Đề thi học kì 2 lớp 10 môn tiếng Anh có đáp án

Đề thi tiếng Anh lớp 10 học kì 2 có đáp án

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Đề thi học kì 2 lớp 10 môn tiếng Anh có đáp án năm 2021 - 2022 được sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn ôn tập, chuẩn bị kiến thức tốt nhất trước khi bước vào kì thi quan trọng sắp tới. Chúc các bạn học tập hiệu quả!

Tham khảo thêm: 5 đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 10 có đáp án

A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM(7.5):

I. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Question 1. ..................... going to the cinema tonight, Quan?

A. Would you like B. How about C. Why don't we D. Let's

Question 2 : _______can he jump? _ About three meters.

A. How long B. How far C. How often D. How much

Question 3: There is ………………… apple on the table. ………………… apple is sweet.

A. a – The B. an – The C. the – An D. the – The

Question 4: Yesterday afternoon, I went to the post office _______ some letters.

A. send B. to send C. sent D. sends

Question 5: If I knew the answer, I…… …………..you.

A. will tell B. would have told C. will have told D. would tell

Question 6: I don’t mind _________ much homework.

A. do B. did C. to do D. doing

Question 7: He ___________ English for 2 years.

A. learned B. has learn C. was learning D. has learned

Question 8: The house __________ 100 years ago.

A. was built B. built C. has been built D. building

Question 9 : Van Cao is one of the most well-known ……………………in Viet Nam.

A. actors B. musicians C. singers D. authors

Question 10: Half the world's rain forests have already been ___________.

A. destroyed B. found C. endangered D. eroded

ĐÁP ÁN

A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM(7.5):

I. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

1 - B; 2 - B; 3 - B; 4 - B; 5 - D;

6 - D; 7 - D; 8 - A; 9 - D;10 - A;

Trên đây là Đề tiếng Anh lớp 10 học kì 2 có đáp án. Mời các bạn tiếp tục vào tham khảo và luyện tập với Tổng hợp bài tập tiếng Anh lớp 10 cả năm có đáp án để yên tâm bước vào kì thi quan trọng sắp tới. Chúc các bạn thi tốt!

Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2015 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2013 - 2014 trường THPT Phú Nhuận

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2015 tỉnh Vĩnh Phúc

Đánh giá bài viết
12 10.804
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh phổ thông

    Xem thêm