Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chu Văn An - Gia Lai

Trang 1/27
SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO GIA LAI
TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN
ĐỀ THI THỬ LẦN 01 NĂM 2019
Môn: Toán
Thời gian: 90 phút (không kể phát đề)
Họ và tên:…………………………………………………SBD……………………………….
Câu 1. Thể tích của khối lăng trụ đứng tam giác đều có cạnh bên bằng a, cạnh đáy bằng
2a
bằng
A.
3
23a
. B.
3
3
2
a
. C.
3
3a
. D.
3
2a
.
Câu 2. Cho hàm số
yfx có đồ thị như hình vẽ bên.
Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng
2.
B. Hàm số đạt cực đại tại
x0
và đạt cực tiểu tại
x2.
C. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 2 và giá trị nhỏ nhất bằng
2.
D. Hàm số có ba điểm cực trị.
Câu 3. Trong không gian
Ox
y
z
, cho hai điểm
2;1; 1M ,
1; 3; 2N . Khoảng cách giữa 2 điểm M và N
A.
14
. B. 6 . C. 23. D.
32
.
Câu 4. Bảng biến thiên sau đây là của hàm số nào?
A.
1
12
x
x
y
B.
12
1
x
x
y
C.
1
12
x
x
y
D.
x
x
y
1
2
Câu 5. Gọi D là tập xác định của hàm số

1
2
3
y6xx

. Chọn đáp án đúng
A.
3D B.
3D C.
3; 2 D D.
D2;3
Câu 6. Biết f’(x) = 2x + 1 và f(1) = 5. Hàm số f(x) là
A. f(x) = x
2
+ x B. f(x) = x
2
+ x + 8 C. f(x) = x
2
+ x + 5 D. f(x) = x
2
+ x + 3
Câu 7. Cho tam giác đều ABC cạnh a quay quanh đường cao AH tạo nên một hình nón. Diện tích
xung quanh của hình nón đó là
A.
2
2a
. B.
2
a
2
. C.
2
a
. D.
2
3a
4
.
Câu 8. Số nghiệm của phương trình
A. 0 B. 1 C. 3 D.2
2
2x 7x 5
21

2
2
++
-1
-∞
+∞
+∞
-∞
y
y'
x
Trang 2/27
Câu 9. Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm I(1 ; 0 ; -2) , bán kính R =
A. (S) :(x- 1)
2
+ y
2
+ (z + 2)
2
= 2 B. (S): (x- 1)
2
+ y
2
+ (z- 2 )
2
= 2.
C.(S): (x+ 1)
2
+ y
2
+ (z+ 2 )
2
= 2.
D. (S): (x+ 1)
2
+ y
2
+ (z – 2)
2
= 2
Câu 10. Họ nguyên hàm của hàm số
() sin
f
xxx
A.
2
sin
x
xC
. B.
2
1
2
cox x C
.
1
C.
2
1
2
cox x C
. D.
2
cox x C
.
Câu 11. Trong không gian , đường thẳng
123
:
212
xy
z
d


có véc tơ chỉ phương là
A.
2; 1; 2u
. B.

1; 2; 3u 
. C.

1; 2; 3u
. D.

2;1; 2u
.
Câu 12. Với
k
n
là hai số nguyên dương tùy ý thỏa mãn1
k
n. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A.

!
!!
k
n
n
A
knk
. B.
!
!
k
n
n
A
k
. C.

!
!
k
n
k
A
nk
. D.

n!
!
k
n
A
nk
.
Câu 13. Cho cấp số nhân
n
u có số hạng đầu
1
5u
và công bội
2q
. Giá trị
5
u
bằng
A. 20. B. 80. C. 40. D. 25.
Câu 14.
Hình vẽ bên biểu diễn các số phức trên mặt phẳng tọa độ
các đim A, B, C, D. S phc liên hp
z của số phức
1zi
được biểu diển bởi điểm nào trong các điểm ở hình
bên?
A. điểm A. B. điểm B.
C. điểm C. D. điểm D.
Câu 15. Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
A.
y = x
3
− 3x +
1
. B. y = − x
3
+ 3x +
1
. C.
3
1
xx. D.
3
1yx.
Câu 16. Gi
M
và
m
ln lưt là giá tr ln nht và nh nht ca hàm số

21
1
x
yfx
x

trên đoạn

2; 4 . Giá trị của
M
m
bằng ?
A.
2
. B. 2. C.
8
. D.
8
.
Câu 17. Hàm s
()
f
x
đạo hàm
(
)
'
f
x
trên khoảng
K
. Hình vẽ bên đồ thị của hàm số
(
)
'
f
x
trên
khoảng
K
. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là
2
Trang 3/27
x
2
y
O
-1
()
'
f
x
A.
3
. B.
2
. C.
5
. D.
1
.
Câu 18. Tìm hai s thc
x
y
thỏa mãn
24
x
iyi
với
i
là đơn vị ảo.
A.
2; 3xy
. B.
2; 3xy
. C.
4; 2xy
. D.
3; 2xy
.
Câu 19. Trong không gian
Ox
y
z
, cho điểm I(1; 5; 2) và mặt phẳng (P): 2x + y + 3z + 1 = 0. Phương
trình của mặt cầu(S) có tâm I và tiếp xúc
với mặt phẳng (P) là
A. (x – 1)² + (y – 5)² + (z – 2)² = 16. B. (x – 1)² + (y – 5)² + (z – 2)² = 12.
C. (x – 1)² + (y – 5)² + (z – 2)² = 14 D. (x – 1)² + (y – 5)² + (z – 2)² = 10
Câu 20. Đặt
2
log 6 a
. Khi đó log
3
18 tính theo a là
A.
2a 1
a1
. B.
1
ab
. C. 2a + 3. D. 2 - 3a.
Câu 21. Gọi z
1
và z
2
là hai nghiệm phức của phương trình
2
2100zz
. Giá trị biểu thức
22
12
A
zzbằng
A.
25. B. 10 . C.
210
. D.
20
.
Câu 22. Trong không gian
Oxyz
, khoảng cách giữa hai mặt phẳng (Oxy) và (P):
230z 
bằng
A.
1
.
2
B.
3
.
2
C.
3
.
4
D.
5
.
4
Câu 23. Tập nghiệm của bất phương trình

 
 
 
x1 2x3
11
22
A.
4; . B.
 ;4. C.
4; . D.
 ;4.
Câu 24. Diện tích phần hình phẳng gạch chéo trong hình vẽ bên được tính theo công thức nào dưới
đây?
A.
 
3
0
Sfxgxdx
. B.
 
23
02
S f xdx gxdx

.
x
y
3
1
3
21
y
=
g
(
x
)
y
=
f
(
x
)
O

Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chu Văn An - Gia Lai. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút sẽ giúp các bạn giải Toán 12 hiệu quả hơn. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chu Văn An - Gia Lai. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thpt, Soạn bài lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 555
Sắp xếp theo
    Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm