….
2, Ngêi ta dïng c¸c ch÷ c¸i ………. ®Ó ®Æt tªn cho ®iÓm c¸c ch÷ c¸i thêng ®Ó ®Æt tªn
cho……………….
3, §iÓm A thuéc ®êng th¼ng d ta hiÖu ……., ®iÓm B …….. …………………ta hiÖu
B
d
4, Khi 3 ®iÓm M, N, P cïng thuéc mét ®êng th¼ng ta nãi chóng………………
5, 3 ®iÓm A, B, C kh«ng th¼ng hµng khi ………
6, Trong 3 ®iÓm th¼ng hµng, …….. chØ……. …….n»m gi÷a ……… …….cßn l¹i
7, ……. ..vµ chØ mét ®êng th¼ng ®i qua 2………. Avµ B
8, Hai ®êng th¼ng c¾t nhau khi chóng …………… chumg
9, Hai ®êng th¼ng song song khi chóng……………………………….. nµo
10, Hai ®êng th¼ng ………………………. cßn ®îc gäi hai ®êng th¼ng ph©n biÖt
11, Mçi ®iÓm trªn ®êng th¼ng gèc chung cña……………………
12, H×nh t¹o bëi ®iÓm ……….. mét phÇn ®êng th¼ng bÞ chia ra bëi ®iÓm A ®îc
gäi ………. ……..gèc A
13, Hình gồm điểm O tất cả……………………………………………….gọi tia OM
14, Nếu điểm A nằm giữa hai điểm B C thì hai tia AB , AC ……………, hai tia BA,
BC …………………….., hai tia CA, CB ……………………..
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bµi tËp luËn: Điểm - Đường thẳng - Tia Toán 6
Bµi 1:
Cho h×nh vÏ. H·y tr¶ lêi c¸c c©u hái sau:
c
d
a
b
P
Q
M
N
a, §iÓm M thuéc c¸c ®êngth¼ng nµo?
b, §iÓm N n»m trªn ®êng th¼ng nµo? N»m ngoµi ngoµi ®êng th¼ng nµo?
c, Trong bèn ®iÓm M, N, P, Q, ba ®iÓm nµo th¼ng hµng? Ba ®iÓm nµo kh«ng th¼ng hµng? §iÓm
nµo gi÷a hai ®iÓm cßn l¹i
d, bao nhiªu ®êng th¼ng ë h×nh trªn , mçi ®êng th¼ng ®ã bao nhiªu c¸ch gäi tªn
e, H·y chØ ra c¸c tia ph©n biÖt gc P ë h×nh trªn?
f, H·y chØ ra 2 tia ®èi nhau gèc P?
h, H·y tªn giao ®iÓm cña c¸c cÆp ®êng th¼ng?
Bài 2: Cho ba điểm A,B,C nằm trên đường thẳng a, điểm M nằm ngoài đường thẳng a. Qua 2
điểm ta vẽ được 1 đường thẳng.
a) Hỏi vẽ được bao nhiêu đường thẳng
b) Tìm giao điểm của đường thẳng a đường thẳng MA
c) Tìm giao điểm của đường thẳng MB MC
Bµi 3: ®êng th¼ng xy, lÊy ®iÓm O bÊt trªn xy råi lÊy M
Ox, N
Oy
a) tªn c¸c tia ®èi nhau gèc O
b) tªn c¸c tia trïng nhau gèc N; gèc M
c)
Hai tia MN vµ Ny hai tia trïng nhau kh«ng? hai tia ®èi nhau kh«ng?
d) Trong 3 ®iÓm M, N, O ®iÓm nµo n»m gi÷a hai ®iÓm cßn l¹i
e) H·y chØ ra 2 ®iÓm n»m cïng ph×a ®èi víi ®iÓm M
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 4: Cho 5 điểm A,B,C,M,N thẳng hàng sao cho điểm C nằm giữa hai điểm A B, điểm M
nằm giữa hai điểm A C, điểm N nằm giữa hai điểm C B. Khi đó:
a) Tia CM trùng với tia nào ? Tại sao?
b) Tia CN trùng với tia nào tại sao?
c) sao điểm C nằm giữa hai điểm M và N
Bài 5: Cho 4 điểm A;B;C O. Biết hai tia OA OB đối nhau, hai tia OA OC trùng nhau
a) Giải thích sao 4 điểm A,BC O thẳng hàng
b) Nếu điểm A nằm giữa C O t điểm A nằm giữa B C không ? sao?
Bài 6: Cho n điểm A
1
,A
2
,….A
n
( n>3) trong đó không 3 điểm nào thẳng hàng, cứ qua 2
điểm ta vẽ được một đường thẳng.
a) Kể tên các đường thẳng trên hình nếu n = 5
b) Tính số đường thẳng trên hình nếu n = 20
c) Tính số đường thẳng theo n
d) Tính n nếu biết số đường thẳng kẻ được 210
Bài 7:
a) Cho 3 đường thẳng cắt nhau đôi một. Hỏi thể bao nhiêu giao điểm trong hình vẽ?
b)Vẽ ba đường thẳng sao cho số giao điểm của 2 hoặc của 3 đường thẳng lần lượt 0,1,2,3
Bài 8:
Cho điểm O nằm giữa hai điểm A B, điểm I nằm giữa hai điểm O B.
a) Nêu tên c tia đối nhau gốc O, các tia trùng nhau gốc O
b) Giải thích sao: O nằm giữa A I
c) Giải thích sao: I nằm giữa A B
Bài 9:
Cho ba đường thẳng xx’, yy’, zz’ đồng quy tại O.
a) Kể tên các cặp tia đối nhau
b) V điểm A,B,C sao cho A thuộc tia Ox, tia OA OB đối nhau, tia OA OC trùng
nhau Giải thích sao 4 điểm A,B,C,O thẳng hàng. Nếu điểm A nằm giữa hai điểm C O
thì điểm A nằm giữa hai điểm B C không sao?
Bài 10: a) Cho n điểm phân biệt trong đó không 3 điểm nào thẳng hàng. Qua 2 điểm ta vẽ
được một đường thẳng. tất cả 28 đường thẳng. Tìm n?
b) Cho n điểm phân biệt trong đó 7 điểm thẳng hàng. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp
điểm. tất cả 190 đường thẳng. Tìm n?
c) Cho 20 đường thẳng đôi một cắt nhau không ba đường thẳng nào đồng quy. Hỏi
bao nhiêu giao điểm tạo thành?

Chuyên đề Điểm - Đường thẳng - Tia lớp 6

Bài tập Toán nâng cao lớp 6: Điểm - Đường thẳng - Tia bao gồm các dạng bài tập hình học Chương 1 lớp 6 giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 6. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Chuyên đề Toán nâng cao lớp 6: Điểm - Đường thằng - Tia bao gồm lý thuyết và các dạng bài tập tương ứng cho từng phần cho các em tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán liên quan hình học, ba điểm thẳng hàng, vẽ hình chuẩn bị cho các bài thi giữa học kì 1, cuối học kì 1 lớp 6.

Đánh giá bài viết
16 4.646
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 6 - Giải Toán 6 Xem thêm