Bài tập về Thì hiện tại đơn tiếng Anh lớp 6 (3)

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài tập về Thì hiện tại đơn tiếng Anh
Ex 1:
1. I _____ (be) a student.
a. are
b. is
c. am
2. My father __________ excuses when I feel like going to the cinema.
a. make always
b. always make
c. always makes
3. His students ________ (not, speak) German in class.
a. don’t speak
b. doesn’t speak
c. not speak
4. She ________ (not, be) six years old.
a. isn't
b. not is
c. are not
5. John ________ (work) in a supermarket.
a. works
b. working
c. work
6. The flowers _______________ (be, normally) watered by Bob ....
a. are normally
b. normally are
c. normally is
7. Danny ________ (phone) his father on Sundays.
a. phons
b. phones
c. phone
8. I ___________ (not, know) what you mean.
a. doesn't know
b. not know
c. don't know
Ex 2:
1. My husband and his colleague __________ golf whenever they are not too busy.
a. play
b. plays
c. are playing
d. is playing
2. John always __________ on time for meetings.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
a. arrive
b. arrives
c. are arriving
d. is arriving
3. Barbara usually __________ dinner for her husband after work.
a. cook
b. cooks
c. are cooking
d. is cooking
4. Mr. and Mrs. Parsons __________ to work together every day.
a. drive
b. drives
c. are driving
d. is driving
5. My parents normally __________ breakfast at 7:00 a.m.
a. eat
b. eats
c. are eating
d. is eating
Ex 3:
1. The bank ________ at four o'clock.
a. close
b. closies
c. closes
2. We ________ to Spain every summer.
a. fly
b. flys
c. flies
3. She ________ in Florida.
a. live
b. lives
c. livees
4. My best friend ________ to me every week.
a. write
b. writies
c. writes
5. John ________ very hard in class, but I don't think he'll pass the course.
a. try
b. trys
c. tries
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
6. I ________ in a bank.
a. work
b. works
c. workes
7. It ________ almost every day in Manchester.
a. rain
b. rains
c. raines
8. My life is so boring -- I just ________ TV every night.
a. watch
b. watchies
c. watches
9. Jo is so smart that she ________ every exam without even trying.
a. pass
b. passies
c. passes
10. My mother ________ eggs for breakfast every morning.
a. fry
b. frys
c. fries
11. They never __________ Maths.
a. studies
b. studying
c. study
d. is study
12. _______ you feel happy?
a. Have
b. Are
c. Does
d. Do
13. Susana __________ TV after school.
a. watches
b. is watch
c. watch
d. watching
The key:
Ex1: Ex2: Ex3:
1. c 5. a 1.a 1.c 5.c 9.c
2. c 6. b 2.b 2.a 6.a 10.c
3. a 7. b 3. b 3.b 7.b 11.c

Bài tập Thì hiện tại đơn trong tiếng Anh

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Bài tập về Thì hiện tại đơn tiếng Anh lớp 6 (3) do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn học sinh lớp 6 ôn luyện và củng cố kiến thức lý thuyết đã được các bạn tìm hiểu trước đó. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.

Trong ngữ pháp tiếng Anh, Thì là sợi chỉ đỏ xuyên suốt môn học này. Bên cạnh đó việc ôn luyện lý thuyết và bài tập theo mảng cụ thể, ví dụ như câu điều kiện, word form, trọng âm, trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh, trắc nghiệm...cũng rất hữu ích giúp các bạn nâng cao hiệu quả môn học.

Đánh giá bài viết
2 3.883
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm