Đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 11 năm 2017 - 2018 trường THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc (Lần 2)

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT YÊN LẠC
Đề thi 4 trang
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 11 - LẦN 2
NĂM HỌC 2017-2018
ĐỀ THI MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút; Không kể thời gian giao đề
đề thi: 501
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh: .............................
Câu 1: Trong hệ tọa độ
,Oxy
phương trình nào sau đây là phương trình tham số của đường thẳng?
A.
1
1 2
x t
y t
 
B.
1.
3 1
x y
C.
1 5
.
1 2
x y
D.
2 3 0.x y
Câu 2: Có bao nhiêu mặt phẳng cắt tứ diện
mà thiết diện là một hình thoi?
A. 1. B. 4. C. 2. D. 3.
Câu 3: Hàm số
siny x
đồng biến trên khoảng nào sau đây?
A.
5 11
; .
6 6
B.
; .
3 4

C.
7
; .
6 3
 
D.
2
; .
6 3
Câu 4: Hệ phương trình
2
1
4
x y
x xy x
có bao nhiêu nghiệm?
A.
2.
B.
1.
C.
4.
D.
0.
Câu 5: Cho phép vị tự tâm O, tỉ số
( 0, 1).k k k
Mệnh đề nào sau đây đúng?
A.
( ; )V O k
luôn biến mọi đường thẳng thành đường thẳng song song với nó.
B.
( ; )V O k
luôn biến mọi đường tròn thành đường tròn cùng bán kính.
C.
( ; )V O k
luôn biến mọi véc tơ thành véc tơ cùng hướng với nó.
D.
( ; )V O k
luôn biến mọi tam giác thành tam giác đồng dạng với nó.
Câu 6: Cho cấp số cộng có số hạng thứ 3 và số hạng thứ 7 lần lượt là 6 và -2. Tìm số hạng thứ 5.
A.
5
4.u
B.
5
2.u
C.
5
0.u
D.
5
2.u
Câu 7: Hàm số nào sau đây nghịch biến trên khoảng
;
6 3
?
A.
tan .y x
B.
.y x
C.
cos .y x
D.
sin .y x
Câu 8: Cho
{ 1;1;2;3}, (1;3].A B
Tìm
?A B
A.
{2}.A B
B.
{1;2}.A B
C.
{2;3}.A B
D.
{1;2;3}.A B
Câu 9: Hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi tâm O. Giao điểm của (SAC) và BD
A. Điểm
.O
B. Điểm
.S
C. Điểm
.A
D. Điểm
.C
Câu 10: Cho hình thoi MNPQ, tâm O. Phép tịnh tiến theo
ON
biến điểm Q thành điểm nào?
A. Điểm O. B. Điểm P. C. Điểm N. D. Điểm M.
Câu 11: Trong không gian cho 6 điểm phân biệt, trong đó không 3 điểm nào thẳng hàng cũng
không có 4 điểm nào đồng phẳng. Hỏi có bao nhiêu tứ diện có 4 đỉnh thuộc các điểm đã cho?
A.
720.
B.
240.
C.
30.
D.
15.
Câu 12: Khi cắt hình chóp tứ giác S.ABCD bởi một mặt phẳng, thiết diện không thể là hình nào?
A. Lục giác. B. Ngũ giác. C. Tam giác. D. Tứ giác.
Câu 13: Dãy nào sau đây là một cấp số nhân?
A.
2,4,6,8,...
B.
2,4,8,16,...
C.
1,2,3,4,...
D.
1,3,5,7,...
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 14: Rút gọn biểu thức
3 3
2(3sin 4sin )cos3 4sin 2 2sin 2P x x x x x
ta được
A.
sin .P x
B.
sin 2 .P x
C.
cos .P x
D.
cos2 .P x
Câu 15: Cho khai triển
10 10
0 1 10
(1 2 ) .x a a x a x
Khi đó giá trị của
1
a
bằng bao nhiêu?
A.
1
320.a
B.
1
10.a
C.
1
20.a
D.
1
5120.a
Câu 16: Tìm số trung bình
X
của mẫu số liệu sau
Giá trị
3
4
7
8
9
10
Tần số
2
1
1
13
2
1
N=20
A.
7,9.X
B.
7,45.X
C.
7,045.X
D.
7,09.X
Câu 17: Dãy số
( )
n
u
cho bởi:
1
1
2
, 1.
2 3
n n
u
n
u u
Số hạng thứ 3 của dãy là
A.
3
6.u
B.
3
3.u
C.
3
1.u
D.
3
1.u
Câu 18: Mệnh đề nào đúng?
A. Nếu một đường thẳng cắt một trong hai đường thẳng song song thì nó cắt đường thẳng còn lại.
B. Nếu một mặt phẳng cắt một trong hai mặt phẳng song song thì nó cắt mặt phẳng còn lại.
C. Nếu một đường thẳng chéo với một trong hai đường thẳng song song thì nó cắt đường thẳng còn lại.
D. Cho đường thẳng a song song với mặt phẳng (P), khi đó nếu
( )//Q a
thì
( )//( ).Q P
Câu 19: Giá trị nào sau đây của tham số m thì phương trình
sin cos 14x m x
có nghiệm.
A.
2.m
B.
3.m
C.
3.m
D.
4.m
Câu 20: Gọi
( ; )M x y
là điểm cuối của cung lượng giác
0
2018 .
Kết luận nào sau đây đúng?
A.
0, 0.x y
B.
0, 0.x y
C.
0, 0.x y
D.
0, 0.x y
Câu 21: Phương trình
2cos 1x
có một nghiệm là
A.
.x
B.
.
2
x
C.
.
2
x
D.
.
3
x
Câu 22: Phép tịnh tiến theo véc tơ
(1; 2)u
biến điểm
(3;2)M
thành điểm
'.M
Khi đó
A.
'(4;0).M
B.
'( 2;4).M
C.
'(4;2).M
D.
'(0;4).M
Câu 23: Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau lập từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5?
A.
20.
B.
60.
C.
125.
D.
900.
Câu 24: Cho lăng trụ
. ' ' 'ABC A B C
,I J
thứ tự tâm các hình nh hành
' ', ' '.ABB A ACC A
Khi
đó
A.
// ' '.IJ B C
B.
//( ' ).IJ A BC
C.
//( ' ').IJ AB C
D.
//( ' ).AI A JB
Câu 25: Cho
ABC
M là trung điểm AB, N trung điểm
.BC
Phép vị t nào sau đây biến
AC
thành
MN
?
A. Tâm B, tỉ số
2.k
B. m B, tỉ số
1
.
2
k
C. Tâm B, tỉ số
2.k
D. Tâm B, tỉ số
1
.
2
k
Câu 26: Cho
ABC, gọi M là trung điểm AB, I điểm sao cho
3 2 0.IA IB IC
Kết luận nào đúng?
A. I là trọng tâm
.MBC
B. I là trung điểm
.MC
C. I là trung điểm
.MA
D. I là trọng tâm
.MAC
Câu 27: Phương trình
3 tan 3 0x
có một nghiệm là
A.
0
120 .x
B.
0
30 .x
C.
0
120 .x
D.
0
30 .x
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 28: Cho hình thang
ABCD
vuông tại A B
, 2 .AB BC a AD a
Gọi G trọng m
.ABC
Tính theo a độ dài đoạn
.DG
A.
2 17
.
3
a
DG
B.
2 11
.
3
a
DG
C.
29
.
3
a
DG
D.
31
.
3
a
DG
Câu 29: Hàm số
2
2 3y x x
đồng biến trên khoảng nào?
A.
(1; ).
B.
( 2; ). 
C.
( ;1).
D.
( ;2).
Câu 30: Tìm công bội
q
của cấp số nhân có số hạng thứ 3 và số hạng thứ 6 lần lượt là 9 và -243.
A.
3.q
B.
3.q
C.
27.q
D.
9.q
Câu 31: Gọi S tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để phương trình
4 2
( 1) 0x m x m
4
nghiệm phân biệt lập thành cấp số cộng. Tổng giá trị của các phần tử thuộc S
A.
91
.
9
B.
28
.
9
C.
13
.
9
D.
82
.
9
u 32: Tứ diện
ABCD
trọng m G. Gọi I, J thứ tự là trọng tâm các tam giác
,ABC IAB
. GJ cắt (BCD)
tại F. Tính tỉ số
?
GJ
GF
A.
7
.
10
GJ
GF
B.
4
.
7
GJ
GF
C.
5
.
8
GJ
GF
D.
7
.
9
GJ
GF
Câu 33: Biết rằng phương trình
2
5 5x x
hai nghiệm
1 2
21; 17,x a b x c d
với
, , ,a b c d
là các số hữu tỉ. Tính giá trị của biểu thức
.T a b c d
A.
1.T
B.
0.T
C.
1.T
D.
2.T
Câu 34: Gieo ngẫu nhiên ba con súc sắc. Gọi
, ,a b c
thứ t là số chấm xuất hiện trên các con súc sắc thứ
nhất, thứ 2 và thứ 3. Tìm xác suất để phương trình
2
2 2 3 0ax bx c
(ẩn x) có nghiệm.
A.
5
.
32
P
B.
1
.
8
P
C.
13
.
108
P
D.
5
.
72
P
Câu 35: Gọi
,M m
thứ tự giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số
3cos 2sin 1
cos sin 2
x x
y
x x
Tính
.M m
A.
73.
B.
13.
C.
7.
D.
11.
u 36: Trong mặt phng tọa độ Oxy cho điểm
(3;1)I
. Phép quay m I góc quay
0
90
biến điểm O thành
A.
'(4;2).O
B.
'(2;4).O
C.
'(2; 4).O
D.
'(4; 2).O
Câu 37: Cho hình hộp
. ' ' ' '.ABCD A B C D
Gọi
, , , ,M I J N E
thứ tự trung điểm
, ', ', , .AD BD DC BI DJ
Mặt phẳng
( )MNE
cắt
'CC
tại
.O
Tính tỉ số
.
'
CO
CC
A.
6
.
' 11
CO
CC
B.
4
.
' 7
CO
CC
C.
5
.
' 9
CO
CC
D.
7
.
' 13
CO
CC
Câu 38: Xếp ngẫu nhiên 11 học sinh gồm 7 nữ 4 nam thành một hàng dọc. Tìm xác suất để không
hai học sinh nam nào đứng kề nhau.
A.
1
.
22
P
B.
7
.
792
P
C.
7
.
33
P
D.
1
.
330
P
Câu 39: Cho lăng trụ
. ' ' 'ABC A B C
. Gọi
, ,M N P
thứ tự thuộc các cạnh
, ', ' 'AB CC C A
sao cho
2 ,AM MB
',2 ' '.CN NC C P PA
Cắt lăng trụ bởi mặt phẳng
( )MNP
, thiết diện là hình gì?

VnDoc xin mời bạn đọc tham khảo Đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 11 năm 2017 - 2018 trường THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc (Lần 2), nội dung tài liệu kèm theo đáp án sẽ là nguồn thông tin hữu ích để phục vụ công việc của các bạn học sinh được tốt hơn.

Đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 11

Chi tiết Đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 11

Câu 1: Trong hệ tọa độ phương trình nào sau đây là phương trình tham số của đường thẳng?

Đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 11

Câu 2: Có bao nhiêu mặt phẳng cắt tứ diện mà thiết diện là một hình thoi?

A. 1.

B. 4.

C. 2.

D. 3.

Câu 3: Hàm số đồng biến trên khoảng nào sau đây?

Đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 11

Đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 11

A. 2

B. 1

C. 4

D. 0

Câu 5: Cho phép vị tự tâm O, tỉ số Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Luôn biến mọi đường thẳng thành đường thẳng song song với nó.

B. Luôn biến mọi đường tròn thành đường tròn cùng bán kính.

C. Luôn biến mọi véc tơ thành véc tơ cùng hướng với nó.

D. Luôn biến mọi tam giác thành tam giác đồng dạng với nó.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 11 năm 2017 - 2018 trường THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc (Lần 2). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
3 3.043
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 11 Xem thêm