Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng lần 3

Trang 1/6 - Mã đề thi 001
SỞ GD & ĐT HẢI PHÒNG
ĐỀ CHÍNH THỨC
(
Đ
thi có
6
tran
g)
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 3 NĂM HỌC 2018 – 2019
Môn: TOÁN
Ngày thi: ……………………..
Thi gian làm bài: 90 phút, không k thi gian phát đề
(50 câu trc nghim)
Mã đề thi 001
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Câu 1: Số giao điểm của đồ thị hàm số


2
34yx xx
và trục hoành là
A.
2
. B. 3. C.
1
. D. 0 .
Câu 2: Cho một tam giác, trên ba cạnh của lấy
9 điểm như hình vẽ. tất cả bao nhiêu tam giác
ba đỉnh thuộc
9 điểm đã cho ?
C
3
C
2
C
1
B
2
B
1
A
4
A
3
A
2
A
1
A.
79
. B. 24 . C.
55
. D.
48
.
Câu 3: Cho hình chóp tam giác đều có cạnh đáy bằng
a
. Góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng
0
60 . Cosin
của góc giữa mặt bên và mặt đáy của hình chóp là
A.
1
3
.
B.
1
23
.
C.
23
13
.
D.
1
13
.
Câu 4: Cho hàm số
43
85yx x . Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
6;
. B.
6;0
. C.

;6
. D.
;0
.
Câu 5: Trong không gian với hệ trục tọa độ
Oxyz
, cho mặt phẳng

phương trình
24310xyz
, một véctơ pháp tuyến của mặt phẳng

A.
2; 4;3n
. B.

2; 4; 3n 
. C.

2; 4; 3n 
. D.

3; 4; 2n 
.
Câu 6: Trong không gian với hệ trục tọa độ
Ox
y
z
, mặt phẳng
:90Paxbycz
chứa hai điểm
3; 2;1A
,

3; 5; 2B
và vuông góc với mặt phẳng

:3 4 0Qxyz
. Tính tổng
Sabc
.
A.
12S 
. B.
2S
. C.
4S 
. D.
2S 
.
Câu 7: Cho hình chóp
.SABC
có

SA ABC
, tam giác
A
BC
có độ dài ba cạnh là
3
Ba
;
5BC a
;
4
A
Ca
, góc giữa
SB
A
BC
0
45
. Tính thể tích của khối chóp
.SABC
.
A.
3
8a
. B.
3
12a
. C.
3
6a
. D.
3
18a
.
Câu 8: Mô đun của số phức
12 5zi
A.
5
. B.
7
. C.
17
. D.
13
.
Câu 9: Họ nguyên hàm của hàm số
cos 3
f
xxx
A.
2
3
sin
2
x
xC
. B.
2
3
sin
2
x
xC
. C.
2
3
sin
2
x
xC
. D.
2
sin 3
x
xC.
Trang 2/6 - Mã đề thi 001
Câu 10: Đặt
3
log 2 a
, khi đó
16
log 27
bằng
A.
3
4
a
. B.
3
4a
. C.
4
3a
. D.
4
3
a
.
Câu 11: Cho hình nón tròn xoay đỉnh S , O tâm của đường tròn đáy, đường sinh bằng 2a và
góc giữa đường sinh và mặt phẳng đáy bằng
0
60
. Diện tích xung quanh
x
q
S
của hình nón là
A.
2
2
xq
Sa
. B.
2
2
xq
Sa
. C.
2
2
xq
a
S
.
D.
2
xq
Sa
.
Câu 12: Cho
10
5
1
ln 2 ln 3
2
x
dx a b c
x
 
với
a
, b ,
c
là các số hữu tỷ. Giá trị của abc bằng
A.
2
. B.
4
. C. 0 . D. 3.
Câu 13: Phương trình
2
32
216
xx
có 2 nghiệm là
1
x
;
2
x
. Hãy tính giá trị của
12
Txx.
A.
2T . B. 2T  . C.
3T
. D.
3T 
.
Câu 14: Gi
12
,zz
hai nghiệm phức của phương trình
2
2370zz
. Tính giá trị của biểu thức
12
P
zz.
A. 7P . B. 14P . C.
23P
.
D.
14P
.
Câu 15: Với
a
,
b
là hai số thực dương tùy ý, biểu thức
2001
2019
ln
a
L
b



