Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2019 trường THPT Chuyên Hùng Vương - Gia Lai

ĐÁP ÁN
1-B 2-D 3-A 4-D 5-B 6-A 7-A 8-A 9-C 10-A
11-A 12-C 13-D 14-D 15-C 16-D 17-A 18-D 19-A 20-C
21-A 22-A 23-D 24-B 25-A 26-A 27-B 28-B 29-D 30-D
31-C 32-D 33-B 34-D 35-B 36-A 37-D 38-C 39-B 40-B
Câu 1: Có th s dng hóa chất nào sau đây để phát hin dip lc và carôtenôit?
A. Dung dch iôt B. Dung dch cn 90-96
0
C. Dung dch KCl. D. Dung dch H
2
SO
4
.
Đáp án B
Dung dch cn 90-96
o
dung môi hòa tan được dip lc và carôtenôit dùng chiết rút được các sc t trên
phát hin ra các sc t đó từ lá.
Câu 2: Động vật nào sau đây trao đổi khí với môi trường va qua phi va qua da ?
A. Châu chu B. Chut C. Tôm D. Ếch đồng
Đáp án D
Ếch đồng là động vt va hô hp qua phi va hô hp qua da.
Châu chu : qua ng khí
Chut : qua phi
Tôm : qua mang
Câu 3: Nuclêôtit là đơn phân cấu to nên phân t nào sau đây?
A. ADN B. Lipit C. Cacbohidrat D. Prôtêin
Đáp án A
Nuclêôtit là đơn phân cấu to nên phân t ADN
Câu 4: Phân t nào sau đây cấu to nên ribôxôm?
A. ADN B. mARN C. tARN D. rARN
Đáp án D
Phân t cu to nên ribôxôm là rARN.
Câu 5: Mt phân t ADN vi khun 20% s nuclêôtit loi A. Theo thuyết, t l nuclêôtit loi X ca
phân t này là
A. 10% B. 30% C. 20% D. 40%
GII CHI TIT
ĐỀ THI KHO SÁT CHẤT LƯỢNG THI THPT 2019
Môn: Sinh hc
CHUYÊN HÙNG VƯƠNG GIA LAI
Đáp án B
Theo nguyên tc b sung thì A=T, G=X, nên %A + %X = 50%, vy %X = 30%.
Câu 6: Theo lí thuyết, cơ thể có kiu gen Aabb gim phân to ra loi giao t Ab chiếm t l
A. 50% B. 15% C. 25% D. 100%
Đáp án A
Cơ thể có kiu gen Aabb gim phân to ra 2 loi giao t là Ab= ab = 50%.
Câu 7: Cơ thể có kiểu gen nào sau đây là cơ thể đồng hp t v 2 cp gen trong 3 cặp gen đang xét?
A. aaBbdd B. AABbDd C. aaBbDd D. AABBDD
Đáp án A
Cơ thể có kiu gen aaBbdd là cơ thể đồng hp t v 2 cp gen.
Câu 8: Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có 2 loi kiu gen?
A. AA × Aa B. AA × aa C. Aa × Aa D. aa × aa
Đáp án A
Phép lai AA × Aa cho đời con có 2 loi kiu gen là AA và Aa, t l 1:1.
Câu 9: Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiu gen phân li theo t l 1 : 2 : 1 ?
A. AA × Aa B. Aa × aa C. Aa × Aa D. AA × aa
Đáp án C
Phép lai Aa × Aa cho đời con có kiu gen phân li theo t l 1AA : 2Aa : 1aa.
Câu 10: Cho biết alen D quy định hoa đỏ tri không hoàn toàn so với alen d quy định hoa trng. Tính trng
trung gian s hoa màu hng. Theo thuyết, phép lai gia các y có kiểu gen nào sau đây tạo ra đời con
có 3 loi kiu hình?
A. Dd × Dd B. DD × Dd C. Dd × dd D. DD × dd
Đáp án A
Vì trội không hoàn toàn nên các phép lai A, B đều to ra 2 loi KH, phép lai D ch to ra 1 loi KH,
ch có phép lai A: Dd × Dd →1DD:2Dd:1dd :3 loại kiểu hình là 1hoa đỏ : 2 hoa hng : 1 hoa trng.
Câu 11: Mt qun th thc vt giao phấn đang ở trng thái cân bng di truyn, xét 1 gen có hai alen là A
a, trong đó tần s kiu gen Aa là 0,42. Theo lí thuyết, tn s alen A ca qun th
A. 0,3 B. 0,4 C. 0,5 D. 0,2
Đáp án A
Ta có 2pq = 0,42. Mà p + q = 1 (p,q ≥0)
→ ta có 2p(1-p)=0,42 giải phương trình ta có p = 0,3
Câu 12: Phương pháp nào sau đây thể to ra ging mới mang đặc điểm ca hai loài cách to ging
thông thường không th tạo được?
A. Nuôi cy ht phn B. Nuôi cy mô C. Lai tế bào sinh dưỡng (xôma) D. Lai hu tính
Đáp án C
Ch dung hp tế bào trn (lai tế bào sinh dưỡng) mi th to ra ging mới mang đặc điểm ca hai loài
mà cách to giống thông thường không th tạo được. Lai hu tính khó thành công, nếu được cũng tạo con lai
bt th.
Câu 13: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, cp nhân t tiến hóa nào sau đây làm phong phú vốn gen ca qun
th?
A. Giao phi không ngẫu nhiên và đột biến B. Đột biến và chn lc t nhiên.
C. Chn lc t nhiên và di nhp gen. D. Di nhập gen và đột biến.
Đáp án D
Đột biến to alen mi, di nhp gen thêm gen mi t qun th khác.
Câu 14: Trong lch s phát trin ca sinh giới qua các đại địa cht, thc vt hoa xut hin đại nào sau
đây?
A. Đại Nguyên sinh B. Đại Tân sinh C. Đại C sinh D. Đại Trung sinh
Đáp án D
Thc vt có hoa xut hin k Krêta (Phn trng) của đại Trung sinh.
Câu 15: Câu nào sai khi nói v quan h gia các cá th trong qun th?
A. Nh cnh tranh s ng s phân b ca các th trong qun th duy trì mức độ phù
hp.
B. Quan h h tr gia các cá th trong qun th làm tăng khả năng sống sót và sinh sn ca các cá th.
C. Khi thiếu thức ăn, một s động vật cùng loài ăn thịt ln nhau có th dẫn đến tiêu dit loài.
D. thc vt, nhng cây sng theo nhóm hn chế s thoát hơi nước tốt hơn những cây sng riêng r
Đáp án C
Các câu A, B, D đều đúng (Bài 36 SGK), Câu C sai: ăn thịt đồng loại trường hp ít gp, cnh tranh cùng
loài không tiêu dit loài làm cho s ng th ca qun th ổn định, phù hp vi kh năng cung cấp
ngun sng của môi trường.
Câu 16: Quan sát hình dưới, cho biết mức độ đánh bắt cá qun th này và biện pháp khai thác sau đó?
A. Qun th b đánh bắt quá mc, cn ngng khai thác ngay
B. Qun th được đánh bắt va phi, cn tiếp tc khai thác.
C. Qun th b đánh bắt quá mc, cn khai thác hợp lý hơn.
D. Qun th chưa được khai thác đúng mức, cn khai thác và bo v.
Đáp án D
M i nhiu ln, ít con chng t qun th chưa được khai thác hết tiềm năng, cần tăng cường khai
thác và bo v.

Đề thi thử môn Sinh học 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi Trắc nghiệm Sinh học 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2019 trường THPT Chuyên Hùng Vương - Gia Lai. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2019 trường THPT Chuyên Hùng Vương - Gia Lai. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Soạn bài lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 272
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Sinh học Xem thêm