Đề khảo sát năng lực tiếng Anh học sinh lớp 10 Sở GD&ĐT Vĩnh Long năm học 2016-2017 có đáp án

VnDoc - Ti tài liệu, văn bn pháp lut, biu mu min phí
Trang 1 / 7 Khao sat nang luc tieng Anh hoc sinh lop 10 ĐANN 2020 – Nam hoc 2016-2017
S GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KHẢO SÁT NĂNG LC TING ANH HC SINH
VĨNH LONG LỚP 10 CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH THEO ĐANN
Năm học 2016-2017
ĐỀ CHÍNH THC Thi gian làm bài: 60 phút (không k thời gian giao đề)
thi gm có 5 trang)
H và tên thí sinh:
…………………………………..................
S báo danh:……………………………….
Ngày, tháng, năm sinh:
…………………………………………….
Nơi sinh:…………………………………..
H tên và ch
Giám th 1
H tên và ch
Giám th 2
S phách
S th t
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ch
Giám kho 1
Ch
Giám kho 2
Tổng điểm
(Bng ch)
PART ONE: LISTENING (2.5 points)
SECTION A: Questions 1-5
For questions 1-5. You will hear five short conversations. You will hear each conversation twice. There
is one question for each conversation. Listen and put a tick ( )under the right answer.
Example: How many people were there at the meeting?
A B C
_______________________________________________________________________
S th t
S phách
VnDoc - Ti tài liệu, văn bn pháp lut, biu mu min phí
Trang 2 / 7 Khao sat nang luc tieng Anh hoc sinh lop 10 ĐANN 2020 – Nam hoc 2016-2017
1. Which T-shirt does the woman buy?
A B C
2. When is the girl’s swimming lesson next week?
A B C
3. Which bus stop does the woman need?
A B C
4. Which is the man’s raincoat?
A B C
5. Which is the office manager?
VnDoc - Ti tài liệu, văn bn pháp lut, biu mu min phí
Trang 3 / 7 Khao sat nang luc tieng Anh hoc sinh lop 10 ĐANN 2020 – Nam hoc 2016-2017
A B C
SECTION B: Questions 6-10
For questions 6-10. You will listen to Jessica talking to Frank about a dance class. Listen and circle the
correct answers. You will hear the conversation twice. You now have some time to look at the questions.
Example:
0. What time does the class start?
A. 7.30 p.m. B. 8 p.m. C. 9 p.m.
______________________________________________________________________________
6. The class takes
A. half an hour. B. three quarters of an hour. C. an hour.
7. What doesn’t Frank need to take?
A. trainers B. sports clothes C. drink
8. The teacher needs to know
A. if people are beginners. B. how fit people are. C. people’s age
9. The normal price of classes is
A. £5 B. £6 C. £8
10. They will meet
A. at Jessica’s house. B. at college. C. in the café.
PART TWO: READING (2.5 points)
SECTION A: Question 1-5. Read the text and choose the best answers (A, B, or C). Circle your
answers. (0.5 point for each)
John liked chocolates very much, but his mother never gave him any, because they were bad for his teeth,
she thought. But John had a very nice grandfather. The old man loved his grandson very much, and
sometimes he brought John chocolates when he came to visit him. Then his mother let him eat them,
because she wanted to make the old man happy. One evening, a few days before John’s seventh birthday,
he was saying his prayer in his bedroom before he went to bed. “Please, God” he shouted, “make them
give me a big box of chocolates for my birthday on Saturday”. His mother was in the kitchen and she
heard the small boy shouting and went into his bedroom quickly. “Why are you shouting, John?” she
asked her son, “God can hear you when you talk quietly”. “I know” answered the clever boy with a smile,
“but Grandfather’s in the next room, and he can’t”
1. How old was John on his birthday?
A. seven B. six C. eight

Đề KSCL lớp 10 môn tiếng Anh

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Đề khảo sát năng lực tiếng Anh học sinh lớp 10 Sở GD&ĐT Vĩnh Long năm học 2016-2017 có đáp án được sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho các bạn tập dượt cũng như củng cố kiến thức trước kì thi chính thức của mình. Chúc các bạn ôn tập hiệu quả!

Để hỗ trợ các bạn có kì thi học kì 2 lớp 10 trọn vẹn, VnDoc.com không chỉ sưu tầm và đăng tải các học liệu môn tiếng Anh mà còn có học liệu của các môn Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Sinh học...thông qua Đề thi học kì 2, đề cương hay bài tập được tổng hợp từ các trường THPT và các thầy cô uy tín trên cả nước. Chúc các bạn học tập hiệu quả!

Đánh giá bài viết
1 8.027
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh phổ thông

    Xem thêm