bằng
A.
1
2001 ln ln
2019
L
ab
. B.
2001 ln 2019 lnLab
.
C.
2001 ln 2019 lnLab
. D.
2001 log 2019 logLab
.
Câu 16: Gi
1
z và
2
42zi hai nghiệm của phương trình
2
0az bz c
(
,,abc
,
0a
). Tính
12
3Tz z
.
A. 6T . B.
45T
.
C.
25T
.
D.
85T
.
Câu 17: Giải bất phương trình
 
22
log 3 2 log 6 5
x
x  được tập nghiệm là

;ab . Hãy tính
H
ba
.
A.
1
3
H
. B.
8
15
H
. C.
1
5
H
. D.
31
5
H
.
Câu 18: Cho

2
1
d2fx x

2
1
d7gx x
, khi đó
 
2
1
4d
f
xgx x


bằng
A.
5
. B. 1. C. 1 . D.
15
.
Câu 19: Diện tích xung quanh của hình trụ có bán kính đáy
3R
và đường sinh
6l
bằng
A.
18
. B.
54
. C.
108
. D.
36
.
Câu 20: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
x
y
-1
3
-1
1
O
1
A.
3
31yx x. B.
32
31yx x . C.
32
31yx x . D.
3
31yx x.
Trang 3/6 - Mã đề thi 001
Câu 21: hai điểm đồ thị hàm số

32
44yx m x xm
đi qua với mọi giá trị thực của tham
số
m
. Tổng tung độ của hai điểm đó là
A. 2 . B.
8
. C.
8
. D.
0
.
Câu 22: Trong không gian với hệ trục tọa độ
Ox
y
z
, cho
2OM
j
k

,
23ON
j
i

. Tọa độ của vectơ
M
N

A.
2;1;1
. B.
1;1; 2
. C.
3; 0;1
. D.
3; 0; 1
.
Câu 23: Cho hàm số
yfx
có đồ thị như hình vẽ sau
Số nghiệm thực của phương trình
350fx
A. 1. B. 4 . C.
3
. D. 2 .
Câu 24: Trong không gian với hệ trục tọa độ
Ox
y
z
, điểm nào sau đây thuộc chai mặt phẳng
Oxy
và
mặt phẳng
:30Pxyz
?
A.

1; 1; 0M
. B.

0; 2;1N
. C.
0;0;3P
. D.
2;1; 0Q
.
Câu 25: Hàm số

2
352
1984
xx
fx

có đạo hàm
A.

2
352
' 6 5 .1984 .ln1984
xx
fx x


. B.


2
2351
3 5 2 .1984
x
x
fx x x


.
C.

2
352
6 5 .1984
'
ln1984
xx
x
fx

. D.

2
352
' 1984 .ln1984
xx
fx

.
Câu 26: Cho hình chóp
.S ABCD
, đáy
A
BCD
là hình vuông cạnh
a
, cạnh bên
SA
vuông góc với đáy và
SA a
. Tính thể tích của khối chóp
.S ABCD
.
A.
3
Va
. B.
3
6
a
V
.
C.
3
3
a
V
.
D.
3
2
a
V
.
Câu 27: Cho hàm số

yfx
đạo hàm
23
11fx xx x

,
x
. Số điểm cực trị của hàm
số

yfx
A. 1. B. 2 . C. 4 . D.
3
.
Câu 28: Trong các dãy số

n
u
cho bởi số hạng tổng quát
n
u sau, dãy số nào là dãy số giảm ?
A.
1
2
n
n
u
. B.
31
1
n
n
u
n
. C.
2
n
un
. D.
2
n
un
.
Câu 29: Cho hàm số

yfx
có bảng biến thiên sau
Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng
A. 2 . B. 1. C. 1 . D.
7
.
x

2
1
0

y
0
0
y

7


1

O
x
y
1
22
3

Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng lần 3. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút sẽ giúp các bạn giải Toán 12 nhanh và chính xác hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng lần 3. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 288
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm