Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Ngô Sĩ Liên - Bắc Giang lần 4

Trang 1/6 - Mã đề thi 109
SỞ GD&ĐT BẮC GIANG
TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN
ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN 4
Năm học 2018 - 2019
Bài thi môn Toán học LỚP 12
Thời gian làm bài: 90 phút
(không kể thời gian giao đề)
Mã đề thi 109
Câu 1: Cho s
ố phức
z 1 2 6i
. T
ìm phần thực và phần ảo của số phức
z
.
A. Phần thực bằng
1
và phần
ảo bằng
2 6
. B. Phần thực bằng
1
và phần
ảo bằng
2 6 i
.
C. Phần thực bằng 1
và phần ảo bằng
2 6
. D. Phần thực b
ằng
1
và phần
ảo bằng
2 6 i
.
Câu 2: Số
giao điểm của đồ thị hàm số
5
1
x
y
x
và đường thẳng
A.
2
. B.
1
. C.
3
. D.
0
.
Câu 3: Số
nghiệm của phương trình
2
log 1 logx x
A.
0
. B.
2
. C.
3
.
D.
1
.
Câu 4: Cho
hàm số
log
a
y x
0 1
a
có đồ thị
là hình bên dưới. Giá trị của
a
bằng
A.
2
a
. B.
1
2
a
. C.
2
a
. D.
1
2
a
.
Câu 5: Cho d
ãy số
n
u
, biết
1 1
1, 3, 1
.
n n
u u u n
Ba số
hạng đầu tiên của dãy số đó là
A.
2;5;8.
B.
4;7;10.
C.
1;2;5.
D.
1;4;7.
Câu 6: Cho
hình khối hộp đứng
. 'ABCD A
'B'C'D
có đáy
là hình thoi cạnh
a
, góc
0
60
BAD
2AA' = a
.
. Thể tí
ch của khối hộp
. 'ABCD A
'B'C'D
bằng
A.
3
2 3.
a B.
3
3 3.
a C.
3
3
.
2
a
D.
3
3.
a
Câu 7: T
rong hình dưới đây, điểm nào trong các điểm
, , ,
A B C D
biểu diễn cho s
phức có môđun bằng
2 2
?
A. Điểm
.A
B. Điểm
.B
C. Điểm
.C
D. Điểm
.D
Câu 8: Biết rằng hai mặ
t phẳng
: 2 3 1 0
P x y z
: 1 3 6 1 0
Q m x m y z
song song
vớ
i nhau. Giá trị của
m
bằng
A.
1.
m
B.
1.
m
C.
2.
m
D.
0.
m
Câu 9: Cho hàm
số
xf
2 2
1 2 5
f x x x x x
. Số điểm cực trị củ
a hàm số đã cho
A.
2
. B.
3
. C.
4
. D.
1
.
Câu 10: Giá tr
ị của
1 2 2018
ln ln ... ln
2 3 2019
M
bằng
A.
1
ln
2018
M
. B.
ln 2019
M
. C.
2019
M
. D.
ln2018
M
.
Câu 11: Đường
cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào sau đây ?
A.
3 2
3 1.
y x x
B.
3
3 1.
y x x
C.
3 2
3 1.
y x x
D.
3
3 4.
y x x
Câu 12: Một
lớp có 40 học sinh, biết rằng các bạn đều có khả năng được chọn như nhau, số cách chọn ra
ba bạn để phân công làm tổ trưởng tổ 1, tổ 2 và tổ 3 là
A.
40
3
.A
B.
3
40
.C
C.
3!.
D.
3
40
3C .
Câu 13: Hàm s
2 5
1
x
y
x
có bao nhiêu đi
ểm cực trị ?
A.
3
. B.
0
. C.
2
. D.
1
.
Câu 14: Mặt phẳng
: 1
2 3 2
x y z
P
có một vect
ơ pháp tuyến là
A.
3;2;3 .
n
B.
2;3; 2 .
n
C.
2;3;2 .
n
D.
3;2; 3 .
n
Câu 15: Cho đường t
hẳng
1 1
: .
2 1 3
x y z
d
Mặt phẳng nào
dưới đây vuông góc với đường thẳng
d
?
A.
1 0.
x y z
B.
4 2 6 1 0.
x y z
C.
4 2 6 1 0.
x y z
D.
3 6 2 1 0.
x y z
Câu 16: Cho hàm
số
f x
có đồ thị như hình
vẽ. Số nghiệm của phương trình
2020 201
9 0
f x
A.
5
. B.
6
.
C.
4
.
D. 3.
Trang 2/6 - Mã đề thi 109
Câu 17: Đi
ểm
1;1;1
A
thuộc mặt phẳng n
ào dưới đây ?
A.
3 0.
x y z
B.
2 3 4 0.
x y z
C.
2 1 0.
x y z
D.
2 3 4 0.
x y z
Câu 18: Cho
đường thẳng
1 1 2
:
2 1 2
x y z
nằm trong
mặt phẳng
3 3 0.
mx ny z
Tổng
m n
bằng
A.
1.
B.
2.
C.
2.
D.
1.
Câu 19: Cho
hình chóp
.
S ABCD
đáy
ABCD
hình chữ
nhật,
2 , .AB a BC a
Mặt bên
SAB
tam giác
đều nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy
ABCD
. Thể tích khối chóp
.
S ABCD
bằng
A.
3
3
.
6
a
B.
3
2 3
.
3
a
C.
3
3
.
2
a
D.
3
3
.
3
a
Câu 20: Họ nguyên hàm của hàm số
2
1
3y x x
x
trên
\ 0
A.
3 2
2
3 1
.
3 2
x x
C
x
B.
3 2
3
ln .
3 2
x x
x C
C.
3 2
3
ln .
3 2
x x
x C
D.
3 2
3
ln .
3 2
x x
x C
Câu 21: Cho
hình lăng trụ đều
.
ABC A'B
'C'
cạnh đá
y bằng
2 3
.
3
a
Đường thẳng
BC'
tạo với mặt
ph
ẳng
( ' ')ACC A
góc
thỏa mãn
cot 2=
. Thể tích
khối lăng trụ
.
ABC A'B'C'
bằng
A.
3
4
11.
3
a
B.
3
1
11.
9
a
C.
3
1
11.
3
a
D.
3
2
11.
3
a
Câu 22: Cho
lập phương có cạnh bằng
a
một h
ình trụ hai đáy hai hình tròn nội tiếp hai mặt đối
diện của hình lập phương. Gọi
1
S
tổng
diện tích 6 mặt của hình lập phương,
2
S
diện
tích xung quanh
của hình trụ. Tỉ số
2
1
S
S
bằng
A.
2
1
.
2
S
S
B.
2
1
.
6
S
S
C.
2
1
.
S
S
D.
2
1
1
.
2
S
S
Câu 23: Cho hình nón đỉnh
S
đường cao
SO
. Gọi
, A B
hai điểm thuộc đường tròn đáy của hình
nón sao cho khoảng cách từ
O
đến
AB
bằng
a
0 0
30 , 60
SAO SA
B
. Diện
tích xung quanh hình nón
bằng
A.
2
.
2
xq
a
S
B.
2
3
.
2
xq
a
S
C.
2
3
.
2
xq
a
S
D.
2
3.
xq
S a
Câu 24: Biết s
ố phức
z
thỏa mãn
1
1
3
1
z
z i
z i
z i
. Số phức
z
bằng
A.
1 .z i
B.
1 .z i
C.
1 .z i
D.
1 .z i
Câu 25: Tập
hợp các nghiệm phức của phương trình
2
2
0
z z
A. Tập hợp mọi
số phức thuần ảo. B.
;0 .i
C.
;0 .i
D.
0 .
Câu 26: Đ
ầu mỗi tháng anh Sơn gửi vào ngân hàng
5.000.
000
đồng theo h
ình thức lãi lép với lãi suất
0,7%
một tháng. Biết
rằng ngân hàng chỉ tất toán vào cuối tháng lãi suất ngân hàng không thay đổi
Trang 3/6 - Mã đề thi 109

Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Ngô Sĩ Liên - Bắc Giang lần 4. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút sẽ giúp các bạn giải Toán 12 nhanh và chính xác hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Ngô Sĩ Liên - Bắc Giang lần 4. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 1.160
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm