Đề khảo sát chất lượng tháng 10 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Số 1 Tam Quan Nam, Bình Định

Đề khảo sát chất lượng tháng 10 môn Toán lớp 5

Đề khảo sát chất lượng tháng 10 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Số 1 Tam Quan Nam, Bình Định là đề thi định kì theo tháng nhằm đánh giá chất lượng học tập của học sinh lớp 5. Các thầy cô có thể tham khảo nhằm có định hướng ra đề ôn tập thích hợp. Các em học sinh có thể tự luyện đề nhằm củng cố kiến thức. Mời thầy cô và các bạn tham khảo.

Đề khảo sát chất lượng tháng 9 lớp 5 năm học 2010 - 2011 trường Tiểu học Kim Ngọc, Vĩnh Phúc

Đề kiểm tra giữa kỳ môn Toán lớp 5 năm học 2011 - 2012

TRƯỜNG TH SỐ 1 TAM QUAN NAM

LỚP: ……

HỌ VÀ TÊN:……………………………

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT THÁNG 10

MÔN: TOÁN – LỚP 5

Thời gian: 60 phút

I/ TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Bài 1. Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng: (2 điểm)

Câu 1. Phân số nào sau đây là phân số thập phân?

A. 10/7 B. 375/100 C. 4/5 D. 16/200

Câu 2. Hỗn số viết dưới dạng phân số là:

A. 53/7 B. 15/7 C. 22/7 D. 38/7

Câu 3. Chữ số 5 trong số 21,251 có giá trị là:

A. 5 B. 50 C. 5/10 D. 5/100

Câu 4. viết dưới dạng số thập phân là:

A. 24,30 B. 24,03 C. 3,24 D. 24, 003

Câu 5. 1/100 gấp 1/1000 bao nhiêu lần?

A. 1 lần B. 20 lần C. 10 lần D. 2 lần

Câu 6. Kết quả biểu thức 1/3 + 2/5 : 3/4 là:

A. 13/5 B. 44/45 C. 26/30 D. 13/30

Câu 7. Số 20,07 có phần thập phân là:

A. 7 B. 07 C. 20 D. 007

Câu 8. Hình chữ nhật có chu vi 72m, chiều rộng bằng 4/5 chiều dài. Diện tích hình đó là:

A. 1280m2 B. 320m2 C. 1208 m2 D. 3020 m2

Bài 2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: (2 điểm)

a) 6m5cm = .............cm b) 1020 kg = ......tấn........kg

c) 15 ha = ...........m2 d) 20m 15dm = ..............m

II. TỰ LUẬN: (6 điểm)

Bài 1. Tính: (1 điểm)

3/5 x 8/27 x 5/3

Bài 2. Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: (1 điểm)

9,725; 7,925; 9,752; 9,75

Bài 3. Tìm x: (1 điểm)

423 : x + 150 = 291

Bài 4. (2 điểm) Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120 m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài.

a) Tính diện tích thửa ruộng đó.

b) Biết rằng cứ 100 m2 thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Đánh giá bài viết
7 6.851
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 5 Xem thêm