Công văn 4808/BGDĐT-GDTrH 2021 thực hiện biện pháp tăng cường chất lượng dạy và học khi học sinh trở lại trường

B
GIÁO D
C VÀ ĐÀO T
O
Số: /BGDĐT-GDTrH
V/v thc hin các bin pháp cng c,
ng cường chất lượng dy và hc
khi h
c sinh tr
l
i trư
ng h
c t
p
C
NG HÒA XÃ H
I CH
NGHĨA VI
T NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
Hà Ni, ngày tháng 10 m 2021
Kính gi: Các S Giáo dục và Đào tạo
Trưc din biến phc tp ca dch COVID-19 trong thi gian qua, nhiều đa
phương, sở giáo dục đã phi cho tr em mm non, hc sinh ph thông, hc viên
giáo dục thường xuyên (sau đây gi chung hc sinh) tm dừng đến trường t
chc dy hc trc tuyến, dy hc trên truyn hình. Điu kin hc trc tuyến, hc qua
truyn hình ca các đối ng hc sinh các vùng, min, có s khác nhau dn đến
kết qu hc tp ca hc sinh chưa được đồng đều; mt b phn hc sinh gp khó
khăn v điu kin hc trc tuyến, hc qua truyn hình hoc phi chuyển nơi trú
n chưa đáp ứng được yêu cu v kết qu hc tp. Tiếp theo Công văn s
4726/BGDĐT-GDTC ngày 15/10/2021 ca B Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) v vic
t chc hoạt động dy hc trc tiếp ti các cơ s giáo dc, nhm cng cố, tăng ng
chất ng dy hc đối vi các đối tưng hc sinh, B GDĐT u cu các S
GDĐT ch đạo các sở go dc mm non, giáo dc ph thông, giáo dục thưng
xuyên thc hin mt s ni dung sau:
1. Ch động rà soát, đánh giá, phân loi kết qu hc tp trc tuyến, qua truyn
hình ca các nhóm đối tượng hc sinh để điu chnh kế hoch giáo dc ca nhà
trưng p hp điều kin thc tế tình hình kim soát dch COVID-19 tại đa
phương. Khi hc sinh mi tr li trường hc, nhà trưng t chc tư vn, h tr tâm lí,
hướng dn thc hin các bin pháp bảo đảm an toàn cho hc sinh chuyn trng thái t
hc trc tuyến, hc qua truyn hình sang hc tp trc tiếp ti trường. T chc ôn tp,
cng c, b sung ni dung kiến thc phù hp vi các nhóm đối ng hc sinh
điều kin hc trc tuyến; dy b sung nhng ni dung kiến thc còn thiếu kết hp
vi ôn tp, cng c ni dung kiến thc phù hp vi các nhóm đối ng hc sinh
không điu kin hc trc tuyến, nhất là đi vi các hc sinh không tiếp cn đưc
truyn hình, hc sinh chuyển trưng do phi di chuyển nơi t để phòng, tránh
dch bnh; s dng hiu qu thi gian học sinh được đến trưng đ tiếp tc t chc
dy hc trc tiếpc nội dung bn, ct lõi theo các văn bản hưng dẫn điều chnh
ni dung dy hc ca B GDĐT
1
phù hp với điu kin của nhà trường đối tượng
hc sinh, tránh gây áp lc, quá ti đối vi hc sinh. Vic kim tra, đánh giá đnh kì
theo hình thc trc tiếp tại trường cần được thc hin sau mt thi gian học sinh đã
được ôn tp, cng c, b sung ni dung kiến thc.
Riêng đi vi giáo dc mm non: tiếp tc thc hin theo Công văn s
3676/BGDĐT-GDMN ngày 26/8/2021 v việc hưng dn thc hin nhim v năm
học đối vi giáo dc mm non.
1
Công văn s 3969/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2021 ca B GDĐT về việc hướng dn thc hiện Chương trình giáo dc ph
thông cp Tiu học năm hc 2021-2022 ng phó vi dch COVID-19; Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021 ca
B GDĐT về việc hưng dn thc hiện Chương trình giáo dc ph thông cấp THCS, THPT năm hc 2021-2022 ng phó vi
dch COVID-19; Công văn số 4135/BGDĐT-GDTX ngày 21/9/2021 ca B GDĐT về việc hướng dn thc hiện điu chnh
nội dung Chương trình giáo dục thưng xuyên cp THCS, THPT năm học 2021-2022.
4808
21
2
Phát huy tinh thn trách nhim của đội ngũ nhà giáo, chia s khó khăn, hết lòng
hc sinh, các thy, giáo cần hướng dn t chc ôn tp, cng c, b sung ni
dung kiến thức cho các đối tượng hc sinh bảo đảm chất lượng; không thu thêm kinh
phí để t chc ôn tp, cng c, b sung kiến thc cho hc sinh.
2. Tiếp tc nâng cao hiu qu thc hin các phương pháp dạy hc tích cc phù
hp vi các nhóm đối ng nhm phát trin phm chất năng lực hc sinh, theo
đó chú trng vai trò t chc, kiểm tra, định hướng hoạt động hc ch động, tích cc,
t lc ca hc sinh; hc sinh ch th hoạt động hc tp theo hưng dn ca giáo
viên để khám phá, chiếm nh vận dng kiến thc vào thc tin. Qua đó, trong
mi i hc, giáo viên điều kin h tr, kiểm tra, đánh giá quá trình kết qu
hc tp phù hp vi các đối tượng hc sinh trong lp hc; b trí thi gian hợp lý đ
h trợ, đắp ni dung kiến thc còn thiếu ngay trong tng bài hc cho nhng hc
sinh gặp khó khăn trong hc tp, nht nhng hc sinh gặp khó khăn v điều kin
hc trc tuyến, hc qua truyn hình trong thi gian phi tm dừng đến trường.
3. Duy trì t chc dy hc trc tuyến, dy hc trên truyn hình phù hp vi kế
hoch t chc dy hc trc tiếp, c thể: đi với các trường cho học sinh đi hc bình
thường, tiếp tc s dng h thng hc liu dy hc trc tuyến, dy hc trên truynnh
h tr dy hc trc tiếp; đối với các trường chia nhóm cho học sinh đến trường hc
tp, t chc dy hc trc tuyến thay thế dy hc trc tiếp vi các ni dung phù hp để
bảo đm tiến độ thc hiện chương trình. Tiếp tc y dng các video bài ging h tr
dy hc trc tuyến giúp hc sinh có th t học để gim thi gian t chc dy hc trc
tuyến trc tiếp và phát triển năng lc t hc cho hc sinh theong dn ng cường
ng lc dy hc trc tuyến ca B GDĐT
2
.
4. Tăng cường phi hp vi cha m hc sinh trong vic h trợ, đồng hành cùng
hc sinh hc tp trc tuyến, hc tp qua truyn nh bo đm an toàn cho hc sinh khi
s dng các thiết b đin t (y nh, điện thoi) an tn thông tin trên môi trường
mng; Phi hp cht ch vi cha m hc sinh để t chc và qun lý hc sinh hc tp
nhà, trường cũng n vic đi li hng ngày t n đến trường và t trường v nhà,
thc hiện nghiêm các quy định v phòng, chng dch COVID-19.
Nhận được Công văn này, Bộ GDĐT yêu cầu các Sở GDĐT nghiêm túc triển
khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu khó khăn, vướng mắc, các
Sở GDĐT báo cáo về Bộ GDĐT để được hướng dẫn giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- B trưởng (để báo cáo);
- Các Th trưởng (để phi hp ch đạo);
- c trường ph thông trc thuc;
- Các Cc, V, Vin KHGDVN;
- Lưu: VT, Vụ GDTrH.
KT. B TRƯỞNG
TH TRƯỞNG
Nguy
n
H
u Đ
2
ng văn s 3963/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2021 ca B GDĐT v vic tp hun t chc dy hc trc tuyến, dy hc qua
truyn hình cho cán b qun lý giáo dc, giáo viên cp tiu hc; Công văn s 4084/BGDĐT-GDTrH ngày 17/9/2021 ca B
GDĐT về vic trin khai tp hun t chc dy hc trc tuyến cho giáo viên trung hc.

Công văn 4808/BGDĐT-GDTrH 2021

VnDoc mời các bạn cùng tìm hiểu nội dung Công văn 4808/BGDĐT-GDTrH 2021 thực hiện biện pháp tăng cường chất lượng dạy và học khi học sinh trở lại trường.

Ngày 21/10, Bộ Giáo dục ban hành Công văn 4808/BGDĐT-GDTrH về việc thực hiện các biện pháp củng cố, tăng cường chất lượng dạy và học khi học sinh trở lại trường. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trong thời gian qua, nhiều địa phương, cơ sở giáo dục đã phải cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên (sau đây gọi chung là học sinh) tạm dừng đến trường và tổ chức dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình. Điều kiện học trực tuyến, học qua truyền hình của các đối tượng học sinh ở các vùng, miền, có sự khác nhau dẫn đến kết quả học tập của học sinh chưa được đồng đều; một bộ phận học sinh gặp khó khăn về điều kiện học trực tuyến, học qua truyền hình hoặc phải chuyển nơi cư trú nên chưa đáp ứng được yêu cầu về kết quả học tập.

Xem nội dung chi tiết tại file PDF

Đánh giá bài viết
1 504
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